О Б Я В А


16 април 2018
Публикувано от

Община Елхово на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА,  чл.90, ал.2 и чл.91 ал.1 от Кодекса на труда и Заповед №РД- 208 от 11.04.2018г.  на Кмета на Община Елхово

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за заемане на длъжността УПРАВИТЕЛ на ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, гр. Елхово  по трудово правоотношение към Служба „Социални дейности”-  гр. Елхово

 

Изисквания за заемане на длъжността :

1.Образование – висше с образователна-квалификационна степен магистър/бакалавър

2.Професионално направление – социални дейности и/или хуманитарни науки; педагогически науки; правни науки.

3.Професионален опит – 3 години

4.Компютърни умения – Word, Excel, Internet, други софтуерни продукти.

Други умения и компетентности:

Задълбочено познаване и ползване на нормативната уредба в областта на социалните услуги и хората с увреждания.

Комуникационни умения, умения за работа в екип, умение за разпределяне на дейностите, съобразно компетенциите и потенциала на персонала,  организираност, адаптивност и психологическа нагласа за работа с лица с увреждания и умствена изостаналост, потребители на социалните услуги, техните семейства и близки.

Кратко описание на длъжността

Управителят на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост отговаря за цялостното управление и администриране на социалната услуга, както и за финансовото и управление.

Управителят на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост представлява социалната услуга пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.

Начин за провеждане на конкурса:

допускане по документи: в срок от 5 работни дни след приключване на приема на документи, конкурсната комисия ще извърши проверка на подадените документи и ще допусне до участие в конкурса кандидатите, които са представили в срок необходимите документи и отговарят на условията и на изискванията за длъжността за която участват в конкурса. Списъкът с допуснатите заучастие в конкурса кандидати ще се публикува на електронната страница на Община Елхово.;

проверка на професионалните знания на кандидатите чрез интервю – събеседване върху Закон за социално подпомагане, Правилник по прилагане на Закон за социално подпомагане, Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“. В срок от 5 работни дни комисията ще подготви протокол за класиране и ще го публикува на електронната страница на Община Елхово.

Необходими документи:

1.Писмено заявление за участие в конкурса до Кмета на община Елхово –свободен текст;

2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

3.Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.Копия от документи, доказващи компютърните умения-сертификати, удостоверения и др.

5.Автобиография – европейски формат;

6.Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата;

7.Копие от документ за самоличност;

Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават лично, в административния център за услуги и информация на общинска администрация- Елхово- гише №2, адрес:гр. Елхово, ул. „Търговска“ №13 от 8.00ч. до 17.00ч. всеки работен ден.

Срок за подаване на документи: от 16.04.2018г. до 16.05.2018г. включително.

Лице за контакт: Йорданка Димитрова, тел. 0478 /81 266  – предоставя необходимата информация, включително и длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Обявяването на конкурса ще се извърши чрез  вестник „Елховска дума“, информационното табло на община Елхово, интернет страницата на общината www.elhovobg.org.

Списъците и други съобщения за конкурса ще се обявяват на информационното табло на  община Елхово ул.”Търговска “ №13 и интернет страницата на общината.

        

Версия за печат
Четвъртък, 26 Април 2018 / 01:09 часа

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
14°C
Усеща се като: 16°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 89%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 06:17
Залез: 20:07