Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 май 2017 г.


18 май 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

   

 

№ 21 /19.04.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.05.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 21-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: : Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  2017 – 2018  година и годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите с издател Община Елхово, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG16M1OP002-1.009-0004-C01 от 29.03.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ  за изпълнението на проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“ по процедура чрез директно предоставяне „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“,

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска собственост, язовир, представляващ имот с № 000066, находящ в местността  „Пладнището“ в землището на с. Бояново

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска собственост, язовир   представляващ  имот  с № 000207,  находящ в местността „Кюмюрлюците”  в землището на с.Мелница

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга на обект –       публична общинска собственост, язовир   представляващ  имот  с № 000067,  находящ в местността „Комсаля”  в землището на с.Мелница

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:   Предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска собственост, водоем   представляващ  имот  с  кад.№ 27382.14.15,  находящ в местността „Горно кюше”   в землището на гр.Елхово

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга на обект –       публична общинска собственост, язовир   представляващ  имот  с № 000290,  находящ до местността „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“  в землището на с.Малък Манастир

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска собственост, язовир   представляващ  имот  с № 000292,  находящ в местността „Червен бряг” в землището на с.Гранитово

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на концесия за услуга на обект –       публична общинска собственост, язовир   представляващ  имот  с № 000012,  находящ в местността „Черния мост” в землището на с. Стройно         

приложения

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

12.РАЗНИ

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово                     

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:58 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed