З А П О В Е Д № РД – 154 / 15.03.2018 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост


19 март 2018
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

РД – 154 / 15.03.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  18/23.02.2017 г., 20/27.04.2017 г., 23/04.09.2017 г., 24/26.10.2017 г. и 25/23.11.2017 г.

   

З А П О В Я Д В А М :

 

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост представляващи :

 1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4058 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 260 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел І, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4061, 27382.500.4060, 27382.500.4059, 27382.500.7195 с начална тръжна цена 1 500,00 лв. без ДДС, депозит 150,00 лв.
 2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4059 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 259 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4061, 27382.500.4060, 27382.500.7195, 27382.500.4058 с начална тръжна цена 1 500,00 лв. без ДДС, депозит 150,00 лв.
 3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179 парцел ІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4062, 27382.500.4063, 27382.500.7195, 27382.500.4059, 27382.500.4058, 27382.500.4061 с начална тръжна цена 1 530,00 лв. без ДДС, депозит 153,00 лв.
 4. 4. Поземлен имот с идентификатор 500.4061 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХV, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4062, 27382.500.4063, 27382.500.4060, 27382.500.4059, 27382.500.4058, 27382.500.7122 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 5. 5. Поземлен имот с идентификатор 500.4063 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 267 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІV, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4065, 27382.500.4064, 27382.500.7195, 27382.500.4060, 27382.500.4061, 27382.500.4062 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 6. 6. Поземлен имот с идентификатор 500.4064 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел V, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4066, 27382.500.4067, 27382.500.7195, 27382.500.4063, 27382.500.4062, 27382.500.4065 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 7. 7. Поземлен имот с идентификатор 500.4066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 268 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4069, 27382.500.4068, 27382.500.4067, 27382.500.4064, 27382.500.4065, 27382.500.7122 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4067 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4069, 27382.500.4068, 27382.500.7195, 27382.500.4064, 27382.500.4065, 27382.500.4066 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 9. 9. Поземлен имот с идентификатор 500.4068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 266 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4070, 27382.500.7195, 27382.500.4067, 27382.500.4066, 27382.500.4069 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 10. 10. Поземлен имот с идентификатор 500.4069 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 268 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ХІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4070, 27382.500.4068, 27382.500.4067, 27382.500.4066, 27382.500.7122 с начална тръжна цена 1 550,00 лв. без ДДС, депозит 155,00 лв.
 11. 11. Поземлен имот с идентификатор 500.4070 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 282 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел VІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4071, 27382.500.4072, 27382.500.7195, 27382.500.4068, 27382.500.4069 с начална тръжна цена 1 650,00 лв. без ДДС, депозит 165,00 лв.
 12. 12. Поземлен имот с идентификатор 500.4071 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 571 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел Х, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7190, 27382.500.4072, 27382.500.4070, 27382.500.4068, 27382.500.4069, 27382.500.7122 с начална тръжна цена 3 300,00 лв. без ДДС, депозит 330,00 лв.
 13. 13. Поземлен имот с идентификатор 500.4072 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 274 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 179, парцел ІХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7190, 27382.500.7195, 27382.500.4070, 27382.500.4071 с начална тръжна цена 1 600,00 лв. без ДДС, депозит 160,00 лв.
 14. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 178 парцел ХІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.4046 с начална тръжна цена 2 200,00 лв. без ДДС, депозит 220,00 лв.
 15. Дворно място с площ 1 044 кв. м. съставляващо поземлен имот VІІІ-общ. в кв. 22 по плана за регулация и застрояване на с. Борисово одобрен със заповед № 139 от 20.07.1939 г. при граници на североизток – улица о. т. 54 – о. т. 132, на югоизток – ПИ ІХ-73, на югозапад – ПИ І-72 и на северозапад – ПИ VІІ-71 с начална тръжна цена 2 800,00 лв. без ДДС, депозит 280,00 лв..

Публичният търг да се проведе на 04.04.2018 г. от 15.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 11.04.2018 г. от 15.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 02.04.2018 г. и 10.04.2018 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 03.04.2018 г. и 10.04.2018 г. при повторен търг в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4058 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4059 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4060 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4061 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4063 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4064 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4067 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4069 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4070 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4071 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4072 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, неразделна част от настоящата заповед.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот VІІІ-общ. кв. 22 по ПРЗ на с. Борисово.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 02.04.2018 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 10.04.2018 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :    1. не се чете

 1. не се чете
 2. не се чете
 3. не се чете
 4. не се чете
 5. не се чете

         Резервни членове : не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

               

скици

тръжна документация

            

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:05 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 83%
Вятър: 1 m/s ЮИ
Ветровито: 2 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07