Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост


22 август 2017
Публикувано от

 

З А П О В Е Д

 

РД – 531 / 17.08.2017 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  18/23.02.2017 г. и 20/27.04.2017 г.

З А П О В Я Д В А М :

 

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.2708 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ 225 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 2708, кв. 141, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2706, 27382.500.2709, 27382.500.7028, 27382.500.7034 с начална тръжна цена 1 570,00 лв. без ДДС, депозит 157,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 07.09.2017 г. от 13.15 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 14.09.2017 г. от 13.15 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 04.09.2017 г. и 12.09.2017 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово .

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 05.09.2017 г. и 13.09.2017 г. при повторен търг в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.2708 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

 

 

 

         Оглед на имота да се извършва до 17.00 часа на 04.09.2017 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 12.09.2017 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :    1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

         Резервни членове : не се чете

         Кандидати или свързани с тях лица, които имат непогасени публични и частни общински вземания за данъци, такси и др., вкл. и неизплатени задължения по договори с Общината, нямат право да кандидатстват по тази процедура, до пълното изплащане на задълженията си към Общината.

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение.

                           

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

 

 Тръжна документация

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:55 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed