Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество


11 декември 2017
Публикувано от

Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2017г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. Предложенията могат да бъдат депозирани в  Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово, на адрес – гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13 или на следния електронен адрес: obshtina@elhovobg.org

Проект!

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 • 1. В чл. 20, ал. 3 текстът „предходната година“ се заменя с „годината“.
 • 2. Създава се т. 6 на чл. 24, ал. 1, както следва:

        „т. 6. По реда и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ.“

 • 3. В чл. 29, ал. 3 след текста: „в 30 дневен срок“ да се добави текста „от изпълнението на дължимите престрации“.
 • 4. Създава се нов чл. 29А:

        „Чл. 29A. /1/ При заявен интерес за доброволно прилагане на подробните устройствени планове по реда и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, кмета на общината издава заповед и сключва договор в писмена форма след решение на Общински съвет.

        /2/ Договорите по ал. 1 се сключват с всички собственици в урегулирания поземлен имот, или с един или няколко от тях, с писмено съгласие на останалите.“

 • 5. В чл. 54 изречение второ се изменя и се отменя трето изречение:

        „Протоколът се подписва от членовете й и се предоставя на кмета на общината в срок от 7 – дни от датата на провеждане на търга.“

 • 6. Чл. 55, ал. 2 придобива следната редакция:

        „/2/ Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл. 54 от датата на резолюцията на кмета на общината. Заповедта се връчва се на лицето и се обявява на публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички заинтересовани лица и се публикува на електронната страница на община Елхово.“

 • 7. 1. Отменя чл. 56, ал. 2 и създава следният текст:

        „/2/ Договорът за управление на имоти общинска собственост – земеделски земи с дължим годишен наем, се сключва след внесена гаранция в размер на 1/6 от достигнатия на търга наем.

        Договорът за управление на имоти общинска собственост с дължим годишен наем, се сключва след внесена гаранция в размер на едногодишния наем от достигнатия на търга наем.

        Внесените депозити се възстановяват.“

 1. В чл. 56, ал. 2А се добавя изречение второ:

        „Внесеният депозит се възстановява.“

 1. В Чл. 56, ал. 3 изречение първо се добавя текста:

        „/3/ Ако лицето, спечелило търга не извърши в едномесечния срок действията по ал.1 и ал.2, ал.2а се счита, че то се отказва от сключване на сделката.“

 1. В Чл. 56, ал. 3 изречение четвърто придобива следната редакция:

        „Ако след уведомяването класираният на второ място и определен за спечелил търга не извърши в едноседмичен срок действията по ал.1, ал.2 и ал. 2а се счита, че той се отказва от сключване на сделката, в този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината организира нов публичен търг.”

 1. Чл. 56, ал. 4 се променя, както следва:

        „При договори, сключени за отдаване под наем на земеделски земи, дължимият годишен наем за предстоящата стопанска година се заплаща не по-късно от 31 май на предхождащата стопанската година, а годишният наем за останалите имоти се заплаща в сроковете, посочени в договора.

 • 8. В Чл. 57, ал 1 се добавя текста:

        „и се освобождават депозитите на лицата, които не са спечелила публичния търг.“

 

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

 

 1. Причини, които налагат приемането:

С Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС – Елхово са регламентирани реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи  на община Елхово и конкретните правомощия на кмета на община Елхово при осъществяването им в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство.

Разпореждането с  имоти и вещи – частна общинска собственост се осъществява след решение на Общински съвет чрез:

В Раздел II „Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост чрез извършване на правни сделки“ с предложението за създаване на чл. 29 А се урежда възможност за гражданите при заявен от тях интерес на доброволно прилагане на подробните устройствени планове по реда и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, чрез сключване на договор, след решение на общински съвет. Договорът се сключват с всички собственици в урегулирания поземлен имот, или с един или няколко от тях, с писмено съгласие на останалите.

С предложените изменения се определят конкретни срокове по отношение на отделните етапи на процедурата по провеждане на търга с оглед по-доброто административно обслужване.  С чл. 54 се въвежда задължение на комисията да предостави на кмета на общината в срок от 7 – дни от датата на провеждане на търга протокола от работата си. Чл. 55, ал. 2 от друга страна конкретизира момента, от който започва да тече седемдневния срок за издаване на заповедта, с която е определено лицето, спечелило публичния търг, а именно от датата на резолюцията на кмета на общината. На следващо място се въвежда още един способ за оповестяване на горепосочената заповед чрез публикуване на електронната страница на община Елхово.

Действащият към настоящия момент чл. 56, ал. 2 от Наредбата се предлага да бъде отменен и същевременно приет нов текст, с които да се отделят договорите за управление на имоти общинска собственост – земеделски земи, като се регламентира и размера на гаранцията в посочените две хипотези. С изречение трето се уточнява, че внесените депозити се възстановяват.

В чл. 56, ал. 3 в изречения първо и четвърто се добавя и ал. 2а на същия член, като условие за сключване на договора със спечелилия търга участник. Предложено е в изречение четвърто на същия член да се задържи внесения депозит, ако след уведомяването класираният на второ място и определен за спечелил търга не се извършат в едноседмичен срок действията по ал.1, ал.2 и ал. 2а на чл. 56 и се счете, че той се отказва от сключване на сделката. С ал. 4 на чл. 56 се уточнява, че се имат предвид договори, сключени за отдаване под наем на земеделски земи.

Направеното предложение за допълнение на чл. 57, ал. 1 определя освобождаването на депозитите на лицата, които не са спечелила публичния търг след сключването на договора с определения спечелил търга.

 

 

 1. Целите, които се поставят:

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

 

 1. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на проекта за изменение на Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество не са необходими допълнителни финансови средства.

 

 1. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 Очакваният резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество с действащата нормативна уредба и усъвършенстване на административното обслужване на гражданите.

 

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

 

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 00:44 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 83%
Вятър: 1 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07