У В Е Д О М Л Е Н И Е


12 април 2018
Публикувано от

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

Малина Крумова, Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, гр.София, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от „В и К“ ЕООД, гр. Ямбол (РПИП Ямбол).

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на обособената територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, които съвпадат с административните граници на Област Ямбол.

Съгласно чл. 198и от Закона за водите, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез Регионални генерални планове на ВиК и Генерални планове на ВиК за агломерации над 10 000 е.ж. Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП) е продължение на Регионалния генерален план (РГП) за обособената територия, обслужвана от оператора „ВиК“ EООД, гр. Ямбол, с което се предлагат ефективни инвестиции за постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води за обособената територия. РПИП се явява основа за кандидатстване за финансиране по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Основните цели свързани с подготовката на РПИП са:

  • Постигане на съответствие с националното и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчни води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията;
  • Ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез изготвяне на качествени формуляри за кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

За постигане на посочените цели е предвидено договорите за РПИП да бъдат изпълнени в следните фази:

Фаза I – събиране и анализ на данни за съществуващата ситуация във връзка с водоснабдителните и канализационни системи, както и необходимостта от реализиране на мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води.

Фаза II – Прединвестиционни проучвания. Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране със съответните приложения (технически, екологични, финансови и икономически доклади) и комплексни проекти за инвестиционна инициатива за агломерации над 10 000 е.ж.

Фаза III – Прединвестиционни проучвания за агломерациите под 10 000 е.ж. за мерките извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране за обособените територии на ВиК операторите в съответната обособена позиция.

Фаза I е изпълнена и одобрена.

Изпълнението на Фаза II ще има като пряк резултат изготвянето на формуляри за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 и инвестиционни проекти за избраните за финансиране мерки. Съгласно действащото законодателство и правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за предвидените инвестиционни мерки следва да бъде оценена необходимостта от извършване на ОВОС, като наличието на подобна преценка, извършена от компетентен орган, е едно от условията за предоставяне на помощта и сключване на административен договор.

Съгласно сключените договори за разработка на РПИП, срокът за изпълнение на Фаза II e 31.01.2018 г., а срокът за изпълнение на Фаза III e 30.06.2018 г. В допълнение за мерки за агломерациите под 10 000 е.ж., извън обхвата на формулярите за кандидатстване за европейско финансиране, не се предвижда да бъдат разработени инвестиционни проекти и да бъде осигурено финансиране за изпълнението им. Предвид липсата на осигурено финансиране на този етап за тези мерки е невъзможно да бъде посочено кога може да стартира тяхното изпълнение. По тази причина уведомленията и исканията за преценка за тях ще бъдат подадени в последствие след осигуряване на необходимото финансиране.

Описанието на проектните решения за РПИП и степента на подробност на данните в уведомлението съответства на нивото, на което се намира проучването и проектирането на инвестиционните предложения по отделните три групи. Инвестиционните предложения, свързани с изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения за агломерации над 10 000 жители са с достатъчно ниво на подробност на проектните разработки.

Инвестиционните предложения, свързани с мерки за населени места и агломерации под 10 000 жители (агломерации над 2000 е.ж. за отпадъчни води и мерки за населени места и агломерации над 50 жители за питейно водоснабдяване) на този етап на разработката са с недостатъчно ниво на подробност и много ниска степен на подробност. Във тази връзка за тези мерки, на следващ етап на развитие на техните проектни разработки, следва да бъде уведомен компетентния орган по околна среда с оглед определяне на необходимостта от провеждане на допълнителни процедури в съответствие с нормативната уредба за ОВОС.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти:

Лице за контакти: Костадин Попов

Пълен пощенски адрес: гр.София, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №17-19

Тел.: 02/94 05 385, e-mail: K.Popov@mrrb.government.bg

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Стара Загора – 6000, ул. „Стара планина“ № 2, тел: 042/692 200; факс: 042/602 447, e-mail: office@stz.riew.gov.bg

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:08 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 89%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07