Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост


19 юни 2015
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

РД – 485 / 16.06.2015 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  45/23.04.2015 г. и 46/28.05.2015 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи :

1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4046 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 343 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел І, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4049, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.7029 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 345 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел ІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4049, 27382.500.4048, 27382.500.7195, 27382.500.7029, 27382.500.4046 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4048 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 352 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел ІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.7195, 27382.500.4047, 27382.500.4046, 27382.500.4049 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.4046 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4053, 27382.500.4052, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4049 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 352 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4053, 27382.500.4052, 27382.500.7195, 27382.500.4048, 27382.500.4049, 27382.500.4050 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване:незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел Х, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4054, 27382.500.4055, 27382.500.4052, 27382.500.4051, 27382.500.4050 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4056 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 344 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел VІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7195, 27382.500.4055, 27382.500.4054, 27382.500.4057 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 343 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел VІІІ, при граници :  поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4056, 27382.500.7195, 27382.500.4055, 27382.500.4054 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

10. Терен съставляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.3561 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, Индустриална зона, площ 4 404 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : квартал 4, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9793, 27382.500.3013, 27382.500.7227, 27382.500.9801 и 27382.500.12 с начална тръжна цена25 600,00 лв. без ДДС, депозит 2 560,00 лв.

11. Дворно място с площ 2 120 кв. м. съставляващо поземлен имот ІV-76 в кв. 67 по плана на с. Жребино, при граници на имота : североизток – ПИ ІІІ-77 и ІІ-78, югоизток – улица с о. т. 158 – о. т. 155, югозапад – площад и северозапад – улица с о. т. 154 – о. т. 154а – о. т. 156 с начална тръжна цена 5 500,00 лв. без ДДС, депозит 550,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 08.07.2015 г. от 13.15 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 15.07.2015 г. от 13.15 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 06.07.2015 г. и 13.07.2015 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово .

         Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 07.07.2015 г. и 14.07.2015 г. при повторен търг в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово .

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4046 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4048 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4056 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.3561 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот ІV-76в кв. 67 по плана на с. Жребино, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 06.07.2015 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 13.07.2015 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

                            2. не се чете

                            3. не се чете

                            4. не се чете

                            5. не се чете

                            6. не се чете

         Резервни членове : не се чете

         Кандидати или свързани с тях лица, които имат непогасени публични и частни общински вземания за данъци, такси и др., вкл. и неизплатени задължения по договори с Общината, нямат право да кандидатстват по тази процедура, до пълното изплащане на задълженията си към Общината.

Начинът на плащанее еднократна вноска на стойностите посочени в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕПА КЮЧУКОВА /П/

За Кмет на община Елхово

Съгласно заповед № РД-478/15.06.2015 г.

на кмета на община Елхово

 

Изтегли тръжната документация

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:38 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 1°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56