Община Елхово


Търг за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – Заповед 523 от 14.08.2008г.

14 август 2008

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45 ал.1 от Наредба  5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети с Протоколи  8/26.03.2008 г., 7/07.03.2008 г. и 12/23.07.2008 г. З А П О В Я Д В...
Прочети ощe »

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

7 август 2008

Община Елхово обявява конкурс за длъжността:     Главен специалист:”Административно обслужване “ в кметство Бояново област на действие : Административно обслужване на населението         Минимални изисквания :    -образователна степен – средно образование    -професионален опит – не се изисква       Специфични изисквания:  Допълнителни изисквания: компютърна грамотност владеене на чужд език икономическа насоченост на...
Прочети ощe »

На дванадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.VII.2008 г. от 9.00 ч. в заседателната зала на общината.

23 юли 2008

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л 12 На дванадесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.V²².2008 г. от...
Прочети ощe »

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

23 юли 2008

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ Да отговарят на условията на чл. 35 от Закона за счетоводството: “Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него...
Прочети ощe »

ПРОТОКОЛ

23 юли 2008

Днес, 17.07.2008г., в гр.Елхово, в сградата на община Елхово комисия в състав: Председател:Христо Христов- зам. кмет Членове: 1.Иван Чиликов- адвокат 2.Галина Господинова- р-л сл.”Социални дейности” , съгласно заповед РД-448/15.07.2008г. проведе конкурси по документи на кандидатите  за длъжностите психолог, логопед, социален работник, трудотерапевт и рехабилитатор в ЦРСИ-гр.Елхово. Комисията разгледа документите на кандидатите….. ……………………………………………………………………………… След като...
Прочети ощe »

Събота, 20 Юли 2019 / 04:12 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s И
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 05:55
Залез: 20:45