Прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово”


12 юли 2019
Публикувано от

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0072 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

 

О Б Я В Я В А

 

прием на заявление от кандидат-потребителите на здравно-социални услуги в рамките на проекта:

 

     Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

 

Услугите, които може да получава едно лице включват следните дейности :

 

 • медицински грижи за психичното, физическото и социално здраве- мерене на кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства, смяна на превръзки, поставяне на инжекции и др.
 • социално – битови дейности –поддържане на лична хигиена и хигиена в помещението, обитавано от потребителя, закупуване на хранителни продукти и помощ при приготвяне на храна и хранене, административна помощ и др.

 

Вида и честотата на услугите ще бъдат определени според  индивидуалните нужди на на всеки потребител, като не може да надвишават 2 часа на ден на едно лице.

 

Лицата, които могат да кандидатстват за потребители  на  услугага „Патронажна грижа“ в рамките на проекта са:

 • лица на възраст над 65 години
 • лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;
 • лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

 

Необходими документи за участие в приема:

 

 • заявление – по образец;
 • документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – в случай, че е приложимо.
 • Декларация за обработка на лични данни (по образец).

 

 

Документите по образец се получават на адрес: община Елхово, ул. „Търговска” № 13, “Центъра за услуги и информация” или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Елхово.

 

Срок и място на подаване на документите:

Документите се подават в “Центъра за услуги и информация” в сградата на община Елхово, ул. „Търговска” № 13 всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. от 15.07.2019 г. до 31.07.2019г. включително.

            В рамките на проекта мултидисциплинарен екип ще извърши оценка на потребностите на всички лица, подали заявления за ползване на услугата.

Информация за процедура за подбор:

Списъците и всички съобщения във връзка с обявата ще се обявяват на интернет страницата на общината www.elhovobg.org и таблото за обяви на община Елхово .

За допълнителна информация: телефон 0478/ 81 258

 

необходими документи по образец

Версия за печат
Неделя, 20 Окт 2019 / 07:13 часа

Времето в Елхово

Елхово
Предимно ясно
12°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 100%
Вятър: 1 m/s С
Ветровито: 3 m/s
Изгрев: 07:31
Залез: 18:25