На двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.10. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.


14 ноември 2017
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 24

 

На двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 26.10. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Съгласуване от Общински съвет-Елхово на позиция и мандат на община Елхово за предстоящо  редовно заседание на 26 октомври  2017г. от 10:30 ч. на „Асоциация по ВиК  на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Ямбол“ при Областна администрация – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

267/24/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.198е, ал.5 от Закона за водите, Общински съвет-Елхово съгласува позиция и мандат на представителя на община Елхово Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово за заседанието на Асоциацията по ВиК при Областна администрация – гр.Ямбол, което ще се състои на 26 октомври  2017г. от 10,30ч. , както следва:

 1. Приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2018 година да е в размер на 15 000лв. (петнадесет хиляди ) лева – ЗА.
 2. Съгласува Бизнес план за развитие на „ВиК“ ЕООД-Ямбол за 2017-2021г. – ЗА

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

 ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

268/24/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. съгласно Приложение № 

ІІІ. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 167/17/2 т.ХІV по Протокол № 17 от 26.01.2017 г. променя и предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по следните проекти:

– проект „Обучения и заетост на младите хора” – било 10 000 лв., става 20 000 лв.

– проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води” – било 50 000 лв., става 0 лв.

проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ – било 230 000 лв., става 310 000 лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със сключени договори по оперативни програми осигурява собствен принос за реализацията на следните проекти:

– проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води” – 20 000 лв.

– проект «Право на независим живот» – 11 000 лв.

Средствата да се предоставят по приходен параграф §62-02 Предоставени трансфери между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз. 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

269/24/3/ Общински съвет – Елхово:

            І. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово приема изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово, както следва:

 • 1. В Чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1.Чл. 10, т. 1, бук. „в“ се отменя.

2.Досегашният текст на чл.10, т. 1, бук. „г“ се изменя така:

„г. коне и магарета до 1 бр. и приплодите им до 1 година;“

3.Чл. 10, т. 1, бук. „д“ се изменя, както следва:

„д. овце или кози до 2 бр. общо и техните приплоди до 6 месеца;“

4.Досегашните бук. „г“, „д“, „е“, „ж“ и „з“ на чл. 10, т. 1 стават съответно „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“;

5.Чл. 10, т. 2 придобива следната редакция:

„2. в урегулираната територия на селата – съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 44 от 20 април 2006г. за ветеринарномедицинските изисквания, към животновъдните обекти при спазване на съответните санитарно-хигиенни норми.“

 • 2. В Чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашният чл. 12 се отменя и се създава нов чл. 12 с алинеи от ал. 1 до ал.6 със следният текст:

„(1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение се изграждат съгласно определените норми, както следва:

 1. На три метра от дворищно-регулационните линии;
 2. На десет метра от жилищните сгради, находящи се в дворното

място, както и от сградите от съседните имоти;

(2) При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 е необходима нотариално заверена декларация за съгласие от съседите и съсобствениците;

(3) Стопанските сгради трябва да се изграждат, разполагат и оборудват така, че да отговарят на условията съгласно чл.44 и чл.45 от ЗУТ;

(4) Отглеждането на животни се извършва в ограден двор, сгради или постройки отговарящи на следните ветеринарно-санитарни и хигиенни норми:

 1. Водонепропускливи подове, позволяващи почистване, измиване и дезинфекция;
 2. Дворове, позволяващи механично почистване и измиване;
 3. Отделно помещение за фуражите;
 4. Заустване на отпадните води.

(5) Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията и дворовете, периодично да извършват борба с гризачите, а в летния сезон ежеседмично да провеждат дезинсекция и дератизация с препарати, разрешени от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

(6) Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор) на разстояние не по-малко от 3 м от границите на имота и 10 м. от жилищните сгради и сградите в съседни имоти. Допуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.“

 • 3. Чл. 14 придобива следната редакция:

В чл. 14, т. 1 и т. 2 се изменят, както следва:

„1. движението на животни в урбанизираните граници на гр. Елхово, с изключение на придвижване им по маршрутите до терените за паша, определени със заповед на кмета на общината в границите на III зона, утвърдена в Приложение №1 на Наредба №5 на Общински съвет –Елхово;

 1. движението на животни, отглеждани със стопанска цел или нестопанска цел в урбанизираните граници на селата от община Елхово без придружител;“.

ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направеното изменение и допълнение на Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на община Елхово в средствата за масово осведомяване след влизане на решението в сила.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ  имот  с  № 000012, с площ от 134,487дка, находящ се в землището на с. Стройно, местността „Черния мост”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

270/24/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от ЗК, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/,  Решение  №233/21/9/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със заповед №РД-374/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на община Елхово, Общински съвет Елхово:

 І.Определя „СИГНАЛ“ ЕООД,  ЕИК107565380, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул.“Младост“ 5В, представлявано и управлявано от Михаил Русев Стефанов, за концесионер на обект публична общинска собственост: язовир представляващ  имот  с  №000012, с площ от 134,487дка, находящ се в землището на с.Стройно, местността „Черния мост”, съгласно АОС №50/04.03.1998г.

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

 1. 1. Срок на концесията – 25 (двадесет и пет) години.
 2. 2. Размер на годишно концесионно плащане- 2666.40 лв. (две хиляди шестотин шейсет и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС
 3. 3. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията на стойност – 149 700лв. (сто четиридесет и девет хиляди и седемстотин) лева с ДДС.

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.

ІV.Определя Кмета на общината за орган, който:

 1. 1. Да сключи концесионния договор.
 2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
 3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
 4. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение №233/21/9/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово и предложената от    „СИГНАЛ“ ЕООД,  оферта за участие в откритата процедура.

VІ. Концесионния договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот   с  №000292, с площ от 20,817дка, находящ се в местността „Червен бряг“, в землището на с.Гранитово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ: 

271/24/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от ЗК, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/,  Решение 232/21/8/  от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със заповед №РД-373/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на община Елхово, Общински съвет Елхово:

 І.Определя „З.П. Калин Станимиров Петков” ЕИК/ЕГН 8812299041, с адрес гр.Елхово, ул.“Г.Бахчеванов“ №7, представляван от Калин Станимиров Петков за концесионер на обект публична общинска собственост: язовир представляващ имот с  №000292, с площ от 20,817дка, находящ се в местността „Червен бряг“, в землището на с.Гранитово,  съгласно АОС №77/18.05.1998год.   

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

 1. 1. Срок на концесията – 15 (петнадесет) години.
 2. 2. Размер на годишно концесионно плащане – 92лв. (хиляда шестотин деветдесет и девет лева и деветдесет и две стотинки) , без ДДС.
 3. 3. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията на стойност – 6227,20лв. (шест хиляди двеста двадесет и седем лева и двадесет стотинки) с ДДС.

Разпределението на средствата по график са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.

ІV.Определя Кмета на общината за орган, който:

1.Да сключи концесионния договор.

2.Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

3.Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

 1. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение №232/21/8/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово и предложената от    „З.П. Калин Станимиров Петков” оферта за участие в откритата процедура.

VІ. Концесионния договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  №000067, с площ от 23,46дка, находящ се в землището на с.Мелница, местността „Комсаля”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

272/24/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от ЗК, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/,  Решение  №229/21/5/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със заповед №РД-370/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на община Елхово, Общински съвет Елхово:

І.Определя „НИЛТУЛ“ООД,  ЕИК 102221660, със седалище и адрес на управление  К.К. „Слънчев бряг“, хотел „Кавказ“, ет.1, офис 1, представлявано и управлявано от Иван Димитров Маренов  за концесионер на обект публична общинска собственост:

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

 1. 1. Срок на концесията – 15 (петнадесет) години.
 2. 2. Размер на годишно концесионно плащане- 1008 (хиляда и осем лева) лв., без ДДС.
 3. 3. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията на стойност – 10 000лв. (десет хиляди) лева. Разпределението на средствата по график са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.

ІV.Определя Кмета на общината за орган, който:

1.Да сключи концесионния договор.

2.Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

3.Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

 1. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение №229/21/5/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово и предложената от    „НИЛТУЛ“ООД,  оферта за участие в откритата процедура.

VІ. Концесионния договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот   с № 000207, с площ от 16,984дка, находящ се в землището на с.Мелница, местността „Кюмюрлюците”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

273/24/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от ЗК, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/,  Решение  №228/21/4/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със заповед №РД-369/01.06.2017г. на Кмета на Община Елхово и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на община Елхово, Общински съвет Елхово:

 І.Определя “МЕЛНИЦА 92“ЕООД, ЕИК200603324 със седалище и адрес на управление с.Мелница, общ.Елхово, ул.“Хр.Ботев“ №1, представлявано и управлявано от Димитър Желязков Стоев, за концесионер на обект публична общинска собственост: язовир представляващ имот с №000207, с площ от 16,984дка, находящ се в землището на с.Мелница, местността „Кюмюрлюците”, съгласно АОС №72/18.05.1998г.

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

 1. 1. Срок на концесията – 15 (петнадесет) години.
 2. 2. Размер на годишно концесионно плащане- 480 (четиристотин и осемдесет) лв., без ДДС.
 3. 3. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията на стойност-15 000лв. (петнадесет хиляди лева). Разпределението на средствата по график са посочени от участника в Инвестиционен план, който представлява неразделна част от концесионния договор.

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.

ІV.Определя Кмета на общината за орган, който:

1.Да сключи концесионния договор.

2.Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.

3.Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

 1. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото решение, Решение №228/21/4/ от  25.05.2017г.  на Общински Съвет Елхово и предложената от    “МЕЛНИЦА 92“ЕООД  оферта за участие в откритата процедура.

VІ. Концесионния договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот -частна общинска собственост, находящ се на общински пазар в гр.Елховоул.”Пирин”№6 с площ от 34кв.м за срок до 5 години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

274/24/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово актуализира Програмата за управление с имоти – общинска собственост в община Елхово за 2017г. като:

в Раздел III. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия“ в таблица: „Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем“, да се създаде нова позиция №20  „сграда  с идентификатор 27382.500.577.1  с  площ от 34кв.м, находяща се в град Елхово на ул.“Пирин“№6 по кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със Заповед №РД-18-103/28.11.2008г. на АГКК“.

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ съгласно кадастралната карта на гр.Елхово, одобрена със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. сграда с идентификатор 27382.500.577.1 със ЗП 34кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.577 при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 27382.500.577.2.; под обекта – няма; над обекта – няма, павилиона е построен през 1965г. в поземлен имот ІV, кв.119 по плана на град Елхово, утвърден със заповед №ЛС/Р-456 от 30.12.1985г. при граници и съседи: на север-административна сграда; на изток, запад и юг- двор на общински пазар, за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

3.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ  20/1548кв.м ид.ч от ПИ 27382.500.9653, находящ се в гр.Елхово ул.“Трети март“ за   срок до 5/пет/години след провеждане на  публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

275/24/9/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл.2, ал.1 от Наредба №8 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на територията на община Елхово, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.9653 с площ  от 20/1548ид.ч кв.м, целият с площ от 1548кв.м, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със заповед №РД-18-103/28.11.2008г. при граници на имота: 1.ПИ 27382.500.5012; 2. ПИ 27382.500.7239; 3. ПИ 27382.500.7153; 4. ПИ 27382.500.9528; 5.ПИ 27382.500.5011 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с явно наддаване с начален месечен наем,  определен на база т.4 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:  Предложение за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.2615.1.27 със ЗП площ 80.00кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.„Ал.Стамболийски”№66 за срок до 5/пет/ години след провеждане на   публичен търг

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

276/24/10/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1, ал.2  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.2615.1.27 със ЗП 80.00кв.м с предназначение : за офис, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма, над обекта – 27382.500.2615.1.15; находящ се в първи етаж на жилищен блок построен в ПИ с идентификатор 27382.500.2615 в гр.Елхово, ул „Александър Стамболийски“№66, ет.1 за срок от 5/пет/години след провеждане на публичен търг с начален месечен наем,  определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 447/1467 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 467 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-39 в кв. 6 по плана на с. Бояново на съсобственика Марин Стоянов Маринов.

 ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

277/24/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2017 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 23. „447/1467 кв. м. ид. ч. дворно място от ПИ VІІІ-39 кв. 6 по плана на с. Бояново.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 447/1467 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 467 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-39 кв. 6 по плана за регулация и застрояване на с. Бояново одобрен със заповед № 199 от 08.07.1968 г., при граници на североизток – улица о. т. 14 – о. т. 15, на югоизток – ПИ ІХ-36, на югозапад – ПИ VІІ-38, на северозапад – улица о. т. 14 – о. т. 173 на съсобственика Марин Стоянов Маринов от с. Бояново – собственик на 1020/1467 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 467 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-39 кв. 6 по плана за регулация и застрояване на с. Бояново одобрен със заповед № 199 от 08.07.1968 г., при граници на североизток – улица о. т. 14 – о. т. 15, на югоизток – ПИ ІХ-36, на югозапад – ПИ VІІ-38, на северозапад – улица о. т. 14 – о. т. 173, заедно с построените в имота сгради, съгласно нотариален акт № 20 т. ІІ д. 497/1964 г. от 27.09.1964 на Елховски народен съд и нотариален акт № 140, т. І рег. № 1148 н. д. № 112/2017 г. от 06.06.2017 г. на Нотариус с рег. № 452 на НК вписан в Служба по вписванията с акт № 158 т. ІV д. № 515/2017 г. вх. рег. № 1106/06.06.2017 г.
 3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 044 кв. м.  съставляващо поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 22 по плана на с. Борисово. 

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

278/24/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2017 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 24. „Дворно място 1044 кв. м. съставляващо ПИ VІІІ-общ. кв. 22 по плана на с. Борисово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

дворно място с площ 1 044 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 22 по плана за регулация и застрояване на с. Борисово одобрен със заповед № 139 от 20.07.1939 г. при граници на североизток – улица о. т. 54 – о. т. 132, на югоизток – ПИ ІХ-73, на югозапад – ПИ І-72 и на северозапад – ПИ VІІ-71.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на ползване върху терени находящи се на ул. “Морава” в гр. Елхово и попадащи в имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

279/24/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – гр. Елхово разрешава да се учреди възмездно право на ползване за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг по реда на глава седем от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество върху :

         1.1. Терен № 1 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

         1.2. Терен № 2 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

         1.3. Терен № 4 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

 1. На основание чл. 26 ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет гр. Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарните оценки.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

280/24/14/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4058 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 260 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел І, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4061, 27382.500.4060, 27382.500.4059, 27382.500.7195 на стойност 1 500,00 лв. без ДДС.  

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4059 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 259 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4061, 27382.500.4060, 27382.500.7195, 27382.500.4058 на стойност 1 500,00 лв. без ДДС.  

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4061 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХV, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4062, 27382.500.4063, 27382.500.4060, 27382.500.4059, 27382.500.4058, 27382.500.7122 на стойност

1 550,00 лв. без ДДС.  

1.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4063 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІV, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4065, 27382.500.4064, 27382.500.7195, 27382.500.4060, 27382.500.4061, 27382.500.4062 на стойност

1 550,00 лв. без ДДС.  

1.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4064 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел V, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4066, 27382.500.4067, 27382.500.7195, 27382.500.4063, 27382.500.4062, 27382.500.4065 на стойност

1 550,00 лв. без ДДС.  

1.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 268 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4069, 27382.500.4068, 27382.500.4067, 27382.500.4064, 27382.500.4065, 27382.500.7122 на стойност

1 550,00 лв. без ДДС.  

1.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4067 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4069, 27382.500.4068, 27382.500.7195, 27382.500.4064, 27382.500.4065, 27382.500.4066 на стойност

1 550,00 лв. без ДДС.  

1.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4070, 27382.500.7195, 27382.500.4067, 27382.500.4066, 27382.500.4069 на стойност       1 550,00 лв. без ДДС.  

1.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4069 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 268 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4070, 27382.500.4068, 27382.500.4067, 27382.500.4066, 27382.500.7122 на стойност       1 550,00 лв. без ДДС.  

1.10. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4070 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 282 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4072, 27382.500.7195, 27382.500.4068, 27382.500.4069 на стойност 1 650,00 лв. без ДДС.  

1.11. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4071 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 571 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел Х, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7190, 27382.500.4072, 27382.500.4070, 27382.500.4068, 27382.500.4069, 27382.500.7122 на стойност       3 300,00 лв. без ДДС.

1.12. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4072 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 274 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7190, 27382.500.7195, 27382.500.4070, 27382.500.4071 на стойност 1 600,00 лв. без ДДС.  

1.13. 32/693 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 693 кв. м., с адрес : гр. Елхово ул. Лом № 23, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план – имот 269, кв. 23, парцел Х при съседи на целия имот : 27382.500.7173, 27382.500.268, 27382.500.2317, 27382.500.267, 2738.500.2704071 на стойност 300,00 лв. без ДДС.  

 1. Възлага на кмета на общината за имотите по т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 и 1.12 след провеждане на търг да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договорите за покупко-продажба, а за имота по т. 1.13 да издаде заповед за прекратяване на съсобственост и сключи договора за покупко-продажба.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:

281/24/15/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 15 от Правилника  за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Елхово, комисията  изисква допълнителна информация, която да бъде представена в 30 дневен срок от получаване на уведомленията от заявителите.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:

282/24/16/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2017 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Султанка Симеонова Калайджиева, с. Трънково – 100.00 лв.
 3. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 4. Веса Петрова Георгиева, с. Гранитово
 5. Мата Петкова Колева, с. М. Манастир
 6. Нели Ангелова Колева, с. М. Манастир

IІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово отпуска еднократна финансова помощ както следва:

 1. Храм „Св. Живоприемний източник“ с. Лесово – 300.00 лв. чрез свещенник Николай Иванов Станчев – председател на църковното настоятелство
 2. Общински клуб на хората с увреждания – 300.00 лв. чрез Керанка Кръстева – председател на Управителния съвет

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет – Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Граничен комплекс Изгрев“ АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

283/24/17/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал. 1 от ТЗ и чл. 38 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Граничен комплекс Изгрев”АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 27.11.2017г. от 11:00 часа по следния начин:

По Точка Първа: представителят на община Елхово в ОСА на „Граничен комплекс Изгрев”АД Петър Андреев Киров – кмет на общината предлага за член на Съвета на директорите Николай Тончев Колев.

В случай, че предложението бъде прието, представителят да гласува:

Преизбира и овластява Величко Георгиев Александров, Николай Христов Христов и Милка Кирилова Пейчева за членове на Съвета на директорите с нов мандат от 5 години, считано от датата на изтичане на предходния мандат на Съвета. – ЗА

Ако предложението не бъде прието, представителят да гласува:

 Преизбира и овластява Величко Георгиев Александров, Николай Христов Христов и Милка Кирилова Пейчева за членове на Съвета на директорите с нов мандат от 5 години, считано от датата на изтичане на предходния мандат на Съвета.- ПРОТИВ

По Точка Втора: Общото събрание констатира, че Дружеството изпитва затруднения да изплаща дивидент по привилегировани акции.

Възприема се за целесъобразно да бъдат определени параметри на обратно изкупуване на собствените акции и да бъдат разглеждани предложения от собствениците на такива акции, с цел изкупуването им от Дружеството и последващо намаляване на капитала. – ПРОТИВ

По Точка Трета: Във връзка с решението по т. 2 Дружеството определя следните параметри на обратното изкупуване на акции:

 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: 250 000 акции;
 2. Вид на акциите, подлежащи на обратно изкупуване: привилегировани;
 3. Срок за извършване на обратното изкупуване: 12.2017г.;
 4. Минимална цена за обратното изкупуване: 1 лев;
 5. Максимална цена за обратното изкупуване: 1,10 лева.

Акциите да бъдат изкупени със средства на Дружеството, които ще се генерират от продажба на активи.

На основание чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ във вр. с чл. 202, т. 2 от ТЗ, след извършване на обратното изкупуване ще бъде свикано ново Общо събрание на акционерите за целите на обезсилване на всички обратно изкупени акции и съответно намаляване на капитала. – ПРОТИВ

По Точка Четвърта:

Приема направените предложения от всички акционери, притежаващи привилегировани акции, за обратното изкупуване на общо 250 000 привилегировани акции от Дружеството при цена 1,10 лв. за всяка привилегирована акция, в сроковете и при условията съгласно  решението на Общото събрание по т. 3. – ПРОТИВ

По Точка Пета:

Овластява Съвета на директорите да извърши обратно изкупуване на всички 250 000 броя привилегировани акции, в срок до 31.12.2017г., при параметри съгласно взетите решения по т. 3 и т. 4 от дневния ред. – ПРОТИВ

По Точка Шеста:

Разни. – В ИНТЕРЕС НА ОБЩИНАТА

 

        

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                  Председател на ОбС /П/                                                 

/Мария Петрова/                                 /Николай Тончев /

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:17 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed