Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 04 септември 2017 г.


29 август 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

   

 

№ 23 /28.08.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 04.09.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 23-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет  на  община Елхово за 2016 г.     

            ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         ВНОСИТЕЛ: Николай Тончевпредседател на ОбС – Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на ОУ „Св.Паисий  Хилендарски“ с. Бояново и ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово в списъка на защитените детски  градини и училища за учебната 2017-2018 г.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

        

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на ДГ „Невен“-филиал с. Лесово в списъка на средищните детски  градини и училища за учебната 2017-2018 г.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Елхово, ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Бояново, ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово в списъка на средищните детски  градини и училища за учебната 2017-2018 г.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет- Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо  редовно заседание на 05 септември  2017 г. от 10:30 ч. на „Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД- Ямбол“ при Областна администрация- Ямбол

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Граничен комплекс Изгрев”АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.22.79.1, находящ се в гр.Елхово, ул.“Царибродска“№27 с ЗП 102кв.м.  след решение на Общински съвет – Елхово

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи поземлени имоти с идентификатори 27382.500.4058, 27382.500.4059, 27382.500.4061, 27382.500.4063, 27382.500.4064, 27382.500.4066, 27382.500.4067, 27382.500.4068, 27382.500.4069, 27382.500.4070, 27382.500.4071, 27382.500.4072 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община елхово представляваща 32/693 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.269, целия с площ 693 кв. м. по кадастралната карта на гр. Елхово на съсобствениците Милен Желязков Караджов и Петя Георгиева Назърова – Караджова

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-план за  регулация и застрояване на поземлен имот 185014, местност Чобан Пигади / стопански двор/ по КВС на  землище с.М.Манастир, община Елхово

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-парцеларен план  за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот 019005, местност „Върбанов кладенец” в землището на с.Кирилово, община  Елхово

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

        

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  045040,  местност „АРЕАЧ БАИРА”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  045033,  местност „АРЕАЧ БАИРА”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

        ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия и откриване на нова процедура при условията на прекратената на обект публична общинска собственост: язовир представляващ имот с № 000066,  находящ се в землището на с. Бояново, местността „Пладнището”

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

        

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия и откриване на нова процедура при условията на прекратената на обект публична общинска собственост: водоем, представляващ  поземлен имот с идент. 27382.14.15 по КК на гр. Елхово, с площ 19589 кв.м.,  находящ се в землището на гр. Елхово, местността „Горно кюше“

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия  на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  с № 000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с. Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“

 

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

18. РАЗНИ

 

  

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово                    

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:06 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed