Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 23 ноември 2017 г.


16 ноември 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

   

№ 25 / 14 .11.2017 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.11.2017 г. от 09.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 25-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово  

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект с наименование „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проект по мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

        ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

С писмо изх.№ 08-00-17/ 14.11.2017 г. вносителят оттегли т.3 от проекта за дневен ред. 

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 28/07/2/0/00375 от 26.10.2017 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за проект „Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Невен“ , град Елхово“.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

С писмо изх.№ 08-00-17/ 14.11.2017 г. вносителят оттегли т.4 от проекта за дневен ред. 

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище, мера представляващо поземлен имот № 069011 по картата на възстановената собственост на с. Добрич.

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

 7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016 – 2017г.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.1391.1 и с площ от 61.82/329ид.ч кв.м, находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда в град Елхово, ул. „Калоян“№13 за срок от /шест/години след провеждане на публичен търг.

        ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и учредяване право на ползване върху недвижими имоти частна общинска собственост.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

        

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

         ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

         ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

12.РАЗНИ

 

 

 

  

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово         

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 08:26 часа

Времето в Елхово

Елхово
Дъжд и сняг
1°C
Усеща се като: -5°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 4 m/s ИСИ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24