Търгове и конкурси

З А П О В Е Д № РД-150/13.03.2018г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публикувано от
16 март 2018

З А П О В Е Д   № РД-150 гр.Елхово,13.03.2018г.            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански  години  по землища ЗАПОВЕД № РД-106/19.02.2018г.

Публикувано от
26 февруари 2018

ЗАПОВЕД   № РД-106 Елхово, 19.02.2018г.           На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за срок от 6/шест/години с площ от 61.82/329.29ид.ч кв.м

Публикувано от
15 януари 2018

З А П О В Е Д № РД-18 гр.Елхово,09.01.2018г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 5/пет/години

Публикувано от
18 септември 2017

З А П О В Е Д   № РД-582 гр.Елхово, 18.09.2017г.          На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и...
Прочети ощe »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост

Публикувано от
22 август 2017

  З А П О В Е Д   № РД – 531 / 17.08.2017 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:54 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed