Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово


18 август 2017
Публикувано от

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 18.08.2017 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

 

 

Проект!

 

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово

 

 

 • 1. В Чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Чл. 10, т. 1, бук. „в“ се отменя.
 2. Досегашният текст на чл.10, т. 1, бук. „г“ се изменя така:

„г. коне и магарета до 1 бр.;“

 1. Чл. 10, т. 1, бук. „д“ се изменя, както следва:

„д. овце или кози до 2 бр. общо;“

 1. Досегашните бук. „г“, „д“, „е“, „ж“ и „з“ на чл. 10, т. 1 стават съответно „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“;
 2. Чл. 10, т. 2 придобива следната редакция:

„2. в урегулираната територия на селата – съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20 април 2006г. за ветеринарномедицинските изисквания, към животновъдните обекти при спазване на съответните санитарно-хигиенни норми.“

 • 2. В Чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният чл. 12 се отменя и се създава нов чл. 12 с алинеи от ал. 1 до ал.6 със следният текст:

„(1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение се изграждат съгласно определените норми, както следва:

 1. На три метра от дворищно-регулационните линии;
 2. На десет метра от жилищните сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите от съседните имоти;

(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите;

(3) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ;

(4) Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

 1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;
 2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
 3. Отделно помещение за фуражите;
 4. Заустване на отпадните води.

(5) Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

(6) Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор) на разстояние не по-малко от 3 м от границите на имота. Допуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.“

 • 3. Чл. 14 придобива следната редакция:
 1. В чл. 14, т. 1 и т. 2 се изменят, както следва:

„1. движението на животни в урбанизираните граници на гр. Елхово, с изключение на придвижване им по маршрутите до терените за паша, определени със заповед на кмета на общината в границите на III зона, утвърдена в Приложение №1 на Наредба №5 на Общински съвет –Елхово;

 1. движението на животни, отглеждани със стопанска цел или нестопанска цел в урбанизираните граници на селата от община Елхово без придружител;“

 

           

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово

             1. Причини, които налагат приемането.      Необходимостта от изработване и приемане на Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово произтича от обстоятелството, че следва да се прецизира броя на допустимите селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове.               С направеното предложение се регламентират изискванията, на които трябва да отговарят стопанските постройки за отглеждане на животни по отношение на отстоянието спрямо дворищно-регулационните линии и жилищните сгради. С чл. 12, ал. 4 от Наредбата са определени и ветеринарно-санитарни и хигиенни норми на сградите или постройките за отглеждане на животни. Причините, които налагат приемането на посочените изменения са уеднаквяване на минималните условия, при които се отглеждат животните за лични нужди, като се цели и по-хуманно отношение към същите.               Въвеждат се изисквания към собствениците на животни за ежемесечна дезинфекция на помещенията и дворовете, което от една страна ще повиши качеството на условията, при които се гледат същите и от друга ще има превантивно действие по отношение на разпространение на различни болести и зарази.               С редакцията на чл. 14 , т. 1 и т. 2 се забранява движението на животни в урбанизираните граници на гр. Елхово, с изключение на придвижване им по маршрутите до терените за паша, определени със заповед на кмета на общината в границите на III зона, утвърдена в Приложение №1 на Наредба №5 на Общински съвет –Елхово и съответно движението на животни, отглеждани със стопанска цел или нестопанска цел в урбанизираните граници на селата от община Елхово без придружител. По този начин ще се подобри облика на град Елхово, като един модерен и европейски град. Прилагането на тези разпоредби в селата от своя страна ще намали безконтролното движение на животни, което е предпоставка за причиняване на материални щети.                В строителните граници на населените места на територията на община Елхово се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни и птици, което налага тази дейност да бъде усъвършенствана, предвид натрупаната практика от прилагането на Наредбата, за да се предотвратят евентуални конфликти между частния и обществения интерес.              

 1. Целите, които се поставят:

– регламентиране на допустимия брой за всеки вид селскостопански животни и птици, отглеждани в строителните граници на населените места на територията на община Елхово;

– конкретизиране на ветеринарно-санитарни и хигиенни норми на сградите или постройките за отглеждане на животни;

– повишаване на санитарно-хигиенните условия, при които се отглеждат животните;

– поддържане на населените места на територията на общината в добро санитарно-хигиенно състояние.

 

 1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

– подобряване на контрола върху отглеждането на селскостопански животни на територията на общината;

– подобряване на хигиенните условия в населените места на територията на общината и повишаване качествата на селищната среда.

 

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

            Проекта на изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово е съобразен със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44/20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти.

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 00:48 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 83%
Вятър: 1 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07