На четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.06.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово


10 юли 2019
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

44

 

На четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.06.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово .

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.1 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

493/44/1/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 429/38/4, раздел ХV по Протокол № 38 от 31.01.2019 г. и възстановен ДДС от НАП променя размера на общинското съфинансиране, както следва:   

         – ОП „Околна среда“ – било 451 641лв., става 889 964 лв.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019 година в гори собственост на община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По Т.2 ОбС прие следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

494/44/2/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2019 година в гори собственост на община Елхово.
 2. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на Годишния план за ползване на дървесина през 2019 година в гори собственост на община Елхово.

 

3 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –  Елхово и Окръжен съд – Ямбол, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.

ВНОСИТЕЛ:  Николай ТончевПредседател на Об.С- Елхово

 

По Т.3 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

495/44/3/ Общински съвет – Елхово:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 67, чл. 68, ал. 1, чл. 68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, Общински съвет – Елхово:

 1. I. Открива процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово (38 съдебни заседателя) и Окръжен съд – Ямбол (6 съдебни заседателя) и определя следните условия, ред и правила за нейното провеждане:
 2. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

 е на възраст от 21 до 68 години;

 има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 има завършено най-малко средно образование; 

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания. 

 1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 1. Утвърждава образци на следните документи:

– Заявление за кандидатстване – Приложение № 1;

– Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение № 2;

– Писмено съгласие – Приложение № 3;

– Мотивационно писмо – Приложение № 4;

– Искане за извършване на проверка по реда на чл. 27 от ЗДРД. – Приложение № 5;

– Декларация по чл. 69, ал. 2 от ЗСВ – Приложение № 6.

 1. В срок 31.07.2019 кандидатите за съдебни заседатели подават в канцеларията на Общински съвет – Елхово следните документи:

Заявление;

Подробна автобиография, подписана от кандидата;

Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;

Мотивационно писмо;

Писмено съгласие;

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /Приложение № 2/;

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение № 6/

ІІ. Общински съвет – Елхово избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и да проведе изслушването им в състав:

Председател: Христо Михов Делигрозев       

Членове:    1. Любен Владимиров Димитров – зам. председател

 1. Донка Атанасова Георгиева
 2.   Йовка Драгоева Иванова
 3. Стоянка Иванова Маджарова

 

 

 1. Общински съвет – Елхово възлага на комисията следните задачи:

1.1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявление за съдебни заседатели за Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол и изготви списък на допуснатите кандидати;

1.2. Да установи обстоятелствата по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт;

1.3. да публикува на интернет страницата на Община Елхово /раздел Общински съвет/, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документа за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от същия закон. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

1.4. Да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1-3 от Закона за съдебната власт и състави доклад за протичането му, както и протокол от изслушването, които да публикува на интернет  страницата на Община Елхово /раздел Общински съвет/;

1.5. Да предостави на Общински съвет Елхово в 7-дневен срок преди гласуването протокола от изслушването и доклада от провеждането му;

 1. Общински съвет Елхово в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели.
 2. Откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане се обявяват в един местен вестник, на интернет-страницата на Община Елхово /раздел Общински съвет/, в електронните медии и на информационно табло на входа на сградата на Общинска администрация Елхово.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 1дка, представляващ част от имот №27382.83.1–друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост в землището на гр.Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По Т.4 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

496/44/4/ Общински съвет – Елхово:

         1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019г., приета с Решение на Об съвет –Елхово №426/38/1/31.01.2019г. като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да  учреди вещни права”, точка Б. “Имоти, за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде създадена позиция №2. „Учредяване право на ползване върху част от имот №27382.83.1 по КККР на грЕлхово, с площ 214842кв.м, м.“Куртев баир“ и НТП „Друг вид дървопроизводителна гора ”, стар номер 083001 .

        2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от Закона за пчеларството, чл.69 ал.3, т.2,чл.70, ал.5, чл.71, ал.7 от  от Закона за горите, чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.35  ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с 80бр.пчелни семейства в 1дка площ, представляващ част от имот №27382.83.1 с площ 214842кв.м, м.“Куртев баир“ и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора ”, общинска частна собственост  в отдел 38 4, в землището на гр.Елхово на Митко Петров Великов от гр.Елхово  за срок десет години от датата на сключване на договора.

       3.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 0,500дка, представляващ част от имот №32576.105.9–друг вид дървопроизводителна гора, общинска частна собственост в землището на с.Изгрев.

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

            По Т.5 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

497/44/5/ Общински съвет – Елхово:

         1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019г., приета с Решение на Об съвет –Елхово №426/38/1/31.01.2019г. като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да  учреди вещни права”, точка Б. “Имоти, за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде създадена позиция №3. „Учредяване право на ползване върху част от имот №32576.105.9 по КККР на с.Изгрев, с площ 169704кв.м, м.“Мандрата“ и НТП „Друг вид дървопроизводителна гора ”, стар номер 105009 .

        2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от Закона за пчеларството, чл.69 ал.3, т.2,чл.70, ал.5, чл.71, ал.7 от  от Закона за горите , чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.35  ал.2 и ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с 30бр.пчелни семейства в 0,500дка площ, представляващ част от имот №32576.105.9  с площ 169704кв.м, м.“Мандрата“ и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора ”, общинска частна собственост  в отдел 54 8, в землището на с.Изгрев на Георги Атанасов Гинчев от гр.Елхово  за срок  десет години от датата на сключване на договора.

       3.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

                                  

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификаторен № 27382.500.9605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По Т.6 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

498/44/6/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

  поземлен имот с идентификатор 27382.500.9605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Ж. Петков, площ : 1 159 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за обществена сграда, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 109А, парцел ХІІ при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7068, 27382.500.9606, 27382.500.1672, 27382.500.7064.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификаторен № 27382.500.9606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По Т.7 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

499/44/7/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.9606 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, ул. Хаджи Димитър, площ : 1 659 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за обществена сграда, комплекс, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : квартал 109А, парцел ХІ при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7068, 27382.500.9598, 27382.500.1672, 27382.500.9605.

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификаторен № 27382.500.4538 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

По Т.8 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

500/44/8/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 17. „Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4538 по КККР на град Елхово.“
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

поземлен имот с идентификатор 27382.500.4538 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, м. Торлозови мочури, площ : 9 553 кв. м., трайно предназначение на територията : земеделска, начин на трайно ползване : ливада, стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 004539, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.58.299, 27382.58.300, 27382.500.2812, 27382.57.299.  

 1. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарна оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

По Т.9 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

501/44/9/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Живко Стойчев Добрев –Елхово, ул.”Охрид”50 – 100 лв.
 3. Данка Живкова Атанасова – Елхово,ул. ”Тракия”28 – 500 лв.
 4. II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 5. Мариана Николаева Ганчева – гр.Елхово, ул.”Цар Освободител”№1
 6. Митко Миленов Христов – с. Трънково

 

10.  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:    Съгласуване на ПУП-ПП и даване на предварително съгласие за право на прокарване през имоти общинска собственост, съгласно регистър на засегнати имоти попадащи в трасето и сервитута на обект“Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница- изграждане на сензорни линии за наблюдение“в землището на с.Г.Дервент и с.Лесово, община Елхово, област Ямбол .

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

По Т.10 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

502/44/10/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи  дава предварително съгласие  за съгласуване на проект за ПУП-парцеларен план и предварително съгласие за право на прокарване през имоти общинска собственост за обект“Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница- изграждане на сензорни линии за наблюдение“ в землището на с.Г.Дервент и с.Леасово, община Елхово, област Ямбол , както следва:

      1. ПИ с идентификатор 15730.52.8 в землище с.Г.Дервент с НТП –пасище , местност Вехти лозя  – засегната площ -0.292 дка.

 1. ПИ с идентификатор 43459.53.4 в землище с.Лесово с НТП за селскостопански , горски, ведомствен път – засегната площ 0.815 дка.
 2. ПИ с идентификатор 43459.53.449 в землище с.Лесово с НТП за селскостопански , горски, ведомствен път – засегната площ 0.003 дка.
 3. ПИ с идентификатор 43459.53.7 в землище с.Лесово с НТП нива, м.Памоклука – засегната площ 0.078дка.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : Обявяване на недвижим имот публична общинска собственост, предсатвляващ имот № 055063 по КВС село Голям Дервент в частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

По Т.11 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

503/44/11/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Елхово обявява недвижим имот публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 055063 в землището на село Голям Дервент, ЕКАТТЕ 15730 с площ от 0,100 дка, категория на земята при неполивни условия: девета в местността „Фудулова кория“, при граници и съседи: имот № 055064 – пасище, мера на община Елхово в частна общинска собственост.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО : Предложение за учредяване право на строеж върху поземлен имот – общинска собственост в землището на село Голям Дервент във връзка с изграждане на обект „ Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стандартни поста за техническо наблюдение .”

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

По Т.12 ОбС прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

504/44/12/ Общински съвет – Елхово:

 

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2019 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, върху които община Елхово има намерение да учреди вещни права”, точка Б. “Имоти, за които предстои да бъде започната процедура за учредяване на ограничени вещни права” да бъде допълнена позиция № 4. Учредяване право на строеж върху имот 055063 по КВС на землище с. Голям Дервент.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 6 т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 5 т. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 2, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и във връзка с решение № 127 от 16.02.2017 г. на Министерски съвет и ПУП – ПП за обект „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение”,Общински съвет–Елхово учредява безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ имот № 055063 с площ 100 кв. м., начин на трайно ползване : електропровод, в местност „Фудулова кория” по картата на възстановената собственост на землището на с. Голям Дервент, при граници и съседи : имот № 055064 пасище, мера на община Елхово, на Министерството на вътрешните работи във връзка с изграждане на стационарен пост за техническо наблюдение – част от обект „Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение“.
 3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и сключи договора за учредено право на строеж.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист:          /п/                  Председател на ОбС:  /п/                                                

                          /Мара Йовчева/                                              /Николай Тончев/

 

 

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
12°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 48%
Вятър: 1 m/s СЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41