ЗАПОВЕД № РД- 215/12.04.2018г. за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово


12 април 2018
Публикувано от

З А П О В Е Д

 

          РД– 215/12.04.2018г.

 

 

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, т. 18 и ал.8, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 322/27/16 от 25.01.2018 г. и Решение № 347/29/10 от 22.03.2018 г.  на Общински съвет-Елхово

 

 

ОТКРИВАМ:

 

І. ОТКРИТ КОНКУРС за:  Възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол.

1.1. Размер на гаранцията  за участие 744,44 лева (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388 , BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка или в касата на Информационен център Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайният срок е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на:

Възлагането на маркиране на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол  и в количества, както следва:

 

Елхово

отдел 38 ,,б1“ – 9 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 38 ,,ю“ – 485 пл.м3 иглолистна дървесина

 

с. Славейково

отдел 350 ,,и“ – 23 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 350 ,,к“ – 38 пл. м3 иглолистна дървесина

 

с. Вълча Поляна                                

отдел 377 ,,б“ –   530 пл. м3 дърва за огрев

            отдел 378 ,,б“ – 205 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 442 ,,н“ – 150 пл. м3 иглолистна дървесина

            отдел 442 ,,о“ – 305 пл. м3 иглолистна дървесина

 

с. Голям Дервент

отдел 371 ,,д“ – 53 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 371 ,,е“ – 110 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 371 ,,ж“ – 20 пл. м3 иглолистна дървесина   

отдел 381 ,,в“ – 35 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381 ,,г“ – 35 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381 ,,е“ – 5 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381 ,,ж“ – 70 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381 ,,з“ – 10 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381 ,,и“ – 15 пл. м3  дърва за огрев

отдел 381 ,,л“ – 15 пл. м3 дърва за огрев

отдел 381 ,,н“ – 5 пл. м3  дърва за огрев

отдел 381 ,,р“ – 25 пл.  м3 дърва за огрев

 

с. Раздел

отдел 357 ,,р“ – 112 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 357 ,,с“ – 238 пл. м3 иглолистна дървесина                              

отдел 357 ,,у“ – 38 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 357 ,,ц“ – 48 пл. м3 иглолистна дървесина                                 

отдел 357 ,,а 1“ – 16 пл.м3 иглолистна дървесина

 

с.Лесово

отдел 449 ,,о“ – 200 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478 ,,е“ – 226 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478 ,,ж“ – 42 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478 ,,ш“ – 23 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478 ,,щ“ – 86 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 478 ,,ю“ – 51 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479 ,,а“ – 307 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479 ,,в“ – 138 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479 ,,ж“ – 42 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479 ,,л“ – 137 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 479 ,,н“ – 17 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 378 ,,о“ – 30 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 378 ,,п“ – 35 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 378 ,,р“ – 25 пл. м3 иглолистна дървесина

отдел 378 ,,а1“ – 70 пл. м3 иглолистна дървесина

 

ІІІ. Стойност на обекта

3.1. Общата стойност за маркиране на дървесина е: 4024 пл.м3 x 3,70 лв. = 14 888,80 лв. (четиринадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки) без ДДС,  в която се включва:

                   Маркиране

                   Изготвяне на технологични планове

                   Изготвяне на сортиментна ведомост

       Изготвяне на опис комплектовка

 

ІV. Срок за изпълнение на дейността:

за маркиране е 60 дни от датата на сключване на договора;

 

  1. V. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на ползването на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността  “ маркиране на насаждения, предвидени за сеч ”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “маркиране на насаждения, предвидени за сеч”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 2 (двама) работника за осъществяване на маркирането на дървесина;

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

 

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5% от достигнатата стойност на обекта в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на  община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388 , BIC:STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в касата на Информационен център община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

 

VІІ.  Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

 

VІІІ.  Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска предложена цена”.

 

Достигната обща цена се разпределя правопропорционално по сортименти.

 

ІХ. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата на цена 5,00 лева без ДДС може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в сграда на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за закупуване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

 

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в сграда на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за подаване е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му.

 

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата – 02.05.2018 год. – от 14:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато няма подадена нито една оферта или нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

Втора дата – 09.05.2018 год. – от 14:00 часа в сградата на община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди първата дата за провеждане на конкурса. При провеждане на конкурса на втората дата крайния срок за оглед е до 16.00 часа на последния работен ден преди втората дата на провеждането му. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

 

ХІІІ. За информация: община Елхово, гр.Елхово тел: 0478/88193.

 

документация

приложения

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/

Кмет на община Елхово

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:08 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 89%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07