Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


13 юли 2017
Публикувано от

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.07.2017 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

 

 

Проект!

 

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

 

 

  • 1. Досегашният текст на чл. 18 се изменя и допълва, като придобива следната редакция:

„Всеки съветник получава от канцеларията на ОбС-Елхово служебна карта по образец – Приложение № 2 към Правилника, с която се легитимира при осъществяване на дейността си.“

 

  Приложение № 2

 

 

 

 

 

 

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

 1. Причини, които налагат приемането.

Приемането на посоченото допълнение се налага с оглед определянето на образец, по който ще бъдат издавани служебните карти на общинските съветници при Общински съвет – Елхово.               На общинските съветници се издават служебни карти, с които се легитимират при изпълнение на правата и задълженията си или когато им е необходимо за установяване на това им качество. На основание чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА държавните органи, стопанските и обществени организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация,представляваща държавна или служебна тайна.               Предвид горепосоченото предоставянето на служебна карта по образец ще улесни общинските съветници при изпълнение на служебните им задължения.  

  1. Целите, които се поставят:

         улесняване достъпа на общинските съветници до документи и сведения от държавни органи, стопански и обществени организации, необходими във връзка с дейността им;

         – спазване принципите на законност, самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на община Елхово и публичност при изпълнение на задълженията на общинските съветници.

 

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

         За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

            При прилагане на измененията и допълненията се очаква улесняване и задълбочаване на съвместната работа на общинските съветници с държавните органи, стопанските и обществените организации. На следващо място служебната карта ще служи и за средство за легитимация сред обществото, което ще спомогне за увеличаване контактите на общинските съветници с граждани.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Предлаганото изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е разработено в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

 

 

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:09 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed