Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово


12 юни 2017
Публикувано от

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.06.2017 г., за предложения  и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

 

 

Проект!

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

 

 

§ 1. В Чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашният текст на чл.21, ал. 3, т. 1 се изменя така:

„1. копие от документ за собственост, договор за наем и други;“

 1. Създава се чл. 21, ал. 3, т. 6:

„6. пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.“

 1. Чл. 21, ал. 4 се отменя.
 2. Чл. 21, ал. 6, т. 1 се изменя, както следва:

„1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ– гр.Ямбол  или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Елхово за период от 12 месеца.“

 1. Чл. 21, ал. 6, т. 2 се изменя така:

„2. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения – за период от 12 месеца.“

 1. Чл. 21, ал. 6, т. 3 се изменя, както следва:

„3. При мотивирано искане от органите на РУ „Полиция” – гр.Елхово за две или повече жалби, подадени до тях от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ – гр.Ямбол или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Елхово, за период от 12 месеца.“

 1. Създава се чл. 21, ал. 8:

„(8) Кметът на общината или упълномощено от него лице могат да налагат предвидените в чл.31 от Закона за защита от шума в околната среда принудителни административни мерки, включително спиране на дейността на обектите.“

 1. Създава се чл. 21, ал. 9:

„(9) Не се издава разрешение за удължено работно време когато:

 1. Не са представени всички изискуеми документи по чл. 21, ал.3, респективно представените документи не отговарят на изискванията;
 2. Ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда.“

 

Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

             1. Причини, които налагат приемането.            Приемането на посочените изменения е свързано с натрупаната практика при прилагането на разпоредбите на Наредба № 1 по отношение на удълженото работно време. Община Елхово бива уведомявана, както от органите на реда, така и с жалби на граждани за нарушаване на обществения ред и спокойствието на граждането в часовете, в които заведенията работят с удължено работно време.                На първо място, следва да се конкретизира един от документите, който е необходимо да бъде приложен към заявлението за удължено работно време, както следва:               било:               „1. копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност в обекта: документ за собственост или договор за наем, ако има такъв;“               става:               „1. копие от документ за собственост, договор за наем и други;“               Със създаването на чл. 21, ал. 3, т. 6 от Наредба № 1 се осигурява възможност за подаване за заявлението за удължено работно време и от упълномощени лица след представяне на пълномощно.                Съгласно разпоредбата на чл. 16а от Закона за защита от шума в околната среда:               „(1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч.               (2) Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.“               Законът забранява работата на обектите, разположени в жилищни сгради между 23,00 и 7,00 ч. С оглед синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с действащото законодателство трябва да бъде отменен чл. 21, ал. 4 от Наредбата, който урежда реда и начина за  издаване на разрешение за удължено работно време на собствениците на търговски обекти разположени в жилищни сгради.               По отношение на отнемането на разрешението за удължено работно време, регламентирано в чл. 21, ал. 6 от Наредбата в т. 1 и т.3 се въвежда още една възможност за доказване на основателност на жалби от граждани за наднормени нива на шум, а именно с протокол за измерване от контролните органи на Община Елхово. С направеното предложение по т. 2 се разширява кръгът от нарушения, при които, ако е налице влязло в сила наказателно постановление разрешението се отнема.               Чл. 31 от Закона за защита от шума в околната среда дава право на кметовете на общини или упълномощени от тях лица да налагат принудителни административни мерки, включително спиране на дейността на обектите. Необходимо е това правомощие да бъде инкорпорирано в дейставащата към настоящия момент Наредба с оглед синхронизирането и с нормативен акт от по-висока степен.               На следващо място трябва да се има предвид, че в Наредбата не са регламентирани хипотезите, при които не се издава разрешение за удължено работно време. Посочената непълнота предлагаме да бъде отстранена с приемането на чл. 21, ал. 9 със следния текст:

„(9) Не се издава разрешение за удължено работно време когато:

 1. Не са представени всички изискуеми документи по чл. 21, ал.3, респективно представените документи не отговарят на изискванията;
 2. Ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда.“

 

 1. Целите, които се поставят:

         Да се променят текстовете на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово така, че да съответстват на действащото законодателство и по-конкретно на Закона за защита от шума в околната среда.

            С приемане на измененията и допълненията в Наредбата се цели осигуряване обществения ред на територията на общината, недопускане настъпването на инциденти, гарантиране сигурността на посетителите на заведения.

 

 1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         За прилагане на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово измененията не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

 1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

            При прилагане на измененията и допълненията се очаква намаляване на инцидентите, по-голяма сигурност за посетителите на заведенията, предотвратяване извършването на престъпления. На следващо място се разширяват пълномощията на контролните органи при община Елхово по отношение констатирането на нарушения и съответно налагане на принудителни административни мерки, което ще допренесе за засилване на контрола върху дейността на обектите.

 

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Предлаганото изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

 

 

 

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:59 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed