На двадесет и седмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.01. 2018 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


13 февруари 2018
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 27

На двадесет и седмото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.01. 2018 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

307/27/1/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Елхово през 2018 година;
 2. Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на Община Елхово да започне  подготвителни действия за предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите/ЗК/ и ППЗК на включените в Програмата „ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЕЛХОВО ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ
 3. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се публикува на интернет страницата на община Елхово;

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елховo

ОбС РЕШИ:

308/27/2/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.23 и чл.52 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., Постановление  № 332 от 22 декември 2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г., изменено с РМС № 667 от 01.11.2017 г.  и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет гр.Елхово:

І. Приема сборния бюджет на община Елхово за 2018г. както следва:

 1. По приходната част в размер на 13 669 324лв.

/съгласно Приложение № 1/

в т.ч. 1.1. Приходи с държавен характер в размер на          7 207 699лв.

в т.ч. 1.1.1. Обща субсидия за финансиране

на делегираните от държавата дейности                   6 267 253лв.

1.1.2. Собствени приходи                                                33 630лв.

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания

от сметки за средства от Европейския съюз              -48 150лв.

1.1.4. Преходен остатък  левова сметка                      954 966лв.

            1.2. Приходи с местен характер в размер на                        6 461 625лв.

в т.ч.  1.2.1. Данъчни приходи                                                   762 500лв.

1.2.2. Неданъчни приходи                               1 645 801лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                          1 108 400лв.

1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и

снегопочистване                                                  102 100лв.

1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи         630 800лв.

1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства

                                   от Европейския съюз                                         -223 607лв.

                        1.2.7. Възмездна финансова помощ                              50 000лв.

1.2.8. Предоставени временни безлихвени заеми между

          бюджети и сметки за средства от Европейския

           съюз                                                                  -1 237 644лв.

           в т.ч. от Фонд „ФЛАГ“ЕАД                              -792 644лв.

1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми

           между бюджети и сметки за средства от                                              Европейския съюз                                                        2 493 726лв.

в т.ч. от Фонд „ФЛАГ“ЕАД                           2 056 220лв.

                        1.2.10. Получени краткосрочни заеми от други лица в

Страната – Фонд „ФЛАГ“ЕАД                           792 644лв.

                        1.2.11. Погашения по краткосрочни заеми от други лица в

страната – Фонд „ФЛАГ“ЕАД                      -2 056 220лв.

                        1.2.12. Продажба на общински ценни книжа               210 000лв.

1.2.13. Друго финансиране                                          -131 726лв.

1.2.11. Преходен остатък лева                                   2 314 851лв.

 

 1. По разходната част в размер на      13 669 324лв.

/съгласно Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2/

/разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи/

в т.ч. 2.1. Държавни дейности в размер на                           7 207 699лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности

с местни приходи                                                 491 548лв.

2.3. Местни дейности в размер на                              5 970 077лв.

          

ІІ. Разпределя преходния остатък в лева размер на                      3 269 817лв.

/съгласно Приложение № 3/

 

ІІІ. Утвърждава  разпределение  на  сборния бюджет  на  общината  за  2018 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 2.2.

 

ІV. Приема поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 4, в т.ч.:

 1. Утвърждава разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 630 800лв., както следва:

1.1. обект „Реконструкция водопровод ул.“Ангел Кънчев“ /L=700м./, ул.“Цар Асен“, ул.“Л.Каравелов“ и ул.“Поп Богомил“ – 350 000 лв.

1.2. обект „Благоустрояване на междублоково пространство между ул.“Ж.Петков“ и ул.“Г.С.Раковски“ – 180 800 лв.

1.3. обект „Закупуване на компютърен томограф за МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД“ – 100 000 лв.

 1. Утвърждава разчети за разходи, финансирани с постъпления от продажба на общински нефинансови активи във връзка с разпоредбите на чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси в размер на 115 925лв., в т.ч. преходен остатък 14 940лв. съгласно Приложение № 7.
 2. Утвърждава численост на персонала и средства за заплати през 2018 г. / без звената от системата на народната просвета и култура, които прилагат делегирани бюджети/ съгласно Приложение № 2.1.

VІ. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

 1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3% на база начислените трудови разходи.
 2. За членски внос в неправителствени организации –   9 000лв.
 3. За представителни разходи – 5 000лв.
 4. За помощи по решение на Общински съвет – 12 000лв.
 5. За помощи за „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми                      – 10 000лв.
 6. За помощи за погребение – 15 000лв.

В т.ч. 6.1. За самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги, предоставяни за погребения определени съгласно Приложение № 8 – 4 000лв.

            6.2. За подпомагане разходите за погребални услуги на жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 50лв. при представяне на разходооправдателни документи  – 11 000лв.

 1. За изплащане транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно, както следва:

7.1. за заетите във функция „Социално осигряване, подпомагане и грижи” съгласно Приложение № 6 в размер на 100% съгласно чл.36 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 332/ 22.12.2017г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018г., като упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата;

7.2. за заетите във функция „Образование” в съответствие с Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. За финансиране на вестник „Елховска дума” – 18 000лв.
 2. За празника на град Елхово

            – от бюджетни средства                                                –   до 5 000лв.

– от дарения                         –          до размера на постъпилите суми

 1. За събори по села – за кметства, кметски наместничества и други населени места                       –        по 500лв.
 2. На основание чл.100 ал.2 т.4 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово –      200 000лв.

в т.ч. 11.1. за финансово оздравяване на лечебното заведение за болнична помощ                                                                                        –            50 000лв.

11.2. за закупуване на лекарства           –            80 000лв.

11.3. за покриване на стари задължения ТБО и ДНИ

/2011-2015г./                                 –           54 500лв.

11.4. за текущи ремонти по предложение на управителя на

                       здравното заведение                     –           15 500лв.

 1. На основание чл.59 ал.1 т.2 и ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта утвърждава субсидии за текуща дейност на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината                                                                   –        50 000лв.

Средствата да бъдат разпределени съгласно Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Елхово.

 1. Утвърждава общинска субсидия за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово            –        16 000лв.

Средствата се предоставят на читалищата на база приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност въз основа на сключени индивидуални договори с кмета на общината.

 1. 15. На основание чл.20 т.4 от Закона за публичните финанси във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи забранява изплащането на дневни командировъчни разходи в населени места до 50км. от гр.Елхово на общинска администрация и звената към нея.

VІІ. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 5.

VІІІ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. съгласно Приложение № 9.

ІХ. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Елхово в съотвествие с разпоредбите на чл.11 ал.10 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 10.

Х. На основание чл.32 ал.1 от Закона за публичните финанси определя максимален размер на плащанията по общинския дълг през 2018 г. в размер до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината – до 549 298,65лв.

ХІ. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХІІ. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХІІІ. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 290 000лв.

ХІV. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз по изпълнявани проекти към Оперативна програма „Региони в растеж“            –       445 000лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на  балансово плащане по проекта.

ХV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със сключени договори по оперативни програми осигурява общинско съфинансиране, както следва:

            – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 5 000лв.

            – Оперативна програма „Околна среда“ – 30 000лв.

– Оперативна програма “Региони в растеж“ – 186 000лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §62-02 Предоставени трансфери между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз. 

ХVІ. Утвърждава за срок от 6 месеца допълнителна 1 щатна бройка на непълно работното време – 4 часа към създаденото звено за услуги в домашна среда съгласно решение № 102/8/2 по Протокол №8/23.05.2012г. към местната дейност „Домашен социален патронаж” във връзка с приключване на проект „Право на независим живот” по ОП”Развитие на човешките ресурси” на длъжност „Социален асистент” с фонд работна заплата  2 400лв., считано от 1 април 2018 г.

ХVІІ. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета за извършване на компенсирани промени:

 1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

ХVІІІ. Възлага на кмета на общината:

 1. Да определи със заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
 3. Да разпредели одобрените средства по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. Месечният план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.
 4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения в съотвествие с волята на дарителя.    

ХІХ. Упълномощава кмета:

 1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
 2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

ХХ. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение № 11.

ХХІ. На основание чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета да организира изпълнението на общинския бюджет и да разработи и представи бюджета в срок до един месец след приемането в Министерство на финансите и Сметна палата.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на     местните данъци на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров-кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

309/27/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Елхово приема изменения и допълнения в Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово, както следва:
 2. В чл.2 се създава т.8 – „8.Данък върху таксиметров превоз на пътници“.
 3. В чл.41 ал.4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“.
 4. В чл.41 ал.8 думите “специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават.
 5. В чл.41 ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.
 6. В чл.41 ал.12 думите „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“.
 7. В чл.64 ал.1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се заменят с „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“.
 8. Чл. 64 ал.2 се изменя така: „(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

                          ПДТПП х ОМ

НВДТПП=  –––––––––-  , където

                             БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“.

ІІ. На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направените допълнения и изменения на Наредба №14 във вестник „Елховска дума” след влизане на решението в сила.

            4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

         ОбС РЕШИ: 

310/27/4/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово приема изменение в Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, както следва:

 • 1. В чл. 20, ал. 3 текстът „предходната година“ се заменя с „годината“.
 • 2. Създава се т. 6 на чл. 24, ал. 1, както следва:

      „т. 6. По реда и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ.“

 • 3. В чл. 29, ал. 3 след текста: „в 30 дневен срок“ да се добави текста „от изпълнението на дължимите престрации“.
 • 4. Създава се нов чл. 29А:

      „Чл. 29A. /1/ При заявен интерес за доброволно прилагане на подробните устройствени планове по реда и при условията на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ, кмета на общината издава заповед и сключва договор в писмена форма след решение на Общински съвет.

      /2/ Договорите по ал. 1 се сключват с всички собственици в урегулирания поземлен имот, или с един или няколко от тях, с писмено съгласие на останалите.“

 • 5. В чл. 54 изречение второ се изменя и се отменя трето изречение:

      „Протоколът се подписва от членовете й и се предоставя на кмета на общината в срок от 7 – дни от датата на провеждане на търга.“

 • 6. Чл. 55, ал. 2 придобива следната редакция:

      „/2/ Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл. 54 от датата на резолюцията на кмета на общината. Заповедта се връчва се на лицето и се обявява на публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички заинтересовани лица и се публикува на електронната страница на община Елхово.“

 • 7. 1. Отменя чл. 56, ал. 2 и създава следният текст:

      „/2/ Договорът за управление на имоти общинска собственост – земеделски земи с дължим годишен наем, се сключва след внесена гаранция в размер на 1/6 от достигнатия на търга наем.

      Договорът за управление на имоти общинска собственост с дължим годишен наем, се сключва след внесена гаранция в размер на едногодишния наем от достигнатия на търга наем.

      Внесените депозити се възстановяват.“

 1. В чл. 56, ал. 2А се добавя изречение второ:

      „Внесеният депозит се възстановява.“

 1. В Чл. 56, ал. 3 изречение първо се добавя текста:

      „/3/ Ако лицето, спечелило търга не извърши в едномесечния срок действията по ал.1 и ал.2, ал.2а се счита, че то се отказва от сключване на сделката.“

 1. В Чл. 56, ал. 3 изречение четвърто придобива следната редакция:

      „Ако след уведомяването класираният на второ място и определен за спечелил търга не извърши в едноседмичен срок действията по ал.1, ал.2 и ал. 2а се счита, че той се отказва от сключване на сделката, в този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината организира нов публичен търг.”

 1. Чл. 56, ал. 4 се променя, както следва:

      „При договори, сключени за отдаване под наем на земеделски земи, дължимият годишен наем за предстоящата стопанска година се заплаща не по-късно от 31 май на предхождащата стопанската година, а годишният наем за останалите имоти се заплаща в сроковете, посочени в договора.

 • 8. В Чл. 57, ал 1 се добавя текста:

      „и се освобождават депозитите на лицата, които не са спечелила публичния търг.“

         ІІ. На основание чл. 34, т. 3 и чл. 35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл. 37, ал. 3 и чл. 39, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направеното изменение на Наредба № 5 за реда придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в средствата за масово осведомяване след влизане на решението в сила.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План за противодействие на тероризма на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

311/27/5/ Общински съвет – Елхово:

 1. Ha основание чл. 21, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 16, т. 6, във връзка чл. 22, ал. 3 от Закона за противодействие на тероризма и Решение № 669 от 02.11.2017 г. на Министерски съвет на Република България, Общински съвет – Елхово приема План за противодействие на тероризма на община Елхово.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

312/27/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26 а,ал.2 от Закона за народните читалища ОбС-Елхово приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово за 2018г.
 2. Финансовото осигуряване на програмата да бъде в размер утвърден с Бюджета на община Елхово за 2018г.
 3. На основание чл.22 ал.2 и чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища упълномощава Кмета на общината да сключи договори за финансово обезпечение на плановете, като се съобрази с определената в Закона за държавния бюджет на Р България за 2018год. субсидия за финансиране дейността на читалищата на община Елхово, плануваните от читалищата собствени приходи и възможността за предоставяне на средства от постъпленията от местните приходи на община Елхово. Субсидията от общинския бюджет се договаря в индивидуални договори сключени между Кмета на общината и читалището.
 1. Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т за изпълнение на Програмата за управление през 2017 г. на Петър Андреев Киров –кмет на Община Елхово / МАНДАТ  2015-2019 ГОДИНА/

ВНОСИТЕЛ: Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

313/27/7/ Общински съвет – Елхово:

Няма предложен проект на решени

8.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода юли 2017 г. – декември  2017 г

 ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

314/27/8/ Общински съвет – Елхово:

Няма предложен проект на решение

 1. ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода юли 2017 г. – декември 2017 г

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:

315/27/9/ Общински съвет – Елхово:

Няма предложен проект на решение

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Елхово за 2017 година и приемане на Годишна програма за развитие на туризма в община Елхово за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

316/27/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 11, ал. 1 и чл.12, ал.1 от Закона за туризма и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Елхово за 2017 година и  Годишна програма за развитие на туризма в община Елхово за 2018 година.

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева зам. кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

317/27/11/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет град Елхово одобрява  отчета   за  дейността  на  Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Елхово през 2017 г.

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Промяна на наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания” на  „Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

318/27/12/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 в, ал.1, т.1, ал.2, ал.3 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Елхово:

 1. Променя вида на социалната услуга от „Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания ” на „Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания”, делегирана от държавата дейност, намираща се на адрес гр.Елхово, ул.“Чаталджа“ № 4А, с капацитет 14 деца и младежи с увреждания, считано от 01.01.2018г.
 2. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия.

13.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

319/27/13/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1  от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2017/2018г., общинските полски пътища, заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена в размер на средното годишно рентно плащане  за землищата на с.Добрич, с.Пчела и с.Стройно.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2017/2018 г.

ІІІ. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 17/18г.

14.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет  стопански години и на маломерни имоти – частна общинска собственост за срок от една стопанска година.       

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

320/27/14/ Общински съвет – Елхово:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.20 ал./1/, ал./2/ и ал./3/ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и рапореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

1.Отдаване под наем на 2008,566дка  обработваеми  земи – частна общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет  стопански години, описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, местности, категории и начална наемна цена – Приложение №1, което е неразделна част от решението на ОбС Елхово.

      При сключване на договори за наем или аренда по реда на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ за имоти, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.), не се дължи заплащане на наемна цена, съответно арендно плащане за първата стопанска година от сключването на договора

     2.Преди обявяване на търга, списъка със земеделските земи да се актуализира с последната информация на Общинска служба “Земеделие”гр.Елхово.

     3.На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга, упълномощава кмета на общината  да сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти за срок от десет стопански години.

     II.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.6, т.2 и ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.20 ал./5/, т.2 и ал./6/  от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и рапореждане с общинското имущество:

    1.Общински съвет определя 414,890дка маломерни имоти – частна общинска собственост за отдаване под наем без  търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти Държавен поземлен фонд/, регламентиран в ППЗСПЗЗ, описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, категории и  наемна цена – Приложение №2, което е неразделна част от решението на ОбС Елхово.

    2.Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти за срок от една стопанска година.

15.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Обявяване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ част от подземен етаж със застроена площ 212.86 кв.м. от триетажна масивна сграда, находяща се на улица „Калоян” № 13 в публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

321/27/15/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявява недвижим имот частна общинска собственост, представляващ част от подземен етаж със застроена площ от 212.86 кв.м./ двеста и дванадесет цяло, осемдесет и шест кв.м./ на триетажна масивна сграда, състоящ се от четири помещения, зала, склад и две тоалетни, заедно с Кич 0,15 /ЗП 13,74 кв.м./, актуван за частна общинска собственост с АОС № 767/06.01.2003 г., вписан в Службата по вписванията с акт № 34, том І, д.№ 37/2003 г., вх.рег.№ 138 от 21.01.2003 г. и съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1391.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрена със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК в публична общинска собственост.

16.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за маркиране и продажба на дървесина и дърва за огрев за местното население от горски територии – общинска собственост за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

322/27/16/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.2  от Закона за горите и  чл. 5 ал.1, т.2 и  ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово,  разрешава добив на дърва за огрев от горските територии – общинска собственост  в следните землища и отдели:      

Елхово

отдел 38,, б1“ – 9 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 38,, ю“ – 485 пл.м3 иглолистна дървесина

с. Славейково

отдел 350,, и“ – 23 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 350 ,, к“ – 38 пл. м3 иглолистна дървесина

с. Вълча Поляна                                 

отдел 377,, б“ –   530 пл. м3 дърва за огрев

 отдел 378,, б“ – 205 пл. м3 иглолистна дървесина

с. Голям Дервент

отдел 371,, д“ – 53 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 371,, е“ – 110 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 371,, ж“ – 20 пл. м3 иглолистна дървесина   

отдел 381,, в“ – 35 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381,, г“ – 35 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381,, е“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381,, ж“ – 70 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381,, з“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381,, и“ – 15 пл. м3  дърва за огрев

отдел 381,, л“ – 15 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381,, н“ – 5 пл. м3  дърва за огрев

отдел 381,, р“ – 25 пл.  м3 дърва за огрев

с. Раздел

отдел 357,, р“ – 112 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 357,, с“ – 238 пл. м3 иглолистна дървесина                               

отдел 357,, у“ – 38 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 357,, ц“ – 48 пл. м3 иглолистна дървесина                                  

отдел 357,, а 1“ – 16 пл.м3 иглолистна дървесина

с.Лесово

отдел 449,, о“ – 200 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478,, е“ – 226 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478,, ж“ – 42 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478,, ш“ – 23 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478,, щ“ – 86 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478,, ю“ – 51 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479,, а“ – 307 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479,, в“ – 138 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479,, ж“ – 42 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479,, л“ – 137 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479,, н“ – 17 пл. м3 иглолистна дървесина

17.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:

323/27/17/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2017 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Златка Илиева Стоянова, с. Изгрев – 100.00 лв.

2 Ангелина Христова Димитрова, с. Жребино – 50.00 лв.

 1. Васил Иванов Колев, с. Маломирово – 50.00 лв.
 2. Мария Янакиева Пенушева, гр. Елхово – 100.00 лв.
 3. Стоянка Георгиева Пенчева, с. Трънково – 150.00 лв.
 4. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 5. Веса Илиева Иванова, с. Лесово

18.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2018 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

324/27/18/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта приема Общински план за младежта 2018г.
 2. Кметът на общината да предостави приетия Общински план за младежта 2018 година на Областен управител на Област Ямбол.

 

 

Вярно,

Гл.специалист ОбС:                                             Председател на ОбС /П/                                                

     /Мария Петрова/                                            /Николай Тончев /

 

 

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:19 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed