Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 юни 2015 г.


19 юни 2015
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 47 /16.06.2015 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.06.2015 г. от 09.00 часа в  заседателната зала на общината ХLVІI-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект „Подобряване на туристическата привлекателност на община Елхово”, чрез обновяване на Етнографско-археологически музей Елхово и проект  „Подобряване достъпа на населението на община Елхово до спортни услуги” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

                                                                 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „КСрН 20 кV от СРС № 222 на  ВЛ 20 кV, извод „Надежда” до нов БКТП „Север”в землището на с.Лесово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински  поземлен имот- полски път с  № по КВС 000025 в  землището на с. Кирилово за неземеделски нужди

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване от община Елхово на недвижим имот – държавна собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Морава” № 1а и представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

10.РАЗНИ

  

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:43 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 1°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56