Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 15 декември 2017 г.


11 декември 2017
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/ …………………………….

………………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

       № 26 /6.ХІІ.2017 г.

 

            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 15.ХІІ.2017 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 26 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2017 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2018 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2018 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

           

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Елхово за 2017 година във връзка с обявяване на обект от първостепенно значение за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци“.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство между общините Елхово и Болярово във връзка със съвместно кандидатстване с общо проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ по процедура BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Граничен комплекс Изгрев”АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на община Елхово в комисията за изработване на областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект и одобряване на задание за частично изменение на Общия устройствен план на гр.Елхово, одобрен със Решение  609/26/3 от 29.12.2005 год. на Общински съвет – Елхово, в обхват, кв. 10, поземлен имот 37 по ПРЗ на гр.Елхово, одобрен със заповед ЛС/Р-268 от 26.06.1991год.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ  имот с №000066, с площ от 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, местността „Пладнището

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  с №000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на общински недвижим имот находящ се на ул. “Никола Вапцаров” № 2, ет. 1, ап. 2 в с. Бояново, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на ползване върху имот частна общинска собственост представляващ дворно място съставляващо поземлен имот 424 в кв. 9 по плана на с. Изгрев заедно с построената в него масивна сграда и тв кула

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

   

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева- председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

14. РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

 

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 08:36 часа

Времето в Елхово

Елхово
Дъжд и сняг
1°C
Усеща се като: -5°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 98%
Вятър: 4 m/s ИСИ
Ветровито: 5 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24