Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 юли 2017 г.


19 юли 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

   

 

№ 22 /18.07.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.07.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 22-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

5.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода януари 2017 г. – юни  2017 г

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари 2017 г. – юни 2017 г

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС-Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Именуване на официалната зала на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на решение № 155/16/9/ от 15.12.2016г. на Общински съвет-Елхово в частта му по т.1  и издаване на нова Запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2, ал.4, 6, 7 и ал.8 от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за учебната 2017-2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на „Комплекс Колхида“ АД

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 63 на Министерство на земеделието и храните – Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  019005,  местност „ВЪРБАНОВ КЛАДЕНЕЦ”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

16.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово                    

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 23:59 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24