Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 5/пет/години


18 септември 2017
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

№ РД-582

гр.Елхово, 18.09.2017г.

 

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост,  чл.17, ал.1, ал.2 и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, решение № 257/23/8/ на Общински съвет – Елхово взето с протокол №23 от 04.09.2017г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

       Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 5/пет/години, представляващ:

самостоятелен обект – едноетажна сграда с идентификатор 27382.500.2279.1 със ЗП 104кв.м, построена през 1961г., разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.2279 в гр.Елхово ул.“Царибродска“№27 с начален месечен наем 129.08лв.без включен ДДС, депозит 774.48лева.

       Дължимите плащания се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

       Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 02.10.2017г. от 10.00часа до 12.00часа.

Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател: не се чете

Членове:1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

Резервни членове:

  1. не се чете
  2. не се чете

на 04.10.2017г. от 14.00часа в залата на община Елхово.

В търга могат да участват физически и юридически лица.

Желаещите да участват в търга следва до 03.10.2017г. до 17.00часа да подадат в информационния център при община Елхово следните документи:

І.За юридически лица

1.Заявление за участие в търга по образец от гише №1 на информационния център.

2.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 15дни от датата на провеждане на търга.

3.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3работни дни/.

4.Удостоверение от Агенция по вписванията.

5.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба №5 на ОбС-Елхово.

6.Приходна квитанция за внесен депозит.

7.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

8.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

  1. За физически лица

1.Заявление за участие в търга по образец от гише №1 на информационния център.

2.Удостоверение за липса на задължения към община Елхово/срокът за изготвянето на документа е 3работни дни/.

3.Удостоверение за липса на задължения от Национална агенция по приходите, но не по-рано от 15дни от датата на провеждане на търга.

4.Декларация по чл.45, ал.6 от Наредба №5 на ОбС-Елхово.

5.Приходна квитанция за внесен депозит.

6.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лева.

7.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно.

         При липса на кандидати за участие в търга на 04.10.2017г. да се проведе втори търг при същите условия на 11.10.2017г. от 14.00часа в залата на община Елхово като документите за участие в търга се подават до 17.00часа на 10.10.2017г.

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата от комисията за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на госпожа Пепа Кючукова – заместник кмет на община Елхово.

 

документация

        

ПЕТЪР КИРОВ /п.не се чете/

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Вторник, 20 Март 2018 / 00:00 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24