Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански  години  по землища ЗАПОВЕД № РД-106/19.02.2018г.


26 февруари 2018
Публикувано от

ЗАПОВЕД

 

№ РД-106

Елхово, 19.02.2018г.

 

        На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 и ал.9  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  Решение №320/27/14/, взето с протокол №27 от 25.01.2018г. 

 

Н А Р Е Ж  Д А М :

 

      I.Съгласно,  Решение №320/27/14/, взето с протокол №27 от 25.01.2018г.  откривам процедура за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански  години  по землища, както следва:

по ред

 

Землище

Земеделски земи-частна общинска собственост
Брой имоти Площ

дка

1 гр.Елхово 7 168.679
2 с.Изгрев 3 4.512
3 с.М.Манастир 14 106.846
4 с.Стройно 1 5.748
5 с.Мелница 17 225.768
6 с.Добрич 22 277.173
7 с.Раздел 3 172.094
8 с.Славейково 6 49.506
9 с.Пчела 1 0.603
10 с.Г.Дервент 9 126.412
11 с.В.Поляна                 14 115.354
12 с.Чернозем 6 28.275
13 с.Жребино 5 30.020
14 с.Лалково 14 146.034
15 с.Лесово 8 201.072
16 с.Маломирово 14 84.085
17 с.Гранитово 11 168.625
18 с.Трънково 6 20.911
19 с.М.Кирилово 6 66.224
20 с.Бояново 5 10.625
  Общо: 172 2008.566

 

   Обект на търга  са земите, подробно описани по землища, имоти,  начин на трайно ползване, категория, площ и годишна наемна цена в Приложение №1 за земеделски земи-частна общинска собственост-неразделна част към настоящата заповед и обявени в общината, съответното кметство и публикувани на сайта на община Елховоwww.elhovobg.org в раздел търгове  и конкурси.

Дължимите плащания по сключените договори за наем се извършват по банков път или на касата на община Елхово.

            В търга могат да участвуват физически и юридически лица, за всички или отделни поземлени имоти.

           Търгът да се проведе от комисия в състав:

Председател: не се чете – зам.кмет на община Елхово

      членове:1. не се чете – юр.к. на  община Елхово

  1. не се чете- общински съветник
  2. не се чете – гл.експерт СУ ОС и Екология
  3. не се чете – гл.експерт СУ ОС и Екология
  4. не се чете – ст.експерт в отдел БФ и ТРЗ
  5. Кмет или км.нам. на населеното място

 Резервни членове:1.адв. Иван Петков Чиликов                                         

                                     2.Радина Георгиева Атанасова-счетоводител отдел БФ и ТРЗ от 14,00ч.  на 15.03.2018г. в залата на Община Елхово, както следва:

Желаещите да участват в търга следва до 17.00 часа на 12.03.2018г. да подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите при община Елхово  следните документи:

За юридически лица:

            1.Заявление-образец за участие в търг от гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите.          

            2.Извадка от търговския регистър за актуално състояние на фирма.Издава се служебно.

            3.Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит  в размер на 10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесени по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

            4.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

5.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

За физически лица:

1.Заявление-образец за участие в търг от гише №1 в Центъра за услуги и информация на гражданите.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит в размер на 10 % от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен в  касата на община Елхово или ксерокопие на платежно нареждане за внесен депозит в размер на  10 %  от стойността на целия срок на договора за наем на земеделската земя, внесен по банкова сметка  на община Елхово- IBAN-BG68 STSA 9300 3346 2103 88, BIC:STSABGSF-при „ДСК“ЕАД .

           3.Приходна квитанция за участие в търга – 10 лв за първи имот и по 2 лв за всеки следващ имот, внесени в касата на общината.

           4.Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие от пълномощното.

 

За останалите след търга земеделски земи ще се проведе втори търг  на   22.03.2018г.Документите за търга се подават до 17.00 часа  на 21.03.2018г.

           Тръжната документация, утвърдена от кмета да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише №1 в ЦУИГ на община Елхово.

           Заповедта да се доведе до знанието на отдел СУ ОС и Екология за сведение и изпълнение.

 

тръжна документация

приложение №1

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/

Кмет на община Елхово 

Версия за печат
Понеделник, 19 Март 2018 / 23:53 часа

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
5°C
Усеща се като: 2°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 99%
Вятър: 4 m/s ССЗ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:19
Залез: 18:24