Начало на строителните дейности по проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Елхово”

С подписване на протокол 2 за откриване на строителна площадка на 02.09.2019г. се постави началото на строителните дейности на сградата на пожарната в Елхово. Символично церемонията „първа копка“ се проведе от 10.00 часа в присъствието на кметът на община Елхово Петър Киров, ръководството на Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населeнието”, представители на фирмата изпълнител и на строителният надзор на обекта.

Преди по-малко от месец на 14.08.2019г. се подписа договорът с избрания изпълнител „Полисстрой“ ЕООД град Ямбол.

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.