О Б Я В Л Е Н И Е


3 ноември 2017
Публикувано от

№­­­­­­ 94-02-251 /2/ от 24.10.2017 год.

 

Отдел “ ТСУС” при община Елхово на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ – 11 от 23.10.2017 год. на кмета на  общината е одобрен ПУП – ПЗ  на ПИ 4349.47.30, м.“Гъстаците“ по КВС на с.Лесово.

  Проекта   е изложен в отдел “ ТСУС” на община  Елхово .

              На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване  на настоящето обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел ТСУС при община Елхово.

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:04 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed