На двадесет и третото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 04.09. 2017 г. от 09.00 ч. в малката зала на читалище „Развитие” гр. Елхово


19 септември 2017
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 23

 

На двадесет и третото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 04.09. 2017 г. от 09.00 ч. в малката зала на читалище „Развитие” гр. Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет  на  община Елхово за 2016 г.     
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово
 

            ОбС РЕШИ:

250/23/1/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси; чл.9 ал.1 от Закона за общинския дълг; чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси; чл.35 ал.1 и ал.5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово:

 1. Приема отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2016г., отчета за капиталовите разходи, отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг съгласно Приложения № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7.1 и № 7.2.
 2. Одобрява представителни разходи на кмета на общината в размер на 4 563лв.
 3. Одобрява разхода за издръжка на читалищата в общината в размер на 183 500лв., в т.ч. държавна дейност 177 000лв. и дофинансиране 10 000лв.
 4. Одобрява разхода за в-к “Елховска дума” в размер на 3 129лв.
 5. Одобрява разхода за членски внос в неправителствени организации в размер на 6 723лв.
 6. Одобрява разхода за субсидии на нефинансови предприятия предоставени на:

6.1. Сдружение „ОФК – Елхово” – 36 569лв.

6.2. Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” – 4 388лв.

6.3. Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” – 12 122лв.

6.4. Ученически спортен клуб – 5 000лв.

6.5. Шахматен клуб при община Елхово – 569лв.

6.6. Стрелкови клуб „Колхида“ – 676лв.

 1. Одобрява разхода за субсидия на нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД в размер на 200 000лв.
 2. Одобрява разхода за предоставена временна финансова помощ на Местна инициативна група – гр.Елхово в размер на 50 000лв.
 3. Одобрява разхода за помощи по решения на Общински съвет в размер на 9 119лв.
 4. Одобрява разхода за помощи за погребения в размер на 13 083лв., в т.ч.:

10.1. За самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги, предоставяни за погребения – 3 039лв.

10.2. За подпомагане разходите за погребални услуги на жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 50лв. при представяне на разходооправдателни документи – 10 044лв.

 1. Одобрява разходи за Празника на града в размер на 24 146лв. за сметка на получени дарения.
 2. Одобрява разходи за провеждане събори по села в размер на 9 050лв., в т.ч. за сметка на получени дарения 1 850лв.
 3. Одобрява разходи за стипендии в размер на 31 404лв.
 4. Одобрява разходи за превоз на ученици над 16-годишна възраст в размер на 41 662лв.
 5. Одобрява разходи за дофинансиране на маломерни паралелки в училища в размер на 946лв.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончевпредседател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:

251/23/2/ Общински съвет – Елхово:

     І. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:1. Досегашният текст на чл. 18 се изменя и допълва, като придобива следната редакция:

„Всеки съветник получава от канцеларията на ОбС-Елхово служебна карта по образец – Приложение № 2 към Правилника, с която се легитимира при осъществяване на дейността си.“

Приложение № 2

    ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Правилника.

  ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направеното изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в средствата за масово осведомяване след влизане на решението в сила.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на ОУ „Св.Паисий  Хилендарски“ с. Бояново и ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово в списъка на защитените детски  градини и училища за учебната 2017-2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

252/23/3/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 4 от ЗУПО и чл. 5, ал.1 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г., за приемане на критерии за определяне на защитени детски градини и защитени училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общински съвет – Елхово:

 1. Предлага на Министъра на образованието и науката да бъдат включени в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. следните училища:

– ОУ„Св.Паисий  Хилендарски“с.Бояново;

– ОУ „Хаджи Димитър“ с.Гранитово.

 1. Възлага на Кмета на Община Елхово да внесе мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката за  включване в списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на следните училища:

– ОУ „Св.Паисий  Хилендарски“с.Бояново;

– ОУ „Хаджи Димитър“ с.Гранитово.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на ДГ „Невен“-филиал с. Лесово в списъка на средищните детски  градини и училища за учебната 2017-2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

253/23/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗУПО и чл. 3 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища  Общински съвет – Елхово:

 1. Предлага на Министъра на образованието и науката да бъде включена част от детска градина „Невен ” гр. Елхово – филиал с.Лесово в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г.
 2. Възлага на Кмета на Община Елхово да внесе мотивирано предложение за  включване в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на част от детска градина „Невен ” гр. Елхово –  филиал с.Лесово.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за включване на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Елхово, ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Бояново, ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово в списъка на средищните детски  градини и училища за учебната 2017-2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

254/23/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗУПО и чл. 3, ал.1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,  Общински съвет – Елхово:

1.Предлага на Министъра на образованието и науката да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. следните училища:

– ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Елхово;

– ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Бояново;

– ОУ„Хаджи Димитър“  с.Гранитово.

2.Възлага на Кмета на Община Елхово да внесе мотивирано      предложение до Министерството на образованието и науката за  включване в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 г. на следните училища:

– ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ гр.Елхово;

– ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Бояново;

– ОУ„Хаджи Димитър“  с.Гранитово.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет- Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо  редовно заседание на 05 септември  2017 г. от 10:30 ч. на „Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД- Ямбол“ при Областна администрация- Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

255/23/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Елхово съгласува позиция и мандат на представителя на община Елхово Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна администрация – гр.Ямбол, което ще се състои на 05 септември  2017г. от 10,30ч. , както следва:

 1. Приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2018 година да е в размер на 15 000лв. (петнадесет хиляди ) лева – ЗА/ПРОТИВ.
 2. Съгласува Бизнес план за развитие на „ВиК“ ЕООД-Ямбол за 2017-2021г. – ЗА/ПРОТИВ.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Граничен комплекс Изгрев”АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

256/23/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал. 1 от ТЗ и чл. 38 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Граничен комплекс Изгрев”АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 29.09.2017 г. в 11.00 часа в гр. София, ул. „Кораб планина“ № 27А, ет. 3 по следния начин:

По Точка Първа:  След разглеждане на искането за напускане и предложението за изкупуване на привилегированите акции, собственост на акционера Стефан Д. Шефкенов, ОСА решава: акциите да бъдат придобити от ГК Изгрев АД по цена 1,10 (един лев и десет стотинки) за една акция, като средствата да се осигурят от собствената дейност на дружеството. – ЗА/ПРОТИВ

По Точка Втора: ОСА упълномощава Председателя на СД – Величко Георгиев Александров да представлява дружеството при покупко-продажбата на акциите – ЗА/ПРОТИВ

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал.

 8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.22.79.1, находящ се в гр.Елхово, ул.“Царибродска“№27 с ЗП 102кв.м.  след решение на Общински съвет – Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

257/23/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2017г. като:

в Раздел ІІІ „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем за продажба,за внасяне като не парична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия“

в таблица : „Имоти, които общината има намерение да предостави под наем“,

да се създаде нова  позиция №19 „Едноетажна сграда с идентификатор 27382.500.22.79.1 със ЗП 102кв.м, построена  през 1961г. с местоположение  гр.Елхово, ул.“Царибродска“№27“

2.На основание 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ съгласно кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г.: самостоятелен обект – едноетажна сграда с идентификатор 27382.500.22.79.1 със ЗП 102кв.м, построена през 1961г. при граници: 27382.500.4019;  27382.500.4020; 27382.500.4022; 27382.500.7033; 27382.500.7176; 27382.500.7194, за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

3.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи поземлени имоти с идентификатори 27382.500.4058, 27382.500.4059, 27382.500.4061, 27382.500.4063, 27382.500.4064, 27382.500.4066, 27382.500.4067, 27382.500.4068, 27382.500.4069, 27382.500.4070, 27382.500.4071, 27382.500.4072 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

258/23/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2017 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъдат допълнени следните позиции :

№ 10. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4058 по КККР на гр. Елхово с площ 260 кв. м.

№ 11. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4059 по КККР на гр. Елхово с площ 259 кв. м.

№ 12. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4061 по КККР на гр. Елхово с площ 267 кв. м.

№ 13. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4063 по КККР на гр. Елхово с площ 267 кв. м.

№ 14. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4064 по КККР на гр. Елхово с площ 266 кв. м.

№ 15. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4066 по КККР на гр. Елхово с площ 268 кв. м.

№ 16. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4067 по КККР на гр. Елхово с площ 266 кв. м.

№ 17. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4068 по КККР на гр. Елхово с площ 266 кв. м.

№ 18. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4069 по КККР на гр. Елхово с площ 268 кв. м.

№ 19. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4070 по КККР на гр. Елхово с площ 282 кв. м.

№ 20. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4071 по КККР на гр. Елхово с площ 571 кв. м.

№ 21. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4072 по КККР на гр. Елхово с площ 274 кв. м.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на следните недвижими имоти частна общинска собственост :

2.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4058 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 260 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел І, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4061, 27382.500.4060, 27382.500.4059, 27382.500.7195.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4059 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 259 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4061, 27382.500.4060, 27382.500.7195, 27382.500.4058.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4061 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХV, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4062, 27382.500.4063, 27382.500.4060, 27382.500.4059, 27382.500.4058, 27382.500.7122.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4063 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІV, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4065, 27382.500.4064, 27382.500.7195, 27382.500.4060, 27382.500.4061, 27382.500.4062.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4064 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел V, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4066, 27382.500.4067, 27382.500.7195, 27382.500.4063, 27382.500.4062, 27382.500.4065.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 268 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4069, 27382.500.4068, 27382.500.4067, 27382.500.4064, 27382.500.4065, 27382.500.7122.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4067 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4069, 27382.500.4068, 27382.500.7195, 27382.500.4064, 27382.500.4065, 27382.500.4066.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4070, 27382.500.7195, 27382.500.4067, 27382.500.4066, 27382.500.4069.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4069 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 268 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4070, 27382.500.4068, 27382.500.4067, 27382.500.4066, 27382.500.7122.

2.10. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4070 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 282 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4072, 27382.500.7195, 27382.500.4068, 27382.500.4069.

2.11. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4071 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 571 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел Х, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7190, 27382.500.4072, 27382.500.4070, 27382.500.4068, 27382.500.4069, 27382.500.7122.

2.12. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4072 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 274 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7190, 27382.500.7195, 27382.500.4070, 27382.500.4071.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарни оценки на имотите посочени в т. 2 от настоящата докладна записка, на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община елхово представляваща 32/693 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.269, целия с площ 693 кв. м. по кадастралната карта на гр. Елхово на съсобствениците Милен Желязков Караджов и Петя Георгиева Назърова – Караджова

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

259/23/10/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2017 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” бъде допълнена позиции № 22. „32/693 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.269 по КККР на гр. Елхово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 32/693 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 693 кв. м., с адрес : гр. Елхово ул. Лом № 23, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план – имот 269, кв. 23, парцел Х при съседи на целия имот : 27382.500.7173, 27382.500.268, 27382.500.2317, 27382.500.267, 2738.500.270, на съсобствениците Милен Желязков Караджов и Петя Георгиева Назърова – Караджова от гр. Елхово, собственици на 661/693 кв. м. ид. ч. от дворно място съставляващо поземлен имот 27382.500.269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на АГКК, целия с площ 693 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : няма, номер по предходен план – имот 269, кв. 23, парцел Х при съседи на целия имот : 27382.500.7173, 27382.500.268, 27382.500.2317, 27382.500.267, 2738.500.270, заедно с построените в имота сгради, съгласно нот. акт № 6, том ІV, рег. № 4035, дело 492 от 2017 г. вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 123, том V, дело 652, вх. рег. № 1368 от 04.07.2017 г.
 3. 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка за общинския имот на оценител на имоти отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-план за  регулация и застрояване на поземлен имот 185014, местност Чобан Пигади / стопански двор/ по КВС на  землище с.М.Манастир, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

260/23/11/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-  план за регулация и застрояване на поземлен имот 185014, местност „Чобан Пигади”/ стопански двор/ в землището на с.М.Манастир, община  Елхово

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 185014, местност „Чобан Пигади”/ стопански двор/ в землището на с.М.Манастир, община  Елхово.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за ПУП-парцеларен план  за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот 019005, местност „Върбанов кладенец” в землището на с.Кирилово, община  Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

261/23/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот 019005, местност „Върбанов кладенец” в землището на с.Кирилово, община Елхово.

Проектът за ПУП следва да се изготви съобразно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 1. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява заданието за проектиране по чл.125 от ЗУТ.

3.На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи  дава предварително съгласие за прокарване на трасе за елементи на техническата  инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот 019005, местност „Върбанов кладенец” в землището на с.Кирилово, община  Елхово през поземлени имоти с № 000125 – пасище , мера , земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ПИ № 000068 –полски път, ПИ № 000026- полски път, ПИ№ 000064- полски път , ПИ № 20 – местен път ІV клас

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  045040,  местност „АРЕАЧ БАИРА”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

262/23/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- план за регулация и застрояване на поземлен имот 045040, местност „АРЕАЧ БАИРА”  по КВС на землище с.Кирилово,  община Елхово.     
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ на поземлен имот 045040, местност „АРЕАЧ БАИРА” по КВС на землище с.Кирилово,  община Елхово.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  045033,  местност „АРЕАЧ БАИРА”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

263/23/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП- план за регулация и застрояване на поземлен имот 045033, местност „АРЕАЧ БАИРА”  по КВС на землище с.Кирилово,  община Елхово.     
 2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ на поземлен имот 045033, местност „АРЕАЧ БАИРА” по КВС на землище с.Кирилово,  община Елхово.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия и откриване на нова процедура при условията на прекратената на обект публична общинска собственост: язовир представляващ имот с № 000066,  находящ се в землището на с. Бояново, местността „Пладнището”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

264/23/15/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от ЗК, чл.85, ал.2 от ППЗК, протокол по чл.85, ал.2 от ППЗК на комисия назначена със заповед №РД-368/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово, Общински съвет Елхово:

 1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: язовир представляващ имот с №000066, с ЕКАТТЕ 06001 с площ от 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, местността „Пладнището”, съгласно АОС №501/28.12.1999г., открита с Решение №227/21/3/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово.
 2. Открива нова процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: язовир представляващ имот с №000066, с ЕКАТТЕ 06001 с площ от 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, местността „Пладнището”, съгласно АОС №501/28.12.1999г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 и във връзка с чл.60, ал.2, т.2 от Закона за концесиите, при условията на прекратената:

І. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на следният обект – публична общинска собственост:

Имот № Местност Начин тр.ползв. Площ-дка  

АОС

Скица №
000066 „Пладнището“ Язовир 183,308 №501/28.12.1999г. КОО674/14.03.2017г.

 

 ІІ. Предмет и обект на концесията

 1. Предмет на концесията: Община Елхово предоставя концесия за услуга за експлоатация на обект – язовир, находящ в местността „Пладнището“ в землището на с. Бояново – публична общинска собственост.
 2. Обект на концесията: язовир, представляващ имот с № 000066, с площ от 183,308 дка,  находящ в местността „Пладнището“ в землището на с. Бояново – публична общинска собственост, съгласно АОС  №501/28.12.1999г.

ІІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.

ІV. Максимален срок на концесията – 25 години.

 1. Начална дата на концесията – датата на влизането в сила на концесионния договор.

VІ. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение  и дейностите, предмет на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от фактори:

– фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени;

– фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на води от язовира;

– фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички мероприятия по текущото поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които е намалена стойността на концесионното плащане.

VІІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор

 1. Основни права и задължения на концесионера:

1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.

1.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на концесионната територия.

1.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната територия.

1.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента.

1.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента.

1.2. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

1.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.

1.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира.

1.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия и срокове, договаряни между страните.

1.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

1.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние – ДВ бр. 81/14.10.2016 г и да съобразява дейността си с действащото законодателство.

1.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138 в от Закона за водите, с друго лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена.

1.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента.

1.8.1. Средствата по т. 1.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години.

1.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:

 • При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, плътността и равнинносттаи;
 • Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 • Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил на сухия и мокрия откос на стената;
 • Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и безопасна експлоатация на язовира;
 • Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател;
 • Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния изпускател и преливника;
 • Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от язовирната стена.

1.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, предвиден във Финансово-икономическия анализ.

1.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора.

1.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между страните.

1.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на концесионната документация.

1.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на действащото законодателство.

1.15.  Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден в Социалния анализ на концесионната документация.

1.16. Да застрахова обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента;

1.17. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта.

1.18. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

1.18.1. Концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

1.18.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

1.18.3. Концесионерът е длъжен:

            1.18.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);

            1.18.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор;

1.18.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, дадени от компетентните органи.

1.18.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.

1.18.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.

1.18.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред.

1.19. Концесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, относно опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните органи.

1.19.1. Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за недвижимо културно наследство, както и Министерството на културата.

 1. Основни права и задължения на концедента:

2.1. Да получава концесионните плащания в срокове и по условия, описани в договора.

2.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, описани в договора.

2.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и документи.

2.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера.

2.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства.

2.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с договорните условия.

2.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.

VІІІ. Условия за възлагане на обекта на концесията от подизпълнители – концесионерът следва да съобразява договорите си с подизпълнителите с изискванията към самия концесионер и обектите, които се изграждат, както и с изискванията на закона.

ІХ. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители – да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

Х. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от договорената при явяването на конкурса годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната документация.

ХІ. Условия и форма за извършване на концесионното плащане:

 1. Размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор се определя от предложението на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 3 180лв., без ДДС .
 2. Минимално годишно концесионно плащане – размера на годишно концесионно плащане.
 3. Форма и ред за извършване на концесионното плащане. Годишното концесионно плащане е в парична форма – лева и се превежда от концесионера по банков превод по банкова сметка на Община Елхово или касата на община Елхово.
 4. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на годишно концесионното плащане – не се предвижда.
 5. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните.
 6. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 7. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 5.
 8. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от една година след срока, посочен в т. 5, концедентът може да прекрати едностранно договора.

ХІІ. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната

Концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

ХІІI. Условия за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обектиконцесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда въпросите на опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

ХІV. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да застрахова обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента.

ХV. Критерии за оценка на офертите:

 1. Показател, оценяващ предложената стойност на месечното концесионно плащане (Пк) – с относителна тежест 80%.

                        Кi

Пк = ––– . 80

                     Кmax

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното плащане;

Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане.

            Стойността на Пк може да бъде от 0 до 80.

 1. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с относителна тежест 20%. Отчита се на основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години.

                         Сi

Пи = ––– . 20

                      Cmax

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник;

Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение.

            Пи може да бъде от 0 до 20.

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не е прието от комисията) получава оценка Пи = 0.

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на отделните критерии.

Пок = Пк +  Пи

            Стойността на Пок може да бъде от 0 до 100.

            Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок.

            За предложената концесионна вноска предложенията се класират по низходящ ред, като най – високата предложена цена получава съответно първо място, като му се присъждат максималния брой точки. Оценките на останалите кандидати за критериите се определят, като съответните предложения се разделят на най – доброто предложение и се умножават по максималните точки за съответния критерий.

            На първо място се класира кандидата получил най-висока оценка.

ХVI. Гаранцията за участие – може да е под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от съответният участник. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия – 50% от началното годишното концесионно плащане, което при сключване на договор се възстановява. Начин на плащане – по банков път или в касата на Община Елхово.

Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, при издаването й трябва да се осигури валидност, която да гарантира усвояването й съгласно изискванията на Раздел V “Гаранции“ от Закона за концесиите.

Гаранцията се освобождава с решение на органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия, в 7-дневен срок от изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата.

Гаранциите на участници, които са преустановили участието си в процедурата чрез оттегляне на офертата преди изтичането на срока й на валидност, се задържат, съответно се усвояват.

Не се освобождава в срока по чл. 55, ал. 3 от ЗК гаранцията на:

 1. участника, определен за концесионер;
 2. участника, класиран на второ място.

Гаранцията на участник, определен за концесионер, се задържа, съответно се усвоява, в случаите, когато той не сключи концесионния договор в определения срок, а когато го сключи – гаранцията се освобождава в 7-дневен срок.

 1. Общински съвет Елхово възлага на кмета на Община Елхово да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – имот № 000066, в землището на с. Бояново, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Елхово, за сведение и изпълнение.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия и откриване на нова процедура при условията на прекратената на обект публична общинска собственост: водоем, представляващ  поземлен имот с идент. 27382.14.15 по КК на гр. Елхово, с площ 19589 кв.м.,  находящ се в землището на гр. Елхово, местността „Горно кюше“

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

265/23/16/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от ЗК, чл.85, ал.2 от ППЗК, протокол по чл.85, ал.2 от ППЗК на комисия назначена със заповед №РД-371/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово, Общински съвет Елхово:

 1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: водоем, представляващ поземлен имот с идент. 27382.14.15 по КК на гр.Елхово, с площ 19589кв.м.,  находящ се в землището на гр.Елхово, местността „Горно кюше“, съгласно, АОС №107/13.07.1998г., открита с Решение  №230/21/6/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово.
 2. Открива нова процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: водоем, представляващ поземлен имот с идент. 27382.14.15 по КК на гр.Елхово, с площ 19589кв.м.,  находящ се в землището на гр.Елхово, местността „Горно кюше“, съгласно, АОС №107/13.07.1998г. на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 и във връзка с чл.60, ал.2, т.2 от Закона за концесиите, при условията на прекратената:

І. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на следният обект – публична общинска собственост:                                

Имот № Местност Начин тр.ползв. Площ-дка  

АОС

Скица №
27382.14.15 „Горно кюше” Водоем 19,589 №107/13.07.1998г. 15-59088-13.02.2017г.

      

ІІ. Предмет и обект на концесията

 1. Предмет на концесията: Община Елхово предоставя концесия за услуга за експлоатация на обект – водоем, находящ в местността „Горно кюше” в землището на гр.Елхово – публична общинска собственост.
 2. Обект на концесията: водоем, представляващ имот с кад.№ 27382.14.15, с площ от 19,589дка,  находящ в местността „Горно кюше” в землището на гр.Елхово – публична общинска собственост, съгласно АОС  №107/13.07.1998г.    

ІІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.

ІV. Максимален срок на концесията – 15 години.

 1. Начална дата на концесията – датата на влизането в сила на концесионния договор.

VІ. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение  и дейностите, предмет на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от фактори:

– фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени;

– фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на води от язовира;

– фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички мероприятия по текущото поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които е намалена стойността на концесионното плащане.

VІІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор

 1. Основни права и задължения на концесионера:

1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.

1.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на концесионната територия.

1.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната територия.

1.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента.

1.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента.

1.2. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

1.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.

1.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира.

1.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия и срокове, договаряни между страните.

1.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

1.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние – ДВ бр. 81/14.10.2016г.  и да съобразява дейността си с действащото законодателство.

1.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138в от Закона за водите, с друго лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена.

1.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента.

1.8.1. Средствата по т. 1.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години.

1.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:

 • При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, плътността и равнинносттаи;
 • Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 • Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил на сухия и мокрия откос на стената;
 • Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и безопасна експлоатация на язовира;
 • Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател;
 • Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния изпускател и преливника;
 • Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от язовирната стена.

1.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, предвиден във Финансово-икономическия анализ.

1.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора.

1.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между страните.

1.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на концесионната документация.

1.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на действащото законодателство.

1.15.  Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден в Социалния анализ на концесионната документация.

1.16. Да застрахова обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента;

1.17. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта.

1.18. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

1.18.1. Концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

1.18.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

1.18.3. Концесионерът е длъжен:

            1.18.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);

            1.18.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор;

1.18.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, дадени от компетентните органи.

1.18.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.

1.18.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.

1.18.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред.

1.19. Концесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, относно опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните органи.

1.19.1. Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за недвижимо културно наследство, както и Министерството на културата.

 1. Основни права и задължения на концедента:

2.1. Да получава концесионните плащания в срокове и по условия, описани в договора.

2.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, описани в договора.

2.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и документи.

2.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера.

2.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства.

2.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с договорните условия.

2.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.

VІІІ. Условия за възлагане на обекта на концесията от подизпълнители – концесионерът следва да съобразява договорите си с подизпълнителите с изискванията към самия концесионер и обектите, които се изграждат, както и с изискванията на закона.

ІХ. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители – да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

Х. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от договорената при явяването на конкурса годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната документация.

ХІ. Условия и форма за извършване на концесионното плащане:

 1. Размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор се определя от предложението на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 540 лв., без ДДС.
 2. Минимално годишно концесионно плащане – размера на годишно концесионно плащане.
 3. Форма и ред за извършване на концесионното плащане. Годишното концесионно плащане е в парична форма – лева и се превежда от концесионера по банков превод по банкова сметка на Община Елхово или касата на община Елхово.
 4. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на годишно концесионното плащане – не се предвижда.
 5. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните.
 6. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 7. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 5.
 8. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от една година след срока, посочен в т. 5, концедентът може да прекрати едностранно договора.

ХІІ. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната

Концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

ХІІI. Условия за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обектиконцесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда въпросите на опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

ХІV. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да застрахова обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента.

ХV. Критерии за оценка на офертите:

 1. Показател, оценяващ предложената стойност на месечното концесионно плащане (Пк) – с относителна тежест 80%.

                        Кi

Пк = ––– . 80

                     Кmax

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното плащане;

Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане.

            Стойността на Пк може да бъде от 0 до 80.

 1. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с относителна тежест 20%. Отчита се на основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години.

                         Сi

Пи = ––– . 20

                      Cmax

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник;

Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение.

            Пи може да бъде от 0 до 20.

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не е прието от комисията) получава оценка Пи = 0.

 

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на отделните критерии.

Пок = Пк +  Пи

            Стойността на Пок може да бъде от 0 до 100.

            Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок.

            За предложената концесионна вноска предложенията се класират по низходящ ред, като най – високата предложена цена получава съответно първо място, като му се присъждат максималния брой точки. Оценките на останалите кандидати за критериите се определят, като съответните предложения се разделят на най – доброто предложение и се умножават по максималните точки за съответния критерий.

            На първо място се класира кандидата получил най-висока оценка.

ХVI. Гаранцията за участие – може да е под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от съответният участник. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия – 50% от началното годишното концесионно плащане, което при сключване на договор се възстановява. Начин на плащане – по банков път или в касата на Община Елхово.

Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, при издаването й трябва да се осигури валидност, която да гарантира усвояването й съгласно изискванията на Раздел V “Гаранции“ от Закона за концесиите.

Гаранцията се освобождава с решение на органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия, в 7-дневен срок от изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата.

Гаранциите на участници, които са преустановили участието си в процедурата чрез оттегляне на офертата преди изтичането на срока й на валидност, се задържат, съответно се усвояват.

Не се освобождава в срока по чл. 55, ал. 3 от ЗК гаранцията на:

 1. участника, определен за концесионер;
 2. участника, класиран на второ място.

Гаранцията на участник, определен за концесионер, се задържа, съответно се усвоява, в случаите, когато той не сключи концесионния договор в определения срок, а когато го сключи – гаранцията се освобождава в 7-дневен срок.

2. Общински съвет Елхово възлага на кмета на Община Елхово да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Водоем – поземлен имот 27382.14.15, в землището на гр.Елхово, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Елхово, за сведение и изпълнение.

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия и откриване на нова процедура при условията на прекратената на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  с № 000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с. Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

266/23/17/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от ЗК, чл.85, ал.2 от ППЗК, протокол по чл.85, ал.2 от ППЗК на комисия назначена със заповед №РД-372/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово, Общински съвет Елхово:

 1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот с №000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“, открита с Решение №231/21/7/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово.
 2. Открива нова процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот с №000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39 и във връзка с чл.60, ал.2, т.2 от Закона за концесиите, при условията на прекратената:

І. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на следният обект – публична общинска собственост:

                                               

Имот № Местност Начин тр.ползв. Площ-дка  

АОС

Скица №
000290 до „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“ Язовир 107,773 №43/04.03.1998г.

 

КОО357/07.02.2017г.

                                            

ІІ. Предмет и обект на концесията

 1. Предмет на концесията: Община Елхово предоставя концесия за услуга за експлоатация на обект – водоем, находящ до местността „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“ в землището на с.Малък Манастир – публична общинска собственост.
 2. Обект на концесията: водоем, представляващ имот с № 000290, с площ от 107,773 дка, находящ до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“ в землището на с.Малък Манастир – публична общинска собственост, съгласно АОС  №43/04.03.1998г.

ІІІ. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията – рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.

ІV. Максимален срок на концесията – 25 години.

 1. Начална дата на концесията – датата на влизането в сила на концесионния договор.

VІ. Условия за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс – нарушаването на икономическия баланс на дейностите, свързани с нормалната ефективност и безопасна експлоатация на хидротехническото съоръжение  и дейностите, предмет на концесията, може да възникне в резултат на влиянието на три основни групи от фактори:

– фактори, свързани с евентуални промени и/или претенции към собствеността на обекта. В момента такива обстоятелства не са установени;

– фактори, свързани с евентуални промени в начина и организацията за ползване на води от язовира;

– фактори, свързани с нарушаване правилата за техническа експлоатация и безопасност, регламентирани в действащото законодателство. В този случай отговорността за всички потенциални щети и пропуснати ползи е на концесионера, с оглед на задължението му да извършва всички мероприятия по текущото поддържане, ремонт и реконструкция на хидротехническите съоръжения. Тези задължения на концесионера са обвързани с целевото изразходване на определени средства, с които е намалена стойността на концесионното плащане.

VІІ. Основни условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор

 1. Основни права и задължения на концесионера:

1.1. Да използва обекта добросъвестно, съгласно неговото предназначение и дейностите, за които е предоставена концесията, като не допуска действия които могат да доведат до икономическа неизгодност на бъдещата му експлоатация, както и да не променя по какъвто и да било начин предназначението на обекта.

1.1.1. Да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство на концесионната територия.

1.1.2. Да съгласува предварително с концедента извършването на строителство и подобрения на концесионната територия.

1.1.3. Да изпълни проектите, предвидени в инвестиционното предложение, по начина и в сроковете, договорени с концедента.

1.1.4. Неизпълнението на проектите, в сроковете, предвидени в инвестиционното предложение, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента.

1.2. Да ползва язовира, като осъществява в него дейностите, регламентирани в концесионната документация, както и всички други дейности, които не противоречат на условията на концесионния договор и не са забранени от действащото законодателство. Да организира и извършва всички дейности в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

1.3. Да ползва съоръженията на язовира и изградената инфраструктура.

1.4. Да предаде язовира и свързаните с него технологични и инфраструктурни съоръжения на собственика, при изтичане срока на концесията, в техническо и функционално състояние, отговарящо на срока за съществуването им и гарантиращо нормалната и безопасна експлоатация на язовира.

1.5. Да заплаща на концедента дължимите концесионни плащания при условия и срокове, договаряни между страните.

1.6. Да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

1.7. Да изпълнява изцяло всички задължения на собственика по експлоатацията и ползването на язовира, хидротехническите и инфраструктурните съоръжения, регламентирани в Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние – ДВ бр. 81/14.10.2016г.  и да съобразява дейността си с действащото законодателство.

1.7.1. Към момента на подписване на концесионния договор концесионерът трябва да отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена, съгласно пар. 1 ал. 1 т. 95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите, или да има договор за извършване на дейностите, предвидени в чл. 138в от Закона за водите, с друго лице отговарящо на изискванията за оператор на язовирна стена.

1.8. Да набира целево средства за ремонт на язовира, обслужващите го съоръжения и инфраструктура, в размера, посочен във Финансово-икономическия анализ, за изразходването на които да предоставя отчет на концедента.

1.8.1. Средствата по т. 1.8 могат да се изразходват изцяло през  годината, в която са отчислени или част от тях да се изразходват авансово за реализацията на по-мащабни работи и/или съоръжения, след което да се приспаднат от текущите разходи за техническа експлоатация, поддръжка и ремонт през следващите години.

1.9. До 31.03. на всяка календарна година да подава декларация за изпълнението на следните текущи ежегодни мероприятия:

 • При наличие на слягания, коловози, прокопавания и други нарушения по короната на стената незабавно да се възстановява нормалния профил, плътността и равнинносттаи;
 • Изготвяне и актуализиране на авариен план;
 • Почистване от растителност и възстановяване на нормалния профил на сухия и мокрия откос на стената;
 • Поддържане на кота на преливния ръб, осигуряваща нормална и безопасна експлоатация на язовира;
 • Поддържане в добро техническо състояние на основния изпускател;
 • Почистване от дървета и храсти на каналите след крана на основния изпускател и преливника;
 • Поддържане проводимостта на отводния канал в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние 500 м. от язовирната стена.

1.10. Да предостави, по указание на концедента, места за общо ползване на водите и да осигури ползване на вода за напояване, по начин и в обем, съответстващ на изискванията на действащото законодателство и текущо договарян между страните, който не възпрепятствува основната дейност по концесията в обема, предвиден във Финансово-икономическия анализ.

1.11. Да допуска по всяко време представители на компетентните контролни органи и представителите на концедента, както и да предоставя документацията, уточнена в договора.

1.12. При форсмажорни обстоятелства да предоставя ресурси и съдействие, по ред текущо уточняван между страните.

1.13.  Да запази и поддържа екологичната биосреда в язовира, с оглед комплексно използване на водите. Да изпълнява мероприятията посочени в Екологичния анализ на концесионната документация.

1.14.  При необходимост да представи оценка за въздействие върху околната среда, съгласно изискванията на действащото законодателство.

1.15.  Да поддържа работни места на трудов договор, най-малко в обема, предвиден в Социалния анализ на концесионната документация.

1.16. Да застрахова обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента;

1.17. Да заплаща всички дължими държавни такси и всички данъци и такси по ЗМДТ, свързани с експлоатацията на  обекта.

1.18. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред:

1.18.1. Концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

1.18.2. Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

1.18.3. Концесионерът е длъжен:

            1.18.3.1. Да изготви авариен план съгласно чл. 138а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) и по реда на чл. 35 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);

            1.18.3.2. Да съгласува аварийния план по предходната подточка с концедента и със собствениците на каскадно разположените хидротехнически съоръжения по поречието на реката, както и със собствениците на други съоръжения, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписването на концесионния договор;

1.18.3.3. Незабавно да предприема мерки по изпълнение на всички предписания по техническото състояние и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, дадени от компетентните органи.

1.18.4. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.35, ал.3 от ЗЗБ.

1.18.5. Концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията по чл.142 от ЗВ.

1.18.6. Концесионерът е длъжен да изпълнява всички изисквания на компетентните органи, свързани с националната сигурност, отбраната на страната и опазването на обществения ред.

1.19. Концесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, относно опазването на културни ценности, както и препоръките и указанията на компетентните органи.

1.19.1. Когато при извършване на дейности, свързани с поддръжката на обекта и неговото обслужване, бъдат открити структури и/или находки, имащи признаци на културни ценности, концесионерът е задължен временно да прекрати работа и незабавно да уведоми концедента за това. Двете страни по договора са длъжни да предприемат мерки за запазване на откритите структури и/или находки и да уведомят незабавно Регионалния исторически музей и Националния институт за недвижимо културно наследство, както и Министерството на културата.

 1. Основни права и задължения на концедента:

2.1. Да получава концесионните плащания в срокове и по условия, описани в договора.

2.2. Право на собственост върху язовира, инфраструктурата и други активи, описани в договора.

2.3. Да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по договор, включително и чрез право на достъп до обекта и получаване на информация и документи.

2.4. Да прекрати едностранно договора при неизпълнение на задълженията на концесионера.

2.5. Да не пречи на концесионера да изпълнява задълженията си по договор, освен в случаите, регламентирани в действащото законодателство или при форсмажорни обстоятелства.

2.6. Да оказва съдействие при осъществяване на концесията, ако действията на концесионера са съобразени с договорните условия.

2.7. Да развали договора, по реда и при условията, предвидени в пар. 3 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за сдружения за напояване.

VІІІ. Условия за възлагане на обекта на концесията от подизпълнители – концесионерът следва да съобразява договорите си с подизпълнителите с изискванията към самия концесионер и обектите, които се изграждат, както и с изискванията на закона.

ІХ. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесията под наем и за предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители – да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор на трети лица, освен ако това не е уговорено с концедента.

Х. Гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор: За изпълнението на задълженията по концесионния договор,  концесионерът внася при подписването на договора сума в размер на 50 % от договорената при явяването на конкурса годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора. Начинът на внасяне се определя в конкурсната документация.

ХІ. Условия и форма за извършване на концесионното плащане:

 1. Размерът на еднократното концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор се определя от предложението на концесионера, но не може да бъде по-малко от определеното във финансово-икономическия анализ начално годишно концесионно плащане, а именно – 1 980лв., без ДДС.
 2. Минимално годишно концесионно плащане – размера на годишно концесионно плащане.
 3. Форма и ред за извършване на концесионното плащане. Годишното концесионно плащане е в парична форма – лева и се превежда от концесионера по банков превод по банкова сметка на Община Елхово или касата на община Елхово.
 4. Максимален гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на годишно концесионното плащане – не се предвижда.
 5. Годишното концесионно плащане се изплаща в срок до 31.01. на годината за която е дължимо, по начин, текущо договарян между страните.
 6. Корекция на концесионното плащане се извършва в тримесечен срок след края на всеки период от 2 години (или в тримесечен срок след период, в който ръста на цените е повече от 15 %) с индекса на цените и инфлацията на Националния статистически институт през изминалия период.
 7. За закъснение при изплащане на концесионното плащане концесионерът дължи санкция в размер на законната лихва за периода след срока, посочен в т. 5.
 8. При закъснение на изплащането на концесионното плащане с повече от една година след срока, посочен в т. 5, концедентът може да прекрати едностранно договора.

ХІІ. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната

Концесионерът е длъжен да спазва изискванията, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, опазване на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

Концесионерът е длъжен да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.

ХІІI. Условия за опазването на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обектиконцесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда въпросите на опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти и обществения ред.

ХІV. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да застрахова обекта на концесията, в т.ч. за всички възможни щети и неблагоприятни последици от неговата експлоатация, техническо поддържане и ремонт за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента.

ХV. Критерии за оценка на офертите:

 1. Показател, оценяващ предложената стойност на месечното концесионно плащане (Пк) – с относителна тежест 80%.

                        Кi

Пк = ––– . 80

                     Кmax

където Кi [лв.] – предложена от от i–я участник стойност на концесионното плащане;

Кmax [лв.] – най-високата предложена стойност на концесионното плащане.

            Стойността на Пк може да бъде от 0 до 80.

 1. Показател, оценяващ направеното инвестиционно предложение (Пи) – с относителна тежест 20%. Отчита се на основата на изготвеното от участника инвестиционно предложение. Срокът за изпълнение на инвестиционното предложение е 5 години, считано от началото на концесията. Инвестиционното предложение е неразделна част от общото предложение на участника и включва разпределение на предложената инвестиция по отделни обекти и съоръжения, както и по години.

                         Сi

Пи = ––– . 20

                      Cmax

където Сi – стойност на инвестиционното предложение на i – я участник;

Cmax – най-високата предложена стойност на инвестиционното предложение.

            Пи може да бъде от 0 до 20.

Участник, който не направи инвестиционно предложение (или чието предложение не е прието от комисията) получава оценка Пи = 0.

Окончателната оценка на предложението на даден участник ще се определи съобразно стойността на интегрален показател (Пок), който представлява сбор от показателите, мотивирани в т. 1 и 2, отчитащи и относителните тежести на отделните критерии.

Пок = Пк +  Пи

            Стойността на Пок може да бъде от 0 до 100.

            Печели предложението, за което се получава най-висока стойност на Пок.

            За предложената концесионна вноска предложенията се класират по низходящ ред, като най – високата предложена цена получава съответно първо място, като му се присъждат максималния брой точки. Оценките на останалите кандидати за критериите се определят, като съответните предложения се разделят на най – доброто предложение и се умножават по максималните точки за съответния критерий.

            На първо място се класира кандидата получил най-висока оценка.

ХVI. Гаранцията за участие – може да е под формата на внесен депозит или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от съответният участник. Размер и начин на плащане на гаранция за участие в процедурата за предоставяне на концесия – 50% от началното годишното концесионно плащане, което при сключване на договор се възстановява. Начин на плащане – по банков път или в касата на Община Елхово.

Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, при издаването й трябва да се осигури валидност, която да гарантира усвояването й съгласно изискванията на Раздел V “Гаранции“ от Закона за концесиите.

Гаранцията се освобождава с решение на органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия, в 7-дневен срок от изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на концесионер, съответно на решението за прекратяване на процедурата.

Гаранциите на участници, които са преустановили участието си в процедурата чрез оттегляне на офертата преди изтичането на срока й на валидност, се задържат, съответно се усвояват.

Не се освобождава в срока по чл. 55, ал. 3 от ЗК гаранцията на:

 1. участника, определен за концесионер;
 2. участника, класиран на второ място.

Гаранцията на участник, определен за концесионер, се задържа, съответно се усвоява, в случаите, когато той не сключи концесионния договор в определения срок, а когато го сключи – гаранцията се освобождава в 7-дневен срок.

 1. Общински съвет Елхово възлага на кмета на Община Елхово да организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесия на Язовир – имот № 000290, в землището на с. М.Манастир, съгласно изискванията на ЗОС, Закона за концесиите и Правилника за прилагане на закона за концесиите и да внесе в Общински съвет доклад, относно резултатите от проведената процедура за вземане на решение за определяне на концесионер. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Елхово, за сведение и изпълнение.                         

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                        Председател на ОбС /П/                                                 

        /Мария Петрова/                          /Николай Тончев /

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 23:58 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24