Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово


28 юни 2019
Публикувано от

Общински съвет – Елхово, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, и взето Решение на редовна сесия с Протокол № 44/27.06.2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд –  Елхово и Окръжен съд – Ямбол през мандат 2019 – 2023 г. С Протокол от Общо събрание на съдиите при Апелативен съд – град Бургас, проведено на 25.04.2019 г.  е определен брой от 38 (тридесет и осем) кандидати към съдебен район – Елхово и 6 (шест) към Окръжен съд – Ямбол ,  Мандатът на действащите съдебни заседатели изтича през месец декември 2019 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община – Елхово, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд –  Елхово;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Елхово да се обръща за препоръки;
 5. Заявление – /Приложение № 1/
 6. Мотивационно писмо ; /Приложение № 4/
 7. Писмено съгласие; /Приложение № 3/
 8. Декларация,че кандидата не е избиран повече от два последователни мандата към същия съд ,съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. /Приложение № 6/
 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ. /Приложение № 2/
 10. Документ от извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г. . /Приложение № 5/.

Място и срок за подаване на документите

В срок до 31.07.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –  Елхово подават необходимите документи в канцеларията на Общински съвет – Елхово, II етаж, в сградата на Община –  Елхово.

​Начин и ред за провеждане на процедурата

Общински съвет – Елхово,   избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите и  проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд –  Елхово. и Окръжен съд – Ямбол. Списъкът на допуснатите до участие кандидати се публикува на интернет страницата на Община – Елхово, сектор „Общински съвет“ най-малко 7 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати , като всеки член на Общински съвет – Елхово може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Елхово становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване се съставя протокол с поименен списък на одобрените кандидати , който се  публикува на интернет страницата на Община – Елхово, сектор „Общински съвет“.

Общински съвет – Елхово, в публично заседание с мнозинство – повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

Регистър на кандидатите за съдебни заседатели мандат 2019 – 2023

 

Обява допуснати кандидати

 

Протокол за резултати и констатации от проведено изслушване на кандидатите за съдебни заседатели

 

Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за заседатели при Районен съд- Елхово, Окръжен съд Ямбол, избрана с Решение №495/44/3 от Протокол № 44/27.06.19 г. на Общински съвет- Елхово

            Николай Тончев /п/

/Председател на Общински съвет – Елхово/

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
9°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 58%
Вятър: 0 m/s ЗСЗ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41