Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово


3 ноември 2017
Публикувано от

Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 03.11.2017 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

  1. В чл.15А последно изречение се отменя и се създава следният текст:

„Такса битови отпадъци се определя по реда на чл.67 от ЗМДТ в срока, определен в същия закон“.

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

  1. Причини, които налагат приемането:

Причината, която налага приемането на настоящото изменение и допълнение е приетото изменение в Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ бр.88/ 03.11.2017г. Изменението налага актуализиране на Наредба № 7, като променя срока за определяне на такса битови отпадъци според количеството от 1 януари 2018 г. на 31 декември 2019 г.

Съгласно §15 и §20, определянето на такса битови отпадъци според количеството се отлага за 2020 г. като до 31 март 2019 г. Министерският съвет разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.

  1. Целите, които се поставят:

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

  1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово не са необходими допълнителни финансови средства.

  1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 Очакваният резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 7 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Версия за печат
Вторник, 20 Март 2018 / 00:20 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24