Проекти на административни актове

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

Публикувано от
14 януари 2009

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД  ЕЛХОВО    Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹1 на Общински съвет-Елхово за осигуряване на обществения ред, безепасността на движението, пожарната и...
Прочети ощe »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Публикувано от
14 януари 2009

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А     от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹5 на Общински съвет-Елхово за реда за придобиване, управление и...
Прочети ощe »

Предложение за изменение и допълнение на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината

Публикувано от
14 януари 2009

ДО                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                                                                      ГРАД  ЕЛХОВО     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А     от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово   ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение  на Наредба ¹7 на Общински съве-Елхово за определяне и администриране на местните...
Прочети ощe »

Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне размера на такса битови отпадъци в населените места на общината през 2009 година

Публикувано от
14 януари 2009

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.Е Л Х О В О     Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А от Петър Андреев Киров  – кмет на община Елхово               ОТНОСНО:Отчет за разходите от такса битови отпадъци за 2008 година, одобряване на план-сметка на разходите и определяне...
Прочети ощe »

Изменение Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

Публикувано от
14 януари 2009

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ЕЛХОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Петър Андреев Киров -кмет на община Елхово     Относно:            Изменение  Наредба ¹14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово       Уважаеми дами и господа, общински съветници,   Настоящата докладна записка внасям поради приетите изменения в Закона за...
Прочети ощe »

Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:12 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed