Първа копка за повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово

 

 

 

 

 

 

 

 

На 02.09.2019г. се проведе символична церемония „първа копка” по Проект BG16RFOP001-2.002-0010-C01 „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово“ към Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
На събитието присъстваха кметът на община Елхово, представител на Дирекция “Гранична полиция”- Елхово“  и представители на фирмата изпълнител на строителните дейности „Имсти“ ЕООД гр. Ямбол, както и независимият строителен надзор.

По време на символичната „първа копка“, даваща началото на строителните работи, се подписа Протокол 2 за откриване на строителната площадка на обекта.

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийна ефективност на сградата на Регионална дирекция “Гранична полиция”- Елхово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.