Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 юли 2019 г.


18 юли 2019
Публикувано от

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/ ………………………………..

……………………………………………

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

№ 45 /18.07.2019 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.07.2019 г. от 9.00 часа  в  заседателната зала на общината 45 -то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Проект

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

за предстоящо заседание на 25. 07. 2019 г.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Възлагане на услугата „патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-0072-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово ”.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0072-C01 от 206.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М90Р001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2” във връзка с реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

 1.  ОТЧЕТ – от Петър Андреев Киров – кмет на община Елхово

ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода януари 2019 г. юни  2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър КировКмет на община Елхово

 

 1. ОТЧЕТ – от Николай Тончев Колев – Председател на ОбС – Елхово

ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари  2019 г. – юни 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Николай ТончевПредседател на Об.С- Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост с площ от 20кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Асен Златоров“№15 за срок до 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост с идентификатор 27382.500.2590, находящ се гр.Елхово, ул.“Търговска“№2, ет.1 с площ от 26.86кв.м за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 20/866ид.ч кв.м от ПИ27382.500.9001, находящ се в гр.Елхово, ул.“Трети март“ за срок до 10/десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост с площ 53/4753ид.ч кв.м, находящ се в гр.Елхово, ул.“Чаталджа“ за срок до 10г/десет/години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на ПУП- Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място и изменение на ПУП- План за регулация, като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1 и ал.6 от ЗУТ за строеж : Реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово- обект 5 и 6 от проект „ Доизграждане и реконструкиця на водоснабдителна и канализационна мрежа в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол

ВНОСИТЕЛ : Петър Киров – Кмет на Община Елхово

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Д-р Блага Георгиева – Председател на ПК по СПОД.

 

 1. РАЗНИ

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ: /п/

Председател на ОбС-Елхово

Времето в Елхово

Елхово
Облачно
12°C
Усеща се като: 14°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 48%
Вятър: 1 m/s СЗ
Ветровито: 1 m/s
Изгрев: 07:29
Залез: 16:41