Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 26 октомври 2017 г.


19 октомври 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

   

 

№ 24 / 17 .10.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 26.10.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 24-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

 ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

        

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо  редовно заседание на 26 октомври  2017г. от 10:30 ч. на „Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Ямбол“ при Областна администрация – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ  имот  с  № 000012, с площ от 134,487дка, находящ се в землището на с. Стройно, местността „Черния мост”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот   с  №000292, с площ от 20,817дка, находящ се в местността „Червен бряг“, в землището на с.Гранитово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  №000067, с площ от 23,46дка, находящ се в землището на с.Мелница, местността „Комсаля”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот   с № 000207, с площ от 16,984дка, находящ се в землището на с.Мелница, местността „Кюмюрлюците”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот -частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр.Елховоул.”Пирин”№6 с площ от 34кв.м за срок до 5 години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ  20/1548кв.м ид.ч от ПИ 27382.500.9653, находящ се в гр.Елхово ул.“Трети март“ за   срок до 5/пет/години след провеждане на  публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Предложение за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.2615.1.27 със ЗП площ 80.00кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.„Ал.Стамболийски”№66 за срок до 5/пет/ години след провеждане на   публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 447/1467 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 467 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-39 в кв. 6 по плана на с. Бояново на съсобственика Марин Стоянов Маринов.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

               

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 044 кв. м.  съставляващо поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 22 по плана на с. Борисово. 

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на ползване върху терени находящи се на ул. “Морава” в гр. Елхово и попадащи в имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

        

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

17.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово                    

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:06 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed