Сключиха се договорите за изпълнение на строителните работи на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“

Във връзка с изпълнението на проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“ финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. се сключиха договорите за изпълнение на строителните работи за aдминистративна сграда и сграда с помещения за настаняване на задържани лица (ПНЗЛ) и складове към ГПУ.

Фирмите изпълнители на обектите са „Имсти“ ЕООД гр. Ямбол и „НСК София“.

Същинското подписване на договорите се осъществи между кмета на Общината Петър Киров и управителите на фирмите изпълнители в присъствието на представител на  “Гранична полиция”- Елхово“.

Реализацията на проекта цели осигуряване на по-добро качество и условия на работна среда и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.