Община Елхово


Предложение за изменение и допълнение на Приложение 2 на Наредба 5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

27 февруари 2009

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ЕЛХОВО  Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Приложение 2 на Наредба 5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество....
Прочети ощe »

Търг за продажба на имоти частна общинска собственост – Заповед 106 от 25.02.2009г.

25 февруари 2009

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи  15/18.11.2008 г., 42/29.05.2007 г. и 17/28.01.2009 г.   З А П О В Я Д...
Прочети ощe »

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

12 февруари 2009

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед РД –79 /11.02.2009г.,  община Елхово обявява                                                           Конкурс за длъжността:     Началник отдел “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” в община Елхово   1.Информация за длъжността: Организира, ръководи и...
Прочети ощe »

На осемнадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 9.02.2009 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината.

9 февруари 2009

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л ¹ 18 На осемнадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 9.²².2009 г....
Прочети ощe »

На седемнадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.01.2009 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината.

28 януари 2009

П Р О Т О К О Л N17 На седемнадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.01.2009 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината. От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16. Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на общинска програма за...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:17 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed