Търг с явно наддаване за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина от териториалния обхват на дейност на Община Елхово


31 юли 2015
Публикувано от

З А П О В Е Д

 № РД – 708

гр. Елхово, 30.07.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 4 и чл. 55, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение на Общински съвет Елхово № 536/45/5 от 23.04.2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

          1. Да се проведе търг с явно наддаване за покупко- продажба на прогнозни количества дървесина, включена в годишния план за ползване за 2015 г. от обект № 2 в териториалния обхват на община Елхово.

2. Продавач: Община Елхово, ЕИК 000970165, със седалище и адрес на управление: гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, тел. 0478/88004,представлявано от Петър Андреев Киров, в качеството му на кмет, Ана Иванова Георгиева- главен счетоводител.

Лице за контакт: инж. Петко Радичков- тел: 0478 88193

3. Вид на процедурата: Търг с явно наддаване;

Предмет на търга с явно наддаване по т. 1: покупко- продажба на прогнозни количества дървесина,  по реда на чл. 66, ал. 1, т. 1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2015 г. от обект № 2 от териториалния обхват на ОБЩИНА ЕЛХОВО, с начална цена без ДДС, гаранция за участие и стъпка за наддаване, както следва:

обект № 2, отд./подотд. 38 н, щ, 357 г, д, дърв.вид: топола

дърв.

кате-

сортимент

колич.

ед.ц.

ст-ст

гар.за

стъпка

вид

гория

пл.м3

лв. без ДДС

Лв. без ДДС

уч.  5 %

1%

топола едра трупи за бичене с d > 30 см

279

65

18135

топола едра трупи за бичене с d 18-29 см

72

65

4680

топола средна тънки трупи

6

58

348

топола средна технологична дървесина

9

58

522

топола дребна технологична дървесина

24

58

1392

топола дърва дърва за огрев

68

42

2856

                                                               общо за обект № 2

458

27933

1396,65

279,33

4. Определям вида и размера на гаранцията за участие – Парична сума в размер на 5 % от стойността на обекта, посочена в таблицата по- горе, в размер на 1396,65 лв. /хиляда триста деветдесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки/, внесена за обект № 2 по сметката на продавача Община Елхово, с IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център Община Елхово в срок до 16:00 часа на 13.08.2015 г., а при втора дата до 16:00 часа на 17.08.2015 г.

5. Срок за изпълнение на възлаганите дейности – 31.12.2015 г.

6. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

За участие не се допуска кандидат, който не е регистриран в Търговския регистър, е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 262, 301-307, 321 и 321 а от Наказателния кодекс, е обявен в несъстоятелност и е в производство по несъстоятелност, е в производство по ликвидация, е свързано лице по силата на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси с кмета на Общината, е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ, е лишен от право да упражнява търговска дейност, има парични задължения към държавата и към Община Елхово, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

7. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата стойност на всеки обект и се представя в една от следните форми:

– Парична сума, внесена по сметката на продавача;

– Банкова гаранция, учредена в полза на продавача.

В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в нея следва да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от продавача.

Купувачът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се освобождава след транспортиране на цялото количество дървесина.

Сумата, която се внася от участника, определен за купувач, може да бъде в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Когато размерът на гаранцията за участие се припокрива с размера на гаранцията за изпълнение, гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение.

8. Срок на валидност на офертите: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на предложенията. Той може да бъде удължаван за класираните кандидати до момента на сключване на договора.

9. Срок за транспортиране на закупената дървесина: седем работни дни, считано от подписване на предавателно-приемателен протокол за съответното количество, краен срок: 31.12.2015 г.

10. Критерии за класиране: Най- висока предложена цена.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най- висока цена.

11. Кандидатите могат да правят оглед на дървесината всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч., през времето от деня на публикуването и до 16:00 ч. на последния работен ден преди първата дата за провеждане на търга. При провеждане на търга на втора дата, крайния срок за оглед е до 16:00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация.

12. Цена и начин на плащане на документацията: 5 /пет/ лв. без ДДС- може да бъде закупена  всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13, не по-късно от 16:00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на търга. При провеждане на търга на втора дата, крайния срок за подаване е до 16:00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.

13. Предложения за участие в търга се приемат: в административната сграда на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска” № 13, не по-късно от 16:00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на търга и не по-късно от 16:00 часа на последния работен ден преди втората дата за провеждане на търга /при провеждане на търга на втора дата/ и се подават от кандидата или от упълномощено от него лице в непрозрачен запечатан плик. Не се приемат предложения след обявения краен срок.

14. Разноски по процедурата:

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията са за сметка на кандидата. Продавачът при никакви условия не участва в тези разходи, независимо от изхода на процедурата.

15. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията:

Първа дата – 14.08.2015 год.- от 09:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, а при повторен търг на 18.08.2015 г. от 09:00 часа на същото място при същите условия.

16. При започване на процедурата е задължително присъствието на кандидатите или техни упълномощени представители.

17. Утвърждавам документацията по провеждане на търга, която е неразделна част от настоящата заповед.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: /п/

/ПЕТЪР КИРОВ/

Изтегли тръжната документация

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:47 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 1°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56