З А П О В Е Д № РД – 156 / 15.03.2018 г. публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 5 години


19 март 2018
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

РД – 156 / 15.03.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  26/15.12.2017 г. и 28/22.02.2018 г.

   

З А П О В Я Д В А М :

 

         Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 5 години, върху следните обособени от имот частна общинска собственост части :

  1. Първа част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения на стойност 665,00 лв/месец без ДДС и депозит 3 990,00 лв.
  2. Втора част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения на стойност 665,00 лв/месец без ДДС и депозит 3 990,00 лв.
  3. 3. Трета част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 12,50 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения на стойност 470,00 лв/месец без ДДС и депозит 2 820,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 04.04.2018 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 11.04.2018 г. от 14.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 02.04.2018 г. и 10.04.2018 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 03.04.2018 г. и 10.04.2018 г. при повторен търг в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Утвърждавам тръжна документация за учредяване право на ползване по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост : Първа част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

         Утвърждавам тръжна документация за учредяване право на ползване по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост : Втора част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 17,75 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

         Утвърждавам тръжна документация за учредяване право на ползване по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост : Трета част представляваща 1/3 ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 120 кв. м. съставляващо ПИ 424 кв. 9 по плана на с. Изгрев, 12,50 кв. м. от масивната едноетажна сграда със застроена площ 48 кв. м. построена в поземления имот и 1/3 ид. ч. от тв кула с височина 44 л. м. за монтиране на съоръжения.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 02.04.2018 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 10.04.2018 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :    1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

         Резервни членове : не се чете

      Стойността на правото на ползване да бъде разсрочено на годишни вноски.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

                           

скици

тръжна документация

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:06 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 89%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07