На четиридесет и третото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.05.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


5 юни 2019
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

43

 

На четиридесет и третото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.05.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 15.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОБИВ И ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.    

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По Т.1 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

486/43/1/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл. 5, ал.1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово,  разрешава добив и продажба на дървесина от горските територии – общинска собственост за местното население  в следните землища и отдели:

с. Мелница

                    отдел 455,,ф“-64 пл.м3 дърва за огрев  

                    отдел 429,,и“-19 пл.м3 дърва за огрев

с. Малко Кирилово                         

                    отдел 438,, ч“-144 пл.м3 дърва за огрев

         с. Чернозем

                    отдел 433,,г“-406 пл.м3 дърва за огрев

с. Вълча Поляна

                    отдел 380,,с“-407 пл.м3 дърва за огрев

с. Борисово

                    отдел 88,,ж“-67 пл.м3 дърва за огрев  

Упълномощава кмета на общината да създаде организация относно добива на дърва за огрев.

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По Т.2 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

487/43/2/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, площ : 6 429 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 1, парцел VІІІ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7235, 27382.500.7255, 27382.500.9515, 27382.500.9516, на стойност 37 300,00 лв. без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9515 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления   имот : гр. Елхово, ул. Морава № 3, площ : 2 998 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 1, парцел ІХ, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7121, 27382.500.7235, 27382.500.9514, 27382.500.9516, на стойност      17 400,00 лв. без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.2690 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Арда, площ : 546 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 2690, квартал 137, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.2691, 27382.500.2689, 27382.500.2688, 27382.500.2687, 27382.500.7119, на стойност 3 900,00 лв., без ДДС.

 1. Възлага на кмета на общината след провеждане на търг да издаде заповеди за определяне на купувач и сключи договорите за покупко-продажба.
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27382.500.9605 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ЕЛХОВО.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По Т.3 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

488/43/3/ Общински съвет – Елхово: Не приема предложения проект за решение

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27382.500.9606 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ЕЛХОВО.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По Т.4 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

489/43/4/ Общински съвет – Елхово: Не приема предложения проект за решение.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : :. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 27382.500.4538 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ГР. ЕЛХОВО.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По Т.5 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

490/43/5/ Общински съвет – Елхово: Не приема предложения проект за решение.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : Издаване на разрешително за ползване на воден обект Язовир – имот номер

         000067, мест. ”Комсаля”, землището на с.Мелница, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на Община Елхово

По Т.6 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

491/43/6/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.52, ал.1, т.3, б.“б“ от Закона за водите, да бъде  издадено  разрешително за ползване на воден обект – Язовир, представляващ имот номер 000067, местност “Комсаля”, землището на с.Мелница, община Елхово.

       2.Приема предложения проект на разрешително за ползване на гореописания в т.1 повърхностен воден обект.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Д-р Б.Георгиева – Председател на ПК на СПОД

По Т.7 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

492/43/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Кольо Петков Илчев – с. Трънково – 100 лв.
 3. Яна Христова Петрова, с.Г.Дервент – 150 лв.
 4. Аня Василева Стоянова с.Изгрев – 500 лв.
 5. Стоянка Йорданова Василева с. Трънково – 100 лв.
 6. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 7. Мария Георгиева Василева – с. Трънково

 

 

Вярно,

Гл.специалист:           /П/                      Председател на ОбС /П/                                                

             /Мара Йовчева/                                            /Николай Тончев/

 

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
11°C
Усеща се като: 13°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 53%
Вятър: 0 m/s ССЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41