Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 януари 2018 г.


18 януари 2018
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

 

 

ДО

г-н /г-жа/ ………………………………..

……………………………………………

област с административен  център  гр. Ямбол

 

 

П  О  К   А  Н  А

     № 27 /16.01.2018 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.01.2018 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 27 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

        

 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на     местните данъци на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров-кмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнение на Програмата за управление през 2017 г. на Петър Андреев Киров –кмет на Община Елхово / МАНДАТ  2015-2019 ГОДИНА/

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

 

8.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода юли 2017 г. – декември  2017 г

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода юли 2017 г. – декември 2017 г

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС-Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Елхово за 2017 година и приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Елхово за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева зам. кмет на община Елхово

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания” на  „Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет  стопански години и на маломерни имоти – частна общинска собственост за срок от една стопанска година.       

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ част от подземен етаж със застроена площ 212.86 кв.м. от триетажна масивна сграда, находяща се на улица „Калоян” № 13 в публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за маркиране и продажба на дървесина и дърва за огрев за местното население от горски територии – общинска собственост за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2018 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

19.РАЗНИ

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:09 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed