Четиридесет и шесто заседание


9 септември 2019
Публикувано от

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 46

На четиридесет и шестото заседание на Общински съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 22.08.2019 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на община Елхово.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение сборния бюджет на  община Елхово за 2018 г.   

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – Кмет на община Елхово

 

По т.1 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

520/46/1/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.140 ал.1 и ал.5 от Закона за публичните финанси; чл.9 ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг; чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси; чл.35 ал.1 и ал.5 от Наредба №10 на Общински съвет – Елхово:

 1. Приема отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2018 г., отчета за капиталовите разходи, отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг съгласно Приложения № 1, № 2, №3, № 4, № 5, № 6, № 7.1 и № 7.2.
 2. Одобрява представителни разходи на кмета на общината в размер на 3 244 лв.
 3. Одобрява разхода за издръжка на читалищата в общината в размер на 225 155 лв., в т.ч. държавна дейност 209 375 лв. и дофинансиране 15 780 лв.
 4. Одобрява разхода за в-к “Елховска дума” в размер на 7 242 лв.
 5. Одобрява разхода за членски внос в неправителствени организации в размер на 7 953 лв.
 6. Одобрява разхода за субсидии на нефинансови предприятия предоставени на:

6.1. Сдружение „ОФК – Елхово” – 20 825 лв.

6.2. Сдружение „Футболен клуб Бояново 2012” – 7 010 лв.

6.3. Сдружение „Спортен клуб по борба Ст.Караджа” – 10 880 лв.

6.4. Ученически спортен клуб – 5 000 лв.

6.5. Шахматен клуб при община Елхово – 567 лв.

6.6. Стрелкови клуб „Колхида“ – 5 718 лв.

 1. Одобрява разхода за субсидия на нефинансови предприятия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ ”Св.Иван Рилски”ЕООД в размер на 213 630 лв.
 2. Одобрява разхода за помощи по решения на Общински съвет в размер на 9 620 лв.
 3. Одобрява разхода за помощи за „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 2000 лв.
 4. Одобрява разхода за помощи за погребения в размер на 12 917 лв.
 5. Одобрява разходи за Празника на града в размер на 19 222 лв., в т.ч. от получени дарения 19 222 лв.
 6. Одобрява разходи за провеждане събори по села в размер на 9 496 лв., в т.ч. от бюджетни средства 8 496 лв. и получени дарения 1 000 лв.
 7. Одобрява разходи за стипендии в размер на 53 163 лв.
 8. Одобрява разходи за дофинансиране на маломерни паралелки в училища в размер на 548 лв.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 

По т.2 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

521/46/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение №429/38/4, раздел VІ, т.9 по Протокол №38/31.01.2019 г. променя размера на разходите от бюджетни средства за Празник на град Елхово – било 5 000 лв., става 0 лв.

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на „Комплекс Колхида“ АД.

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

По т.3 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

522/46/3/ Общински съвет – Елхово:

       На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1 от ТЗ и чл.38 от Наредба №4 за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на „Комплекс Колхида“АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува материалите по дневния ред на ОСА, което ще се състои на 26 август 2019г. от 13:00 часа в седалището му, а именно: гр. Елхово, пл. „Централен“ № 1, с втора дата за провеждането му 9 септември 2019г. на същото място и същия час /при липса на кворум на първоначално определената дата/ по следния начин:

ТОЧКА ПЪРВА: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на дружеството за 2018 г. – ЗА/ПРОТИВ

ТОЧКА ВТОРА: Общото събрание на акционерите приема Годишният финансов отчет на дружеството за 2018 година и съпътстващите го документи. – ЗА/ПРОТИВ

ТОЧКА ТРЕТА: Общото събрание освобождава от длъжност и отговорност за 2018 година членовете на Съвета на директорите поради изтичащият им мандат, като избира нов състав на Съвета на директорите за нов 5 /пет/ годишен мандат до 26 август 2024 година. – ЗА/ПРОТИВ

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Разни. – ЗА/ПРОТИВ

 

 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Д-р Блага Георгиева – Председател на ПК по СПОД.

 

По т.4 ОбС прие следното 

РЕШЕНИЕ:

 

523/46/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:
 2. Ангелина Миткова Георгиева, с.Трънково 100 лв.
 3. Милка Атанасова Иванова, гр. Елхово 100 лв.
 4. Тодор Желязков Стоянов, с. Жребино 150 лв.
 5. Митко Иванов – „Съюз на слепите в България” ТО-Елхово 45 лв.
 6. Петко Тинтонов – „Съюз на слепите в България” ТО-Елхово 45 лв.

        IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 1/09.01.2018 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя 1000 лв./хиляда лева/  еднократно финансово подпомагане на кметсво с. Гранитово за доизграждане на параклиса в селото. 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно,

Гл.специалист:                               Председател на ОбС /П/                                                

                          /Мара Йовчева/                                       /Николай Тончев/

 

 

Времето в Елхово

Елхово
Ясно
9°C
Усеща се като: 11°C
Налягане: 1030 mb
Влажност: 63%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:08
Залез: 17:48