На двадесет и петото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.11. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


11 декември 2017
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 25

 

На двадесет и петото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.11. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

            ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

284/25/1/ Общински съвет – Елхово:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. съгласно Приложение № 2.

 

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със сключени договори по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ променя собствения принос на община Елхово за реализацията на следните проекти:

-„Повишаване на енергийната ефективност на сградите на общинската културна инфраструктура в град Елхово“, включващ Читалище „Развитие-1893“, гр.Елхово и Етнографско-археологически музей – било 28 000 лв., става 5 796 лв.

-„Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районно управление – Елхово“ – било 9 057 лв., става 8 941 лв.

Средствата да се предоставят по приходен параграф §62-02 Предоставени трансфери между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз. 

 

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 167/17/2, т.ХІV по Протокол № 17 от 26.01.2017 г. променя и предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз както следва:

проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ – било 310 000 лв., става 352 320 лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

 

 

 1. V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение 167/17/2, т.VІ по Протокол №17/26.01.2017 г. променя целевите разходи и субсидии за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово – било 10 000 лв., става 20 000 лв. Допълнителната общинска субсидия се предоставя на Читалище „Развитие-1893“, гр.Елхово.

 

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект с наименование „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

            ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 

285/25/2/ Общински съвет – Елхово:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект с наименование  „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

2.Дейностите в горепосочения проект съответстват на Стратегическа цел 3, Приоритет 6, Специфична цел 6.1 на Общинския план за развитие на Община Елхово за периода 2014-2020 год.

 

3.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище, мера представляващо поземлен имот № 069011 по картата на възстановената собственост на с. Добрич.

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

286/25/3/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 3 от същия закон, Общински съвет – Елхово изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на пасище, мера с площ 10,001 дка, десета категория, съставляващо имот № 069011 по КВС на землището на с. Добрич, при граници : имот 069012 пасище, мера на община Елхово, имот 069007 сметище на община Елхово и имот 069009 местен път на община Елхово със срок на валидност 36 месеца от датата на решението на общински съвет.

 

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово по процедура за директно предоставяне на БФП „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

287/25/4/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците:

          

1.Общински съвет поема ангажимент Община Елхово да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.

2.Упълномощава Кмета на Община Елхово да участва в Общото събрание на РСУО-Елхово за вземане на решение за одобряване изграждането на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на територията на община Елхово.

3.Дава съгласие Община Елхово да кандидатства по процедура за набиране на проектни предложения BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци  по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в партньорство с община Болярово с проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ .

         4.Дава съгласие за кандидатстване на община Елхово, като водеща община в партньорство с община Болярово, като одобрява Партньорското споразумение и упълномощава Кмета на Община Елхово да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за кандидатстването на Община Елхово по процедура за набиране на  проектни предложения BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

5.Дава съгласие финансовият ресурс необходим на Община Елхово за:

          – покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г.;

         – за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос

         – и за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта

да бъде осигурен, чрез ползване на кредит от фонд ФЛАГ.

 1. Дава съгласие при необходимост Кмета на Община Елхово да предприеме всички действия, по изготвяне на заявление по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за покриване на нуждите за финансиране на предварителни и подготвителни дейности, необходими за кандидатстването по ОПОС 2014 – 2020 г.; за покриване на първоначалните раходи, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС.

7.Дава съгласие изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество да бъде единствено общинска собственост, като не по-късно от въвеждането на компостиращата инсталация в експлоатация, собствеността на изградената инфраструктура да бъде поделена съгласно определените дялове в Партньорското споразумение между община Елхово и община Болярово. Изградената съпътстваща инфраструктура по проекта, намираща се в административните граници на община Елхово, остава собственост на община Елхово.

 

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

288/25/5/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ-Общински съвет Елхово разрешава отдаването под наем за срок от 1 /една/ стопанска година на общински имоти – земеделски земи определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 – 2018г. след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

ІІ.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет–Елхово упълномощава  кмета на общината да сключи договорите за наем.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.1391.1 и с площ от 61.82/329ид.ч кв.м, находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда в град Елхово, ул. „Калоян“№13 за срок от 6 /шест/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

289/25/6/ Общински съвет – Елхово:

 

1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Елхово актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2017г. като:

в Раздел III. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия“

в таблица: „Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем“,

да се създаде нова позиция №21 „Имот публична общинска собственост с идентификатор 27382.500.1391.1 с площ 61.82/329.29ид.ч кв.м, находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда, находящ се в гр.Елхово, ул.“Калоян“№13“

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 61.82/329.29ид.ч.кв.м находящ се във втори етаж на административна масивна триетажна сграда с идентификатор 27382.500.1391.1 със застроена площ 344кв.м, разположена в ПИ с идентификатор 27382.500.1391 в гр.Елхово на ул.”Калоян”№13 при граници на изток –ПИ 1392 и ІІІ-1393 за следствен арест; на запад – ул.”Калоян”; на север – жилищен блок на ДЗС”Граничар” и на юг – улица о.т. 217-216-215 за срок от6/шест/години с месечен наем, определен на база т.1 от приложение №2 на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

3.На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем.

 

                                                        

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост и учредяване право на ползване върху недвижими имоти частна общинска собственост.

         ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

        

ОбС РЕШИ:

 

290/25/7/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени, както следва :

         1.1. За продажба по Закона за общинската собственост на :

1.1.1. 447/1467 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 467 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-39 кв. 6 по плана за регулация и застрояване на с. Бояново одобрен със заповед № 199 от 08.07.1968 г., при граници на североизток – улица о. т. 14 – о. т. 15, на югоизток – ПИ ІХ-36, на югозапад – ПИ VІІ-38, на северозапад – улица о. т. 14 – о. т. 173 на стойност 1 900,00 лв. без ДДС;

1.1.2. Дворно място с площ 1 044 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 22 по плана за регулация и застрояване на с. Борисово одобрен със заповед № 139 от 20.07.1939 г. при граници на североизток – улица о. т. 54 – о. т. 132, на югоизток – ПИ ІХ-73, на югозапад – ПИ І-72 и на северозапад – ПИ VІІ-71 на стойност 2 800,00 лв. без ДДС.  

1.2. За учредяване право на ползване за срок от 10 години по Закона за общинската собственост върху :

1.2.1. Терен № 1 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово на стойност 750,00 лв.;  

         1.2.2. Терен № 2 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово на стойност 750,00 лв.;

         1.2.3. Терен № 4 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово на стойност 750,00 лв.   

 1. Възлага на кмета на общината за имота по т. 1.1.1 да издаде заповед за прекратяване на съсобственост и сключи договора за покупко-продажба, а за имотите по т. 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3 след провеждане на търг да издаде заповеди за определяне на лицето спечелило публичния търг и сключи договорите за покупко-продажба.

 

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

ОбС РЕШИ:

 

291/25/8/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.20 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Елхово, Общински съвет приема размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на Д.С.К., съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

ОбС РЕШИ:

 

292/25/9/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2017 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:

 

 

 1. Мата Петкова Колева, с. М. Манастир – 250.00 лв.
 2. Гина Добрева Пехливанова, с. Борисово – 200.00 лв.
 3. Иван Димитров Георгиев, с. Гранитово – 200.00 лв.

 

 

 1. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА за постигнати високи резултати Общински съвет–Елхово награждава:

 

 1. Атанас Стоянов Атанасов – 300.00 лв.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Запознаване на ОбС-Елхово с предложението на „Граничен комплекс Изгрев”АД и даване на принципно съгласие за прехвърляне на акциите на община Елхово на „Граничен комплекс Изгрев”АД

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

293/25/10/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие за изкупуване на всички акции на община Елхово в „Граничен комплекс Изгрев”АД по номиналната им стойност – 1 лв. на акция от дружеството.

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                                             Председател на ОбС /П/                                                

                                 /Мария Петрова/                                            /Николай Тончев /

 

 

 

 

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 08:30 часа

Времето в Елхово

Елхово
Дъжд и сняг
1°C
Усеща се като: -5°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 4 m/s ИСИ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24