Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост


14 август 2015
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

РД – 737 / 12.08.2015 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  45/23.04.2015 г. и 46/28.05.2015 г.

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи :

1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4046 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 343 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел І, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4049, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.7029 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 345 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел ІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4049, 27382.500.4048, 27382.500.7195, 27382.500.7029, 27382.500.4046 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4048 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 352 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел ІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.7195, 27382.500.4047, 27382.500.4046, 27382.500.4049 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.4046 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4053, 27382.500.4052, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4049 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 352 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4053, 27382.500.4052, 27382.500.7195, 27382.500.4048, 27382.500.4049, 27382.500.4050 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване:незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел Х, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4054, 27382.500.4055, 27382.500.4052, 27382.500.4051, 27382.500.4050 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4056 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 344 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел VІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7195, 27382.500.4055, 27382.500.4054, 27382.500.4057 с начална тръжна цена 2 000,00 лв. без ДДС, депозит 200,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 02.09.2015 г. от 13.15 часа в залата на административната сграда на община Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 09.09.2015 г. от 13.15 часа в залата на административната сграда на община Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 31.08.2015 г. и 07.09.2015 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово .

         Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 01.09.2015 г. и 08.09.2015 г. при повторен търг в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово .

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4046 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4048 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4056 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 31.08.2015 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 07.09.2015 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : /п/ не се чете

         Членове :   1. /п/ не се чете

                            2. /п/ не се чете

                            3. /п/ не се чете

                            4. /п/ не се чете

                            5. /п/ не се чете

         Резервни членове : /п/ не се чете

         Кандидати или свързани с тях лица, които имат непогасени публични и частни общински вземания за данъци, такси и др., вкл. и неизплатени задължения по договори с Общината, нямат право да кандидатстват по тази процедура, до пълното изплащане на задълженията си към Общината.

Начинът на плащанее еднократна вноска на стойностите посочени в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСТСУ” за сведение и изпълнение.

ПЕТЪР КИРОВ /П/

Кмет на община Елхово

 

Изтегли тръжната документация

Версия за печат
Петък, 23 Фев 2018 / 20:39 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
3°C
Усеща се като: 1°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s ЗЮЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 06:59
Залез: 17:56