Заповед № РД-400/07.06.2019г. за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за добив дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 486/43/1 от 23.05.2019 г. на Общински съвет-Елхово


7 юни 2019
Публикувано от
З А П О В Е Д

№ РД-400/07.06.2019г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1; чл.5, ал.1, т.2; чл.10, ал.1, т.1;  чл.12, ал.1, т.1 и чл.15, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 2  от  Закона за горите и Решение № 486/43/1 от 23.05.2019 г.

НАРЕЖДАМ:                                                          

І. Да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за добив дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 486/43/1 от 23.05.2019 г.  на Общински съвет-Елхово.

1.1. Размер на гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 107 лева без ДДС (5 % от стойността на обекта), под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово.

Гаранцията за участие следва да е постъпила по банковата сметка на общината или в Център за услуги и информация на гражданите при Община Елхово не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ІІ. Предмет и обект на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

            2.1. Предмет и обект на открития конкурс е възлагането на добив на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол, както следва  

с. Мелница

                    отдел 455,,ф“-128 пр.м3 дърва за огрев  

                    отдел 429,,и“-38 пр.м3 дърва за огрев

с. Малко Кирилово                         

                    отдел 438,,ч“-288 пр.м3 дърва за огрев

 с. Чернозем

                    отдел 433,,г“-812 пр.м3 дърва за огрев

с. Вълча Поляна

                    отдел 380,,с“-814 пр.м3 дърва за огрев

с. Борисово

                    отдел 88,,ж“-134 пр.м3 дърва за огрев  

 Кандидатите могат да подават оферти само за горепосочения обект.

ІІІ. Стойност на обекта

Общата стойност за добив на дърва за огрев е: 2214 пр. м3 x 10 лв = 22 140 лв. (двадесет и две хиляди сто и четиридисет лева)

ІV. Срок за изпълнение на дейността: е до 31.12.2019 г. от датата на сключване на договора.

  1. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите (юридически лица, еднолични търговци и физически лица), закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към Изпълнителна агенция по горите по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 1, т. 3 от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като представят декларация за съответните о тополова на техническите и квалификационни изсквания за извършване на добива на дървесината, както следва:

а) да имат сключен договор, регистриран в НАП, с минимум 1 (един) лесовъд, регистриран за дейността “планиране и организация на добива на дървесина”;

Не се прилага, когато физическото лице, едноличния търговец или член на управителните органи на юридическото лице е лесовъд, регистриран за дейността  “планиране и организация на добива на дървесина”.

б) да имат сключени трудови договори, регистрирани в НАП, с минимум 3 (трима работника за осъществяване на добив на дървесина; или на граждански договори)

в) да имат необходимия минимален брой техника, собствена или наета, осигуряваща извършване на ползването на дървесина от съответния обект, а именно:

– 3 (три) броя бензинови моторни триони;

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т. V от горепосочените условия.

5.4 Да представят копие от удостоверение, издадено от Агенция по вписванията за регистрация съгласно Закона за търговския регистър.

VІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора – 5 % от достигнатата стойност на обекта и се представя  в една от следните форми:

– парична сума, внесена по сметката на Община Елхово-

IBAN:  BG68STSA93003346210388, BIC:STSABGSF,

Банка ДСК, клон Елхово

или в Център за услуги и информация на гражданите при община Елхово.

– банкова гаранция, учредена в полза на Община Елхово. В случаите, когато кандидатът представя банкова гаранция, в същата следва да е посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от Община Елхово.

VІІ. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

VІІІ. Критерий за избор на изпълнител – „най-ниска  цена”.

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира участникът предложил най-ниска цена.

ІХ. Място и срок за получаване на офертите, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

9.1. Документи за участие в открития конкурс:

9.2. Документацията може да бъде изтеглена безплатно от Интернет страницата на община Елхово на адрес: www.elhovobg.org или да бъде закупена.

9.3. Цената на конкурсната документация е 5 лв. /пет лева/, без ДДС. Документацията може да бъде разгледана на място преди закупуването й.

9.4. Документацията за участие се заплащат в касата на община Елхово, или по банков път: IBAN: BG91STSA93008401554900, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон Елхово, вид плащане: 447000. Заплащането на документите за участие се извършва всеки работен ден до 16:00 часа за последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса.

9.5. Конкурсната документация може да се получи от деловодството на община Елхово в работни дни до 16:00 часа до последния работен ден, преди датата за провеждане на конкурса, включително, след представяне на вносна бележка за внесената цена за закупуването й.

Х. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден в  Център за услуги и информация на гражданите при община Елхово от 08.00 до 17.00 часа, адрес: гр. Елхово, ул. Търговска №0 13, не по-късно от 17.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса.

ХІ. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

На  25.06.2019 г. – от 14.00 часа в залата на Община Елхово на адрес: гр. Елхово, ул. Търговска № 13.

За информация: Община Елхово гр.Елхово,

длъжностно лице: инж. Петко Радичков тел:0478/88 193.

ХІІ. Кандидатите могат да правят оглед на обекта всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, не по-късно от 16.00 часа на последния работен ден преди датата за провеждане на конкурса. Огледът се извършва по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

 ХІІІ. С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открития конкурс, която е неразделна част от нея.

 

Документация

Договор

Приложения

 Протокол

Заповед за обявяване на класирането и определяне на изпълнител за открит конкурс за добив на дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово, област Ямбол по землища и отдели, съгласно Решение № 486/43/1 от 23.05.2019 г. на Общински съвет – Елхово

ПЕТЪР КИРОВ  /П/

Кмет на община Елхово

 

Версия за печат
Сряда, 18 Септември 2019 / 20:46 часа

Времето в Елхово

Елхово
Частична облачност
27°C
Усеща се като: 24°C
Налягане: 1010 mb
Влажност: 26%
Вятър: 18 m/s СЗ
Ветровито: 22 m/s
Изгрев: 06:56
Залез: 19:19