Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 12 септември 2019 г.


5 септември 2019
Публикувано от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО
г-н /г-жа/ ………………………………..
……………………………………………
област с административен център гр. Ямбол

 

П О К А Н А

№ 47 /05.09.2019 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 12.09.2019 г. от 9.00 часа в РИТУАЛНАТА ЗАЛА на общината 47-мо заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Проект

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 

за предстоящо заседание на 12. 09. 2019 г.

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства във връзка с предстоящите на 27.10.2019 г. избори.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

3. Д О К Л А Д От Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол през мандат 2019 – 2023 год.
ВНОСИТЕЛ: Христо Делигрозев – Председател на временна комисия

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Финансово обезщетение на Временната комисия за извършената дейност при подбор на съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол през мандат 2019-2023г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – Председател на Об.С

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 1,000дка, представляващ част от имот №69883.37.101–начин на трайно ползване гори и храсти в земеделска земя, частна общинска собственост в землището на с.Стройно.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост с площ 50.60/13492ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.754, находящ се в гр.Елхово на ул.“Ангел Вълев“№41 за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на имот частна – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.577.4.5 със ЗП 24.50кв.м, находящ се в град Елхово, ул.“Пирин“№6 за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 36.80/4753ид.ч кв.м от ПИ с идентификатор 27382.500.9529, находящ се в гр.Елхово на ул.“Черно море“ за срок до 10/десет/години след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен отчет по изпълнение на концесионните договори в Община Елхово за 2019 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров- кмет на община Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Вземане на решение за даване на едномесечен срок на “МЕЛНИЦА 92“ЕООД, концесионер по Договор за концесия №К-4 от 10.01.2018г. за изпълнение инвестиционна програма за обект, язовир представляващ имот №000207 находящ се в местност „Кюмюрлюците“, в землището на с.Мелница по КВС (идент. 47768.26.207 по К К на с.Мелница)
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров- кмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: Д-р Блага Георгиева – Председател на ПК по СПОД.

12.РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ:
Председател на ОбС-Елхово

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
8°C
Усеща се като: 9°C
Налягане: 1030 mb
Влажност: 70%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:08
Залез: 17:48