З А П О В Е Д № РД – 155 /15.03.2018 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години


19 март 2018
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

РД – 155 /15.03.2018 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№  24/26.10.2017 г. и 25/23.11.2017 г.

   

З А П О В Я Д В А М :

 

         Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на ползване за срок от 10 години, върху :

  1. Терен № 1 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с начална тръжна цена 750,00 лв., депозит 75,00 лв.
  2. Терен № 2 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово с начална тръжна цена 750,00 лв., депозит 75,00 лв.
  3. Терен № 4 ( съгласно ПРЗ на гр. Елхово за УПИ І-за жил. строителство и магазини кв. 9), представляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес – гр. Елхово, целия с площ 7 707 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – кв. 9, парцел І, съседи – 27382.500.9823, 27382.500.9831, 27382.500.7098, 27382.500.7121, 27382.500.9822, за построената в този поземлен имот сграда с идентификатор27382.500.9509.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово с начална тръжна цена 750,00 лв., депозит 75,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 04.04.2018 г. от 14.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 11.04.2018 г. от 14.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 02.04.2018 г. и 10.04.2018 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 03.04.2018 г. и 10.04.2018 г. при повторен търг в Центъра за услуги и информация на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Утвърждавам тръжна документация за учредяване право на ползване по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ Терен № 1, съставляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

         Утвърждавам тръжна документация за учредяване право на ползване по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ Терен № 2, съставляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

         Утвърждавам тръжна документация за учредяване право на ползване по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ Терен № 4, съставляващ 36/7707 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9509 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

         Оглед на имотите да се извършва до 17.00 часа на 02.04.2018 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 10.04.2018 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч.  

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :    1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете

         Резервни членове : не се чете

        

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

                           

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:06 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 89%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07