Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово


12 юни 2017
Публикувано от

  На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.06.2017 г., за предложения  и становища по настоящия проект на Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

 

 

Проект!

 

Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

 

Параграф единствен: Отменя Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово, приета с Решение № 44/5/5/ от заседание на Общински съвет – Елхово, взето с Протокол №5/25.02.2016г.

 

В преходните и заключителните разпоредби създава нов параграф 4:

§ 4. (нова, Решение № ……/……2017г., взето с Протокол № ……) Наредбата е отменена с Решение № …. от …….. 2017г., взето с Протокол № …….. Отмяната влиза в сила в деня след публикуването на решението в средствата за масово осведомяване.

 

  

Мотиви към проект на Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

             1. Причини, които налагат приемането.            С Решение №44/5/5/ по Протокол №5 от заседание на Общински съвет – Елхово, проведено на 25.02.2016г. е приета Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово. При извършване на последващ контрол по законосъобразност на Наредбата с оглед прилагането й е констатирано, че при приемането на същата е допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила, съставляващо самостоятелно основание за отмяна.               Отношенията, свързани с правилата за движение по пътищата, които ЗДвП възлага за допълнително и по-детайлно регулиране от страна на Общинския съвет, са регламентирани в чл. 99 от ЗДвП, а именно в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието, като ги сигнализира с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране, като в компетентността на Общинския съвет е да определи и цена за паркиране в така определените зони. В чл. 205, ал. 1, т. 1 от Глава Двадесет и девета „Задължения за съгласуване“ от ППЗДвП е предвидено задължението на юридическите и физическите лица да съгласуват предварително с органите на Министерство на вътрешните работи проектите за стандарти, отраслови нормали и други нормативни актове, свързани с безопасността на движението, какъвто нормативен акт е и Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово. Посочената императивна разпоредба поставя изискване преди приемане на Решение на ОбС да е налице съгласуване с органите на МВР, а видно от преписката по приемането на същата този въпрос не е бил изследван.  Така приетият нормативен административен акт е издаден при съществено нарушение на административно-производствените правила, регламентирани в ЗДвП. Предвид, че посочената норма на чл.205, ал.1, т.1 от ППЗДвП е от процесуален характер, нарушаването и съставлява съществено нарушение на административно-производствените правила при издаването на нормативения административен акт, който следва да бъде отменен като незаконосъобразен в неговата цялост.

Доколкото настоящия проект има за предмет отмяна на подзаконов нормативен акт, които подлежи на приемане на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление, то тук са приложими разпоредбите и на „Европейската харта за местно самоуправление”. Основанието е чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

 

  1. Целите, които се поставят:

         С приемането на Наредбата за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово се цели осигуряването на възможност за приемане на Наредба при спазване на административно-производствените правила и в съответствие с действащото законодателствотво, т.е. отмяна на нормативен акт от местно значение, който е в противоречие с действащото национално законодателство.

 

 

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         За прилагане на проекта на Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово не са необходими финансови средства. Отмяната няма пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

 

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

            При прилагане на отмяната се очаква привеждане в съответствие на нормативен акт на Община Елхово с действащия материален закон, а именно Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата /ППЗДвП/ и подзаконовите нормативни актове, издадени по прилагането им.

 

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Предлаганата отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

 

 

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:05 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed