На двадесет и второто заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.07. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на общината


23 август 2017
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 22

 

На двадесет и второто заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.07. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2017 г.
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово
 

ОбС РЕШИ:

 237/22/1/ Общински съвет – Елхово:

 На основание  чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово приема за сведение информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2017 г. съгласно Приложение № 1 и № 2.

 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 238/22/2/ Общински съвет – Елхово:

 І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. съгласно Приложение № 2.ІІІ. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 167/17/2 т.ХІV по Протокол № 17 от 26.01.2017 г. предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по проект „Право на независим живот” в размер на 14 000 лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

ІV. На основание чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с решение № 150/16/3 по Протокол № 16/ 15.12.2016 г. променя план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за гр.Елхово през 2017 г., както следва:

 

ПЛАН-СМЕТКА

за разходите от такса битови отпадъци за гр.Елхово през 2017 г.
     
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПЛАН

било

ПЛАН

става

1.Осигуряване и ремонт на съдове за съхранение на битови отпадъци    
1.1.Закупуване на съдове за отпадъци – кофи за отпадъци 400 бр. и 15 бр. контейнери 13 000,00 29 000,00
1.2.Ремонт на съдове за отпадъци-колела за контейнери 1 631,24  631,24
ВСИЧКО: 14 631,24 29 631,24

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 239/22/3/ Общински съвет – Елхово:

          І. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово приема изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово, както следва:

 • 1. В Чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст на чл.21, ал. 3, т. 1 се изменя така:

„1. копие от документ за собственост, договор за наем или друг документ удостоверяващ правото на ползване на обекта.

 1. Създава се чл. 21, ал. 3, т. 6:

„6. пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.“

 1. Чл. 21, ал. 4 се отменя.
 2. Чл. 21, ал. 6, т. 1 се изменя, както следва:

„1. При наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ– гр.Ямбол  или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Елхово за период от 12 месеца.“

 1. Чл. 21, ал. 6, т. 2 се изменя така:

„2. При констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения – за период от 12 месеца.“

 1. Чл. 21, ал. 6, т. 3 се изменя, както следва:

„3. При мотивирано искане от органите на РУ „Полиция” – гр.Елхово за две или повече жалби, подадени до тях от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РЗИ – гр.Ямбол или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Елхово (Приложение № 5), за период от 12 месеца.“

 1. Създава се чл. 21, ал. 8:

„(8) Кметът на общината или упълномощено от него лице могат да налагат предвидените в чл.31 от Закона за защита от шума в околната среда принудителни административни мерки, включително спиране на дейността на обектите.“

 1. Създава се чл. 21, ал. 9:

„(9) Не се издава разрешение за удължено работно време когато:

 1. Не са представени всички изискуеми документи по чл. 21, ал.3, респективно представените документи не отговарят на изискванията;
 2. Ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда.“
 • 2. В Заключителните разпоредби се създава Приложение № 5 „Протокол от измерване на ниво на шум“, както следва:

Приложение № 5

 

П Р О Т О К О Л

от измерване на ниво на шум

№ ……………/……………..

Днес……………..20…г.

подписаният …………………………………………………………………………….

на длъжност ……………………………………… в община Елхово, извърших проверка на обект/фирма……………………………………….,

                                                                           /наименование на обекта/

със седалище……………………………………………………………………………..

 

Основание за контрол: ……………………………………………..

 

Контролиран параметър: …………………………………………..

 

Нормативни актове: ………………………………………………..

 

Вид на района: ………………………………………………………

 

Източници на шума: ………………………………………..………

 

Характер на шума: …………………………………………………

 

Температура на въздуха: …………………………………………..

 

Скорост на движение на въздуха: …………………………………

 

Резултати от контрола:

 

№ по ред Място на измерване Еквивалентно ниво на шума, dB(A)
Ден, dB(A) Вечер, dB(A) Нощ, dB(A)
изчислено норма изчислено норма изчислено норма
               
               
               

 

Технически средства за контрол: …………………………………

 

Забележка: ……………………………………………………………

 

Дата на извършване на контрола: …………………..…………… от …..………часа до ……… часа

 

Присъствали лица по време на контрола: ……………………….

 

1………………………………………………………………………………………..

/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, подпис/

 

2…………………………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, подпис/

  Дата на извършване                      Извършил контрола:…………

на контрола:……….

 

ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направеното изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община Елхово в средствата за масово осведомяване след влизане на решението в сила.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 240/22/4/ Общински съвет – Елхово:

            І. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово:

 1. Параграф единствен: Отменя Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово, приета с Решение № 44/5/5/ от заседание на Общински съвет – Елхово, взето с Протокол №5/25.02.2016г.

 В преходните и заключителните разпоредби създава нов параграф 4:

 • 4. (нова, Решение № 240/22/4/ от 27.07.2017г., взето с Протокол № 22) Наредбата е отменена с Решение № 240/22/4/ от 27.07.2017г, взето с Протокол № 22. Отмяната влиза в сила в деня след публикуването на решението в средствата за масово осведомяване.

ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направената отмяна на Наредба №21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово в средствата за масово осведомяване след влизане на решението в сила.

 7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Именуване на официалната зала на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 241/22/7/ Общински съвет – Елхово:

     На основание чл.21, ал.1, т.18 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Елхово, именува обект с идентификатор 27382.500.935.1.27, находящ се на ул.”Търговска” № 31, етаж 1-партер, официална зала на Община Елхово на Общинска зала “ЕЛХОВО”

 8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 242/22/8/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  и във връзка с изискванията на процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г. Общински съвет – Елхово:

 1. Декларира че, услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО;
 2. Декларира че, предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО“.
 3. Декларира че, поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване ще бъдат представени проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от конкретния бенефициент съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги
 4. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия.

  9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отмяна на решение № 155/16/9/ от 15.12.2016г. на Общински съвет-Елхово в частта му по т.1  и издаване на нова Запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2, ал.4, 6, 7 и ал.8 от Наредба №1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 243/22/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Общинският съвет Елхово:

 1. Отменя Решение № 155/16/9/ по Протокол № 16 от 15.12.2016 год. на Общински съвет – гр. Елхово и оттегля дадените права на кмета на община Елхово за поемане на задължение със Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  458 957 лева лв. (четиристотин петдесет и осем хиляди и деветстотин петдесет и седем лева) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016. и Заповед за одобрение на текущи разходи и разходи за популяризиране № РД 09-937 от 21.11.2016.
 2. Упълномощава кмета на  община  Елхово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  76 522.84 лева лв. (седемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и два лева и осемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016, Заповед за одобрение на текущи разходи и разходи за популяризиране № РД 09-937 от 21.11.2016 и и Заповед за одобрение на дейности и разходи за 2017 г. № РД 09-326/10.04.2017 г.
 3. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Елхово – Болярово”, представлявано от Даниела Иванова Минкова – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово- Болярово“ да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016. и Заповед за одобрение на текущи разходи и разходи за популяризиране № РД 09-937 от 21.11.2016 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Елхово , проведено на 27.07.2017 г.,  Протокол № 22, т. 9 от дневния ред по доклад № 9 /  27.07.2017 г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 5, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за учебната 2017-2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 244/22/10/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, чл.1, т.23 и във връзка с чл.17 ал.1 т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1 т.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката допуска  за учебната 2017/2018 година:

 • в ПГ ”Св. Климент Охридски” Елхово съществуването на две самостоятелни паралелки под установения минимален брой ученици, както следва:

–  12 „б“клас профил „Природоматематически” – Информационни технологии;

           –  12 „в” клас, профил „Технологичен” – Информационни технологии;

 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката дофинансира бюджета на ПГ ”Св. Климент Охридски” Елхово с допълнителни средства за разликата между норматива за минимален брой (18 ученици) и действителния брой ученици  – 20 на сто от размера на единния разходен стандарт за общината при следните условия:

а/ за четвъртото тримесечие на финансовата 2017 година  – действителен  брой ученици в Списък-Образец № 1  за учебната 2017/2018 година  (информационна система „АдминМ” на МОН с данни към м. септември 2017 г.);

б/ за първото и второто тримесечие на бюджетната 2018 година  – действителен   брой ученици в Списък-Образец № 1  за учебната 2017/2018 година и неговата актуализация (информационна система „АдминМ” на МОН с данни към м. декември 2017 г.), като при намаляване действителния брой на учениците в паралелката няма да отчита това при дофинансирането.

 11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на „Комплекс Колхида“ АД

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 245/22/11/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ и чл.38 от Наредба №4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Комплекс Колхида“АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 11 август 2017г. от 13:00 часа в седалището му, а именно: гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 28 август 2017г. на същото място и същия час /при липса на кворум на първоначално определената дата/ по следния начин:

ПЪРВА ТОЧКА: Общото събрание приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2016 година, като задължава изпълнителният директор на дружеството да го обяви в Търговския регистър на Агенция по вписванията. – ПРОТИВ

ВТОРА ТОЧКА: Разни. в интерес на общината

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Търговска” № 63 на Министерство на земеделието и храните – Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 246/22/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 80 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., чл. 35, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 2 от Постановление № 265 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции „Земеделие“, Общински съвет – Елхово разрешава да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху следния недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

         Шест стаи /стая № 1 с площ 20,59 кв. м., стая № 2 с площ 18,14 кв. м., стая № 3 с площ 19,41 кв. м., стая № 6 с площ 25,18 кв. м., стая № 7 с площ 20,40 кв. м., стая № 8 с площ 19,16 кв. м. по приложена схема-разпределение/ с обща застроена площ 122,88/212 кв. м. ид. ч. на втори етаж от триетажната масивна административна сграда намираща се в гр. Елхово на ул. Търговска № 63 и съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.9703.1.5 в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9703 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-6/07.01.2010 г. на Началника на СГКК – Ямбол, предназначението на самостоятелния обект е за делова и административна дейност, брой нива на обекта : 1, площ по документ 212 кв. м., съседни самостоятелни обекти в сградата : на същия етаж – няма, под обекта – 27382.500.9703.1.1, 27382.500.9703.1.3, 27382.500.9703.1.4, 27382.500.9703.1.2 и над обекта – 27382.500.9703.1.6, заедно със съответните идеални части от ½ ид. ч. от главен вход с реална квадратура 25,70 кв. м. и от общите части на сградата за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.9703.1.5 по КККР на гр. Елхово, на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол за нуждите на  Общинска служба по земеделие гр. Елхово.

 1. 2. На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор.

 13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  019005,  местност „ВЪРБАНОВ КЛАДЕНЕЦ”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 247/22/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- план за регулация и застрояване на поземлен имот 019005, местност „Върбанов кладенец”  по КВС на землище с.Кирилово,  община Елхово.     
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ на поземлен имот 019005, местност „Върбанов кладенец” по КВС на землище с.Кирилово,  община Елхово.

 14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:

 248/22/14/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.20 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Елхово, приема одобрения кандидат с подадено заявление с вх.№ 670/11.07.2017 г. и отпуска  за финансово подпомагане,  в размер на 2000.00 лв., съгласно приложение № 1

 15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:

 249/22/15/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2017 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Донка Тодорова Георгиева, с. Г. Дервент – 100.00 лв.
 3. Станка Желязкова Добрикова, с. Малък манастир – 200.00 лв.
 4. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 5. Милен Асенов Митев, с. Лесово
 6. Мария Ташева Маджарова, гр. Елхово, ул. Царибродска 2, вх. В, ап. 31
 7. Недка Иванова Йорданова, гр. Елхово, ул. „Чаталджа” 30
 8. Борис Господинов Николов, гр. Елхово, ул. „Трети март” 52, вх.Б

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                              Председател на ОбС /П/                                                 

           /Мария Петрова/                                  /Николай Тончев /

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 08:34 часа

Времето в Елхово

Елхово
Дъжд и сняг
1°C
Усеща се като: -5°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 4 m/s ИСИ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24