Покана за участие в процедура за избор на членове на Съвет на децата


5 април 2018
Публикувано от

      Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

 Председателят на Държавната агенция за закрила на детето е утвърдил процедура за избор на членове на Съвета на децата.

      Съгласно утвърдената процедура, кметът  на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията  на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областния управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

      Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областта съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

     Община Елхово стартира процедура утвърдена от Председателят на Държавната агенция за закрила на детето за избор на членове на Съвет на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

     Всяко дете може да кандидатства само в едно направление по процедурата.

 

       Община Елхово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

 

       Документите за кандидатстване  – формуляр и мотивационно писмо по образец,  се подават в срок до 24 май 2018 година, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа,  в  сградата на Община Елхово, ул. „Търговска“ № 13,  Център за услуги и информация на гражданите, Деловодство или на официалната електронна поща на Община Елхово – obshtina@elhovobg.org.

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Формуляр за кандидатстване

Мотивационно писмо

 

         

ПЕТЪР КИРОВ      /п/

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:01 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed