На четиридесет и второто заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.04.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


16 май 2019
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

42

 

На четиридесет и второто заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.04.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

473/42/1/ Общински съвет – Елхово:Не приема предложения проект за решение.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.на дружество с общинско участие: “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД.

            ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на Об.С Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

474/42/2/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер приема годишен отчет на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за отчетната 2018 г.

2.На основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово определя за проверител на „Медицински център №1–Елхово” ЕООД дипломиран експерт-счетоводител –  Пенка Върбанова за отчетната 2019 година.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г. на дружество с общинско участие МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на Об.С Елхово

 

ОбС РЕШИ:

475/42/3/ Общински съвет – Елхово:

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и на основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4  за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични  търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер Общински съвет-Елхово  приема  годишния отчет  и баланса за 2018 г. на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД.

2.На основание чл. 8, ал. 1, т. 11 от Наредба № 4 на ОбС-Елхово определя за проверител на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД дипломиран експерт-счетоводител – Пенка Върбанова за отчетната 2019 година.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г. на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

 

476/42/4/ Общински съвет – Елхово:

                                            „

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане Общински съвет – Елхово приема Годишен план за развитие на социалните услуги  за 2020 година на община Елхово.
 2. Общински съвет – Елхово възлага на Кмета на общината да предостави по електронен път Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 година на община Елхово на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклади на читалищата в община Елхово за осъществените читалищни дейности в изпълнение на приетата програмата за 2018 год. и изразходваните от бюджета средства през предходната година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

477/42/5/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а,  ал.4 и ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет –  гр.Елхово приема  докладите за дейността на читалищата на територията на община Елхово през 2018год., както следва:

1.НЧ „Развитие-1893г.”-гр.Елхово

2.НЧ „Хр.Ботев-1928г.”-с.Лесово

3.НЧ „Светлина-1926г.”-с.Бояново

4.НЧ „Съгласие-1928г.”-с.Гранитово

5.НЧ „Пробуда-1926г.”-с.Маломирово

6.НЧ „Съгласие-1930г.”-с.Кирилово

7.НЧ „Възраждане-1930г.”-с.Изгрев

8.НЧ „Г.С.Раковски-1922г.”-с.Раздел

9.НЧ „Хр.Ботев-1928г.”-с.Пчела

10.НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1962”с.Мелница

11.НЧ „П.Хилендарски-1936г.”-с.М.Манастир

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от 2019 – 2020 година и годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

 

478/42/6/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.197 от Закона за предучилищно и училищно образование приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за периода от  2019 до 2020  година .
 2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.197 от Закона за предучилищно и училищно образование приема годишен  план за изпълнение на общинската стратегия за  подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елхово за 2019 г.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

479/42/7/ Общински съвет – Елхово:

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9695 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и заповед № КД-14-28-501/03.12.2009 г. на началника на СГКК – Ямбол, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Тунджа № 48, площ : 511 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : 27382.500.3572, кв. 5, парцел ХХХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9694, 27382.500.7162, 27382.500.9611, 27382.500.9696, на стойност 3 200,00 лв. без ДДС.

1.2. Дворно място с площ 1 750 кв. м. съставляващо поземлен имот Комбинат в кв. 19 по плана за регулация и застрояване на с. Лалково одобрен със заповед № 5212/11.12.1950 г., при граници на поземления имот на североизток – река, запад – улица о. т. 60 – 61 и юг – ПИ І-214, заедно с построената през 1970 г.  в това дворно място едноетажна масивна сграда – фурна със застроена площ 120 кв. м., на стойност 11 100,00 лв. без ДДС от които земя – 5 600,00 лв. и сграда – 5 500,00 лв.

 1. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договорите за покупко-продажба.

 

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот частна собственост с идентификатор 2738.500.4020 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

480/42/8/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.4020 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 282 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9В, парцел VІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2279, 27382.500.4019, 27382.500.4018, 27382.500.4017, 27382.500.4016, 27382.500.4021, 27382.500.7194.  

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.4016 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

 

481/42/9/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.4016 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово ул. Арда, площ : 296 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : кв. 9В, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4012, 27382.500.4021, 27382.500.4020, 27382.500.4017, 27382.500.7119, 27382.500.4015.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

 

482/42/10/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредба №11от 20.06.2005 г. за реда за управление и разпореждане с общински жилища, Общинския съвет приема Списък за броя, вида и местонахождението на общинските  жилища по предназначение за 2017 година –  съгласно Приложение №
 2. На основание чл. 2, ал. 1 от Наредба №11 от 20.06.2005 г. за реда за управление и разпореждане с общински жилища, възлага на кмета да извършва съответните действия по организацията и управлението на общинските жилища.

 

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на Об.С-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на Об.С-Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на Об.С Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

 

483/42/11/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл. 45, ал. 3  от Наредба № 5 за РПУРОИ Общински съвет-Елхово избира Донка Георгиева и Димитър Парушев за свои представители в комисиите по провеждане на публични търгове, организирани от общинска администрация за срок до 31.10. на 2019 г.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

 

 

ОбС РЕШИ:

 

484/42/12/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Грета Минчева Стоянова, Ха клас, ПГ „Климент Охридски”награждава за отлично представяне на олимпиада – 300 лв.
 3. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 4. Иван Матев Матев с.Изгрев –
 5. Костадин Марков Марков-с. Борисово
 6. Пена Костова Стоянова-с. Г.Дервент
 7. Яна Христова Петрова- с. Г.Дервент

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019год.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 

ОбС РЕШИ:

 

485/42/13/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2019год. на община Елхово.

 

 

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист:                                             Председател на ОбС /П/               

                          /Мара Йовчева/                                                  /Николай Тончев/

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
9°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 58%
Вятър: 0 m/s ЗСЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41