На двадесет и шестото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 15.12. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


28 декември 2017
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 26

На двадесет и шестото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 15.12. 2017 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  14.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2017 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

294/26/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.100 ал.2 т.4 от Закона за лечебните заведения във връзка с решение 167/17/2, точка VІ, подточка 11 по Протокол №17/26.01.2017 г.  променя размера на субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово    – било  200 000 лв., става 227 200 лв. Допълнителна общинска субсидия се предоставя за извършване на основен ремонт на отоплителната инсталация в размер на 17 100 лв. и текущ ремонт в сградата в размер на 10 100 лв.

ІV. На основание чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с решение № 150/16/3 по Протокол № 16/ 15.12.2016 г. променя план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за гр.Елхово през 2017 г., както следва:

 

ПЛАН-СМЕТКА

за разходите от такса битови отпадъци за гр.Елхово през 2017 г.
     
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПЛАН

било

ПЛАН

става

………………………………………………………………… …………… …………
4. Почистване на улиците и други обществени територии    
………………………………………………………………… …………… …………
4.5. Други плащания- непредвидени разходи по обезщетения 1 000 4 500
………………………………………………………………… …………… …………
4.10.  Горива 25 000 22 000
4.11. Материали 10 000 8 000
4.12. Текущи ремонти 3 000 6 500
………………………………………………………………… …………… …………
4.15.  Консумативи и материали за поддръжка на трактор и шредер 10 000 8 000
ВСИЧКО: 49 000 49 000

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за разходите за 2018 година и определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2018 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

295/26/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На  основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ  Общински съвет Елхово одобрява  план-сметките за разходите на населените места от Община Елхово  съгласно Приложения  номера от 1 до 20.

2.На основание чл.67, ал.2 от ЗМДТ Общински съвет Елхово определя размера на такса битови отпадъци съгласно Приложение № 21.

3.На основание  чл. 67, ал.2 от ЗМДТ   приема  размера на годишна  такса според вида  и броя  на използваните съдове съгласно Приложения от номера от 1.1 до 20.1

   Неразделна част от настоящата докладна записка  са:

  -Приложения  с номера от 1 до 20 и от 1.1 до 20.1 подробни план – сметки за приходите и разходите на населените места от Община Елхово .

             – Приложение номер 21 План-сметка за разходите на РДНО с.Добрич

             – Приложение номер 22 Анализ цена контейнер и кофа за града и  селата

           -Приложение номер 23 Размер на ТБО върху отчетна стойност решение на общински съвет

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

296/26/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово приема изменение и допълнение в Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово както следва:
 2. В чл.15А последно изречение се отменя и се създава следният текст:

„Такса битови отпадъци се определя по реда на чл.67 от ЗМДТ в срока, определен в същия закон“.

         ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направените допълнения и изменения на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово в средствата за масово осведомяване след влизане на решението в сила.

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Елхово за 2017 година във връзка с обявяване на обект от първостепенно значение за „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци“.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

297/26/4/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗОС, §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ и § 6а, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за  опазване на земеделските земи  Общински съвет Елхово допълва  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Елхово за 2017 година с нов раздел  VІ, както следва:

VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ:

№ по ред  

Обект от първостепенно значение

1.

 

 

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци“ ,  в рамките на поземлен имот на пасище, мера с площ 10,001 дка, десета категория, съставляващо част от имот № 069011 по КВС на землището на с. Добрич, при граници : имот 069012 пасище, мера на община Елхово, имот 069007 сметище на община Елхово и имот 069009 местен път на община Елхово

 

 1. Раздел VІ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ, става Раздел VІІ
 2. Направените допълнения и изменения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.да се публикуват на интернет страницата на община Елхово.

                           

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за партньорство между общините Елхово и Болярово във връзка със съвместно кандидатстване с общо проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ по процедура BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци

 ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

298/26/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Елхово:

1.Одобрява Партньорското споразумение между общините Елхово и Болярово, във връзка със съвместното кандидатстване на двете общини в партньорство с общо проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ по процедура BG16M1OP002-2.006 – „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ и упълномощава Кмета на Община Елхово да предприеме всички необходими правни и фактически действия, за кандидатстването на Община Елхово по процедура за набиране на  проектни предложения BG16M1OP002-2.006 – Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на „Граничен комплекс Изгрев”АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

299/26/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и 187б от ТЗ Общински съвет-Елхово реши да продаде всички 209 995 броя акции, собственост на община Елхово в „Граничен комплекс Изгрев”АД по номиналната им стойност – 1 лв. на акция при условията на обратно изкупуване от дружеството.

Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички необходими действия във връзка с обратното изкупуване на акциите на община Елхово в „Граничен комплекс Изгрев”АД.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.220, ал. 1 от ТЗ и чл. 38 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Граничен комплекс Изгрев”АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 28.12.2017г. от 11:00 часа в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Кораб планина“ №27А, ет. 3 по следния начин:

По Точка Първа:

Избира регистриран одитор Румяна Петкова Василева с рег. номер 0396/97, „СИЛВИКС“ ООД – ЗА

По Точка Втора:

Общото събрание констатира, че са постъпили предложения на миноритарните акционери и Решение №293/25/10 на Община Елхово, притежаващи обикновени поименни акции за обратно изкупуване на акциите им от Дружеството. – ЗА

По Точка Трета:

Във връзка с решението по т. 2 Дружеството ПРИЕМА да изкупи собствените си акции и определя следните параметри на обратното изкупуване:

 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 246 320 акции;
 2. Вид на акциите, подлежащи на обратно изкупуване: обикновени поименни с право на глас;
 3. Срок за извършване на обратното изкупуване: 31.01.2018г.;
 4. Минимална цена за обратното изкупуване: 0,50 лев;
 5. Максимална цена за обратното изкупуване: 1,00 лев.

Акциите да бъдат изкупени със средства от печалбата  на Дружеството, която ще се генерира от продажба на активи.

На основание чл. 187а, ал. 1, т. 1 от ТЗ и чл. 200, т. 2 от ТЗ, след извършване на обратното изкупуване да бъде свикано ново Общо събрание на акционерите за целите на обезсилване на всички обратно изкупени акции и съответно намаляване на капитала. – ЗА

По Точка Четвърта:

ОСА приема предложенията на миноритарните акционери и Решението на Община Елхово за обратно изкупуване на 246 320 броя обикновени поименни акции при цена 1,00 лев в сроковете и условията на приетото решение от ОСА по точка 3.

ОСА приема да се изкупят акциите на следните акционери:

 1. ОБЩИНА ЕЛХОВО – 209 995 броя
 2. Никола Александров – 17 500 броя
 3. Биляна Александрова – 17 500 броя
 4. ГУСВ – 1 325 броя

ЗА

По Точка Пета:

Овластява Съвета на директорите да извърши обратно изкупуване на 246 320 броя обикновени поименни акции, в срок до 31.01.2018г., при параметри съгласно взетите решения по т. 3 и т. 4 от дневния ред. – ЗА

По Точка Шеста:

Разни. – в интерес на общината

В случай на липса на кворум, заседанието на ОСА ще се проведе в същия ден на същото място от 14:00 часа.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на община Елхово в комисията за изработване на областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

300/26/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 3 от ЗЛЗ Общински съвет – Елхово:

 1. Определя за представител на община Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта – д-р Блага Димитрова Георгиева;
 2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 представител в заседание на Комисията за изработване на областна здравна карта, определя г-н Димитър Помаков – управител на МБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕООД гр.Елхово;

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект и одобряване на задание за частично изменение на Общия устройствен план на гр.Елхово, одобрен със Решение  609/26/3 от 29.12.2005 год. на Общински съвет – Елхово, в обхват, кв. 10, поземлен имот 37 по ПРЗ на гр.Елхово, одобрен със заповед ЛС/Р-268 от 26.06.1991год.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

301/26/8/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.124, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за изменение на ОУП на гр.Елхово в обхват , кв.10, поземлен имот 37 по ПРЗ на гр.Елхово, община Елхово.

2.На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване проект за изменение на ОУП на гр.Елхово в обхват , кв.10 поземлен имот 37 по ПРЗ на гр.Елхово, община Елхово.

3.На основание чл.134, ал.3 от ЗУТ допуска едновременно да се изработи и проект за изменение на подробен устройствен план в съответствие с проекта за изменение на Общия устройствен план на гр.Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ  имот с №000066, с площ от 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, местността „Пладнището

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

302/26/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от ЗК, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за концесиите /ППЗК/,  Решение №264/23/15 от 04.09.2017г.   на Общински Съвет Елхово, за откриване на процедура за предоставяне на концесия, протоколи по чл.48, ал.2 от Закона за концесиите на комисия, назначена със заповед №РД-560/11.09.2017г.  на Кмета на Община Елхово и доклад по чл.58, ал.1 от Закона за концесиите на Кмета на община Елхово, Общински съвет Елхово:

 І.Определя, за концесионер „Стойко Танасовите“ ЕООД  на обект публична общинска собственост: язовир представляващ  имот  с №000066, с площ от 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, местността „Пладнището”, АОС №501/28.12.1999г.

ІІ. В съответствие с резултатите от проведената процедура основните елементи на концесията се конкретизират, както следва:

 1. Предмет на концесията: управление и експлоатация на обекта на концесията със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, като развива следните дейности: рибовъдство, напояване, спортен риболов, туристическа и други развлекателни дейности.
 2. 2. Обект на концесията: язовир представляващ имот с №000066, с площ от 183,308дка, находящ се в землището на с.Бояново, местността „Пладнището”, АОС №501/28.12.1999г.
 3. Срок на концесията – 25 (двадесет и пет) години.
 4. Размер на годишно концесионно плащане- 3252.00 лв. (три хиляди двеста петдесет и два) лева без ДДС.
 5. Определя общ размер на инвестициите, които концесионерът се задължава да направи в обекта на концесията на стойност – 148 600,00 (сто четиридесет и осем хиляди и шестотин ) лева с ДДС.
 6. 6. Определения за концесионер участник да внесе гаранция за изпълнение на задълженията по концесионния договор при подписването на договора парична вноска – сума в размер на 50 % от договорената годишна концесионна вноска, която му се връща след изтичането на договора.

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл.62 от Закона за концесиите.

ІV.Определя Кмета на общината за орган, който:

 1. 1. Да сключи концесионния договор.
 2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му.
 3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
 4. Концесионния договор да се сключи при условията на настоящото, Решение №264/23/15 от 04.09.2017г.   на Общински Съвет Елхово и предложената от „Стойко Танасовите“ ЕООД ,  оферта за участие в откритата процедура.

VІ. Концесионния договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него.

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава единадесета от Закона за концесиите.

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  с №000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

303/26/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.60, ал.1, т.1 от ЗК, чл.85, ал.2 от ППЗК, протокол по чл.85, ал.2 от ППЗК на комисия назначена със заповед РД-562/11.09.2017г. на Кмета на Община Елхово, Общински съвет Елхово:

Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост: язовир, представляващ имот  с №000290, с площ от 107,773дка, находящ се в землището на с.Малък Манастир, до местностите „Дълбок път”, „Гюлев връх“ и „Лала пигади“, открита с Решение  №266/23/17 от 04.09.2017г.   на Общински Съвет Елхово.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на общински недвижим имот находящ се на ул. “Никола Вапцаров” № 2, ет. 1, ап. 2 в с. Бояново, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 3 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ: 

304/26/11/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 23, ал. 1, т. 3 и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Общински съвет разрешава продажбата на общински недвижим имот намиращ се в с. Бояново на ул. Никола Вапцаров № 2, ет. 1 и представляващ апартамент № 2 със застроена площ 44,74 кв. м. от жилищен блок построен в УПИ VІІІ-за жилищно строителство кв. 53 по ПРЗ на с. Бояново, заедно с прилежащо мазе № 2 със светла площ 8,49 кв. м., 7,609 % ид. ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена, при граници на апартамента на изток – апартамент № 1, на запад – апартамент № 3, на север – апартамент № 1 и апартамент № 3 и на юг – свободна площ и на избеното помещение на изток – избено помещение № 1, на запад – свободна площ, на север – свободна площ, на юг – коридор на наемателя Георги Карчев Радев от с. Бояново настанен в жилището по административен ред.
 2. Упълномощава кмета на общината да възложи на независим оценител изготвяне на пазарна оценка на недвижимия имот.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за учредяване право на ползване върху имот частна общинска собственост представляващ дворно място съставляващо поземлен имот 424 в кв. 9 по плана на с. Изгрев заедно с построената в него масивна сграда и тв кула

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

305/26/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава да се учреди възмездно право на ползване за срок от 5 години чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, върху следните обособени от имот частна общинска собственост части :

1.1. Първа част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

1.2. Втора част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

1.3. Трета част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ       1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 12,50 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

 1. 2. На основание чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на частите обособени от поземления имот на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева- председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:

306/26/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2017 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Дочка Калчева Митева, гр. Елхово – 300.00 лв.
 3. Пенка Вълчева Михова, гр. Елхово – 100.00 лв.
 4. Яна Христова Петрова, с. Г. Дервент – 100.00 лв.

4.Христо Янков Арачиев, гр. Елхово – 100.00 лв.

 1. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Мехмед Ахмедов Османов, с. Пчела
 3. Ана Йорданова Тодорова, гр. Елхово
 4. Тонка Митева Кючукова, с. Бояново

4.Нанка Маринова Стоянова, гр. Елхово

 1. Живка Вълева Бузукова, гр. Елхово
 2. Калина Михова Христова, гр. Елхово

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                         Председател на ОбС /П/                                                 

  /Мария Петрова/                             /Николай Тончев /

 

 

 

 

Версия за печат